Hãy cùng Vietwind tìm hi?u và khám phá nh?ng ?i?u thú v? ? tour du l?ch ?à N?ng, n?i s? h?u nh?ng ??a danh, di s?n n?i ti?ng, bãi bi?n ??p và ng??i dân ?ôn h?u, thân thi?n.

du-lich-da-nang-10-diem-an-tuong-3

C?u R?ng ?à N?ng 

Du l?ch ?à n?ng v?i nh?ng Cung ???ng di s?n 

du-lich-da-nang-cung-duong

Hành trình di s?n mi?n Trung

V?i l?i th? n?m ngay v? trí trung tâm mi?n Trung, ?à N?ng tr? thành c?u n?i các di s?n v?n hóa th? gi?i. Ph? c? H?i An v?i 30 km cách thành ph? luôn chào ?ón các du khách kh?p m?i n?i, g?n ?ó là có thánh ??a n?i ti?ng M? S?n v?i nh?ng nét huy?n bí. Ho?c du khách có th? tham quan c? ?ô Hu? v?i l?ch s? lâu ??i cách ?à N?ng 100km v? phía B?c. S? h?u nhi?u danh lam th?ng c?nh tuy?t ??p, không quá khó ?? ?à N?ng tr? thành ??a ?i?m lý t??ng ?? ?i du l?ch c?a ?ông ??o b?n bè trên kh?p th? gi?i.

L? h?i pháo hoa qu?c t? ??c ?áo khi ?i du l?ch ?à N?ng

du-lich-da-nang-10-diem-an-tuong-4

Trình di?n pháo hoa qu?c t? ?à N?ng 

S? ki?n l? h?i pháo hoa ???c t? ch?c t? n?m 2008 v?i s? có m?t ?ông ??o các ??i pháo hoa trên kh?p th? gi?i. Khi ?i tour du l?ch ?à N?ng vào d?p l? h?i pháo hoa, b?n s? ???c chiêm ng??ng màn trình di?n hoành tráng, thú v?. C? 2 n?m m?t l?n l? h?i pháo hoa ?ã tr? thành m?t s? ki?n v?n hóa ??c s?c c?a thành ph? ?à N?ng thu hút ?ông ??o ng??i dân và du khách qu?c t?.

Thành ph? c?a nh?ng cây c?u

Không ch? n?i ti?ng là m?t thành ph? ?áng s?ng, xanh, s?ch ??p, ?à N?ng còn ???c m?i du khách bi?t ??n v?i dòng Hàn Giang th? m?ng, nh?ng chi?c c?u mang nét ??p riêng n?i ?ây. Là cây c?u quay nh?t ? Vi?t Nam, c?u quay sông Hàn ?em l?i nh?ng tr?i nghi?m m?i m? thu hút nhi?u khách du l?ch ?à N?ng. Ti?p ??n là c?u R?ng v?i thi?t k? ??c ?áo v?i hình R?ng u?n l??n tr?i dài, xuyên su?t cây c?u có th? phun n??c phun l?a vào nh?ng ngày cu?i tu?n, c?u Tr?n th? Lý v?i s?i cáp hình cánh bu?m, c?u Thu?n Ph??c giao thoa n?m gi? sông Hàn và v?nh ?à N?ng

du-lich-da-nang-cau-song-han-1

C?u sông Hàn – c?u quay ??u tiên c?a Vi?t Nam t?i ?à N?ng.

?au ??u vì vi?c chu?n b? qu?n áo t?i ?ây

S? th?t thú v? khi du l?ch ?à N?ng các b?n gái s? ph?i chu?n b? thêm ít qu?n áo dài ngoài ?? b?i, khi ?i t?m bi?n M? Khê v?i b? bikini, t?i ??n ph? c? H?i An v?i b? áo dài. Ch?a k? khi tham quan ??nh núi Bà Nà s? ph?i trang b? thêm áo khoác và áo len. ?ó s? là nh?ng tr?i nghi?m vô cùng thú v? mà b?n nên th? khám phá m?t l?n.

S? h?u bãi bi?n quy?n r? nh?t hành tinh

du-lich-da-nang-10-diem-an-tuong-5

Bi?n ?à N?ng 

Tr?i dài g?n 60km, khi ?i tour du l?ch ?à N?ng b?n s? ???c tr?i nghi?m nhi?u bãi t?m ??p n?i ?ây nh? bi?n M? Khê, B?c M? An, ?à N?ng ???c bình ch?n là m?t trong nh?ng ??a ?i?m du l?ch, ngh? ng?i, t?m bi?n lý t??ng nh?t khu v?c Châu Á. Bi?n ?à N?ng vinh d? ???c t?p chi hàng ??u c?a M? – Forbes bình ch?n n?m trong 6 bãi bi?n quy?n r? nh?t th? gi?i v?i các bãi bi?n n?i ti?ng nh?  Bahia – Brazil, Bondi – Úc, Castelo – B? ?ào Nha, Las Minitas – Dominia, và Wailea thu?c bang Hawai c?a M?.

