V??t m?t ch?ng ???ng dài, hàng ngàn cây s? ?? t?i du l?ch Phú Qu?c, ngoài vi?c vui ch?i, th? giãn bên nh?ng b? bi?n ??p, xanh trong v?t, khám phá r?ng nguyên sinh, l?n ng?m nhi?u lo?i san hô bi?n ?a d?ng, mà quý khách còn ???c th??ng th?c các lo?i ??c s?n bi?n phong phú, t??i ngon và nhi?u s?n v?t khách t?i hòn ??o xinh ??p.

tour-du-lich-phu-quoc-mon-dac-san

V?i nh?ng chia s? v? tour du l?ch Phú Qu?c sau ?ây, Vietwind s? giúp các b?n bi?t thêm ???c vài nét thú v? v? ?m th?c n?i ?ây.

G?i cá trích

?n t??ng ban ??u v?i nhi?u ng??i ch?c h?n s? có c?m giác “s?” và s? không dám ?n th? món ?n này. V?i tôi b?n nên th? m?t l?n, b?n s? có c?m giác khác, ??t trên bánh tráng, cu?n kèm v?i các lo?i rau, ít d?a n?o ch?m n??c m?m ngon h?o h?ng, khi ?n b?n th?t s? ng?c nhiên vì hoàn toàn không có v? tanh mà ch? còn ??ng l?i là mùi th?m c?a rau r?ng, th?t các giòn gi?t. Món ?n ngon thì không th? quên ???c n??c ch?m, ???c làm t? ?t, t?i, ??u ph?ng rang r?i xay nhuy?n tr?n l?i v?i nhau, nêm ít n??c m?m Phú Qu?c n?a s? t?o cho ng??i ?n c?m giác th?m l?ng, ngây ng?t, khó quên.

mon-ca-trich-du-lich-ha-long

B?n s? d? tìm ???c món ?n này ? b?t c? ? ?âu khi ?i du l?ch Phú Qu?c t?i các nhà hàng ? ?ây v?i giá r?t ph?i ch?ng v?i 30.000?/ ??a 2 ng??i ?n. B?n c?ng nên th? u?ng thêm chút r??u sim khi ?n vì món này r?t nhi?u ??m và còn t??i s?ng khi dùng thêm ít ch?t men s? t?t cho h? tiêu hóa.

tour-du-lich-phu-quoc-ca-trich-ngon

G?i cá trích Phú Qu?c  – món ??c s?n ? Phú Qu?c

Gh? Hàm Ninh

B?n nên ch?n lo?i gh? v?a v?a t?m 6-7 con 1 ký v?i m?c giá 100.000 -150.000?/1 kg, n?u b?n thích ?n có nhi?u g?ch thì nên ch?n gh? cái, th?t nhi?u thì ch?n gh? ??c. ?i tour du l?ch Phú Qu?c mà b?n ch?a th? gh? hàm ninh ? ?ây thì coi nh? ch?a tr?n v?n. Gh? ? ?ây lúc nào c?ng có, gh? ?? t??i v?a m?i b?t lên, lu?c r?i ch?m mu?i tiêu chanh thì còn gì b?ng.

tour-du-lich-phu-quoc-ghe-ham-ninh-ngot-thit

Gh? Hàm Ninh, Phú Qu?c ch?c và r?t ng?t th?t

C?m chiên gh?

B?n s? ng?c nhiên ?i du l?ch Phú Qu?c s? b?t g?p ? ?âu c?ng th?y món c?m chiên gh?. M?t ng??i c?a b?n c?a tôi t?ng nh?n xét r?ng n?u b?n ?ã n?m th? món c?m gh? Phú Qu?c s? th?y ???c cái tinh túy c?a bi?n, côt cách c?a ??t,b?n tính bình d?, ?ôn h?u c?a ng??i dân ? ?ây.

tour-du-lich-phu-quoc-com-chien-ghe

Món ?n mang h??ng v? th?t gh? th?m ng?y, lát tr?ng gà chiên vàng, c?m tr?ng d?o th?m cùng bát n??c t??ng kèm ?t cay n?ng t?o nên m?t nét ??c tr?ng c?a ?m th?c Phú Qu?c r?t dân dã và bình d?. Món ?n s? là l?a ch?n ??c bi?t dành cho nh?ng du khách khó tính.