Thành ph? không ?n xin

?à n?ng ?ang th?c hi?n tiêu chí ???ng ph? luôn không có ng??i lang thang ?n xin cùng v?i v?i nh?ng hình th?c ng??i bán hàng chèo kéo khách t?i các ?i?m du l?ch c?ng d?n ???c xóa b? nh?m mang l?i b? m?t ?ô th? ??p trong lòng b?n bè, du khách n??c qu?c t?. Vì th? ?à N?ng luôn x?ng ?áng luôn là thành ph? ?áng s?ng nh?t trong lòng nhi?u ng??i.

Tuy?n cáp treo nhi?u k? l?c th? gi?i

du-lich-da-nang-10-diem-an-tuong-6

Cáp treo Bà Nà 

V?i m?c ?ích thay th? ???ng b? v?n d? hi?m tr?, cáp treo Bà Nà ???c xây d?ng v?i 86 cabin ???c thi?t k? h?, v?n t?c trung bình 6m/s s? giúp b?n có m?t tr?i nghi?m vô cùng thú v? v?i ?? cao h?n 1.000m. B?n có th? lên ??n ?ình Bà Nà ch? không quá 30 phút và t?n h??ng nh?ng phút giây th? giãn v?i các ho?t ??ng gi?i trí nh? Fantasy Park, v??n hoa tình yêu, khu tr?ng bày t??ng sáp.

Làng ?iêu kh?c ?á m? ngh? Non N??c

du-lich-da-nang-10-diem-an-tuong-1

Nh?ng tác ph?m ngh? thu?t tinh x?o.

Khi t?i du l?ch ?à N?ng, b?n s? ???c tham quan nh?ng tác ph?m ngh? thu?t tinh x?o ???c ch? tác b?i các ngh? nhân cao tu?i ? Làng ?á non n??c. B?n s? ???c ch?n nh?ng món quà l?u ni?m có giá tr? ??c s?c ???c các ngh? nhân có thâm nhiên ch? tác ra, t? nh?ng b?c t??ng to ch?c t?n t?i m?t ?á bé xíu. Có r?t nhi?u làng ngh? ?iêu kh?c ?á ? Vi?t Nam, nh?ng ch? làng ngh? Non N??c ? Ng? Hành S?n m?i th?c s? ??a ngh? th? công t?i v?i du khách và m? r?ng danh ti?ng t?i b?n bè qu?c t?.

Trung tâm ?m th?c mi?n Trung

du-lich-da-nang-am-thuc-mien-trung

Hu? – ?à N?ng Cái nôi ?m th?c mi?n Trung

Có th? ?à n?ng có n?n ?m th?c không ?a d?ng, phong phú, c?u k? tinh t? nh? Hà N?i và Sài Gòn, nh?ng v?i nh?ng nét ??c tr?ng riêng c?a ?m th?c mi?n Trung. T? nh?ng tô bún ch? cá, bún m?m, m? qu?ng, bánh tráng th?t heo, cao l?u, c?m gà H?i An cho ??n nh?ng bánh c?u kì x? Hu?, t?t c? các món ?n này b?n s? b?t g?p trên các con ???ng quen thu?c t?i ?à N?ng. Và b?n c?ng nên th? t?t qua khu mua bán nh? ch? C?n, ch? Hàn ?? s?m ít quà l?u ni?m và khám phá ?? ?n v?t n?i ?ây.

B?o tàng ?iêu kh?c Ch?m l?n nh?t Vi?t Nam

du-lich-da-nang-10-diem-an-tuong-2

B?o tàng ?iêu kh?c Ch?m thành ph? ?à N?ng.

Tr?c thu?c b?o tàng ?à N?ng, b?o tàng ?iêu Kh?c Ch?m tr?ng bày nh?ng hi?n v?t Ch?m quy mô và ??c ?áo nh?t. ???c xây d?ng b?i ng??i Pháp, chuyên l?u gi?, s?u t?p, tr?ng bày các hi?n v?t Ch?m Pa tìm th?y ? các tháp, thành l?y Ch?m t?i các t?nh duyên h?i Nam Trung b? t? Hà T?nh t?i Bình Thu?n và các t?nh Tây Nguyên