Còi biên mai n??ng mu?i ?t

V?i nh?ng ng??i yêu thích nh?ng món ?n h?i s?n thì không nên b? qua món còi biên mai. Món ?n có r?t nhi?u cách ch? bi?n nh? xòa vs n?m ?ông cô, n?m r?m. Tuy nhiên b?n nên th? món còi biên mai n??ng mu?i ?t, m?t tí m?n, m?t tí cay cay s? làm t?ng v? ng?t th?t c?a còi biên mai, ?? dai giòn h?t ch? chê.

tour-du-lich-phu-quoc-coi-bien-mai

G?i xoài ?c giác

Là m?t món ?n r?t ph? biên ? Phú Qu?c, b?n có th? th?y ? h?u h?t các quán ?n, nhà hàng. Tuy dân dã nh?ng v?i h??ng th?m ngào ng?t, v? bi?n ??c tr?ng c?a ?c giác s? là l?a ch?n h?p d?n cho các b?n thích các món ?n h?i s?n.

tour-du-lich-phu-quoc-11

M?c om n??c m?m

B?n s? g?p món này ? b?t kì quán ?n nào ? Phú Qu?c v?i cách ch? bi?n vô cùng t? m? và công phu. M?c ??p chút ít gia v? r?i ?em rán vàng, phi ít t?i xào hành tây còn ?t s?ng, hành là làm n??c s?t s?n s?t. Sau ?ó l?y m?c ?ã rán om v?i n??c s?t v?a pha s? t?o ???c món m?c om n??c m?m vô cùng th?m ngon. Nghe có v? ??n gi?n nh?ng ch? có ng??i dân Phú Qu?c có th? ch? bi?n ???c món ?n h?p d?n nh? v?y.

tour-du-lich-phu-quoc-12

Canh chua cá b?p

Không gi?ng nh? ? nh?ng vùng mi?n khác, món canh chua cá b?p ? Phú Qu?c ???c ch? bi?n c?u kì h?n, có thêm s?, ngh? b?m nhuy?n và ??c bi?t là m?ng t??i ho?c m?ng chua. ?i?m thêm n?a là ít n??c c?t chanh s? làm d?u v? chua h?n và làm bát n??c canh trong, b?t m?t v?i du khách h?n. Canh ?? v??ng là cái tên mà ng??i dân Phú Qu?c ??t cho món ?n này.

tour-du-lich-phu-quoc-13

N?m tràm

Món canh n?m tràm vô cùng th?m ngon và ??m ?à khu hòa quy?n v?i h??ng v? th?m ??c tr?ng c?a n??c m?m các c?m Phú Qu?c. N?m tràm n?u v?i th?t gà, th?t l?n, tr?ng còn n?m khô thì xào v?i h?i sâm, bào ng?. Ngon nh?t là bát n??c n?m nóng h?i, n?m giòn giòn, x?p c?ng nhai s? th?y v? ng?m ng?m ??ng.

tour-du-lich-phu-quoc-14

Nhum

Cách ch? bi?n Nhum ? ?ây khá c?u k?, cách th? nh?t là c?o h?t l?p th?t bên trong, xào s? và cho vào n?i cháo. V?i b? bùi, béo và có mùi th?m ngai ngái t?p nên món cháo nhum h?p d?n và ??c tr?ng.  Cách th? hai là c?t ?ôi con nhum r?i n??ng s? s? quanh l?a h?ng r?i dùng mu?ng n?o ph?n th?t ch?m ít mu?i tiêu, b?n s? c?m nh?n ???c v? th?t th?m và béo.

tour-du-lich-phu-quoc-15

Cá sòng n??ng

Món cá sòng n??ng ?n kèm bánh tráng và các lo?i rau cùng v?i chén ?t mu?i chanh khi ??a lên mi?ng b?n s? c?m nh?n ???c h??ng v? bi?n nh? d?ng l?i ? ??u l??i th?m ??m v? ng?t c?a th?t cá. Món ?n này th??ng th?c ngay trên bi?n, nh?m nháp cùng ít r??u sim r?ng s? vô cùng thú v?.

 tour-du-lich-phu-quoc-16

??c s?n cá sòng n??ng