Nh?ng món ?n ??c s?n Hàn Qu?c luôn h?p d?n du khách v?i nh?ng nét ??c tr?ng riêng truy?n th?ng, phong cách ch? bi?n ??c ?áo. M?t khi ?ã th??ng th?c th?c khách s? không th? nào quên ???c h??ng v? c?a nh?ng món ??c s?n n?i ti?ng mà dân dã n?i ?ây. Sau ?ây hãy cùng chúng tôi tìm hi?u 4 món ?n ??c s?n Hàn Qu?c tiêu bi?u nh?t.

Kim chi, món ?n ??c s?n Hàn Qu?c hàng ??u

Trong t?t c? nh?ng món ?n ??c s?n Hàn Qu?c n?i ti?ng nh?t thì kim chi luôn ???c ng??i x? Hàn, c?ng nh? ng??i dân yêu ?m th?c trên th? gi?i x?p ? v? trí s? 1 khi nh?c ??n.

Kim chi là m?t trong nh?ng món ?n không th? thi?u trong b?t k? b?a ?n nào c?a ng??i Hàn Qu?c, ng??i dân n?i ?ây ?ã sáng t?o ra r?t nhi?u lo?i kim chi ngon, h?p d?n. Tuy nhiên ph? bi?n và ???c yêu thích nh?t v?n là kim chi c?i th?o.

kim-chi-dac-san-han-quoc

Kim chi c?i th?o không ch? là m?t món ?n ngon, món ?n giàu vitamin mà nó còn c?c k? t?t v?i h? tiêu hóa và ??c bi?t nh?t là có tác d?ng phòng ng?a ung th?. ?ây qu? th?c là m?t trong nh?ng món ?n ??c s?n hoàn h?o nh?t b?n nên th??ng th?c ngay. ??m b?o v?i ?? 5 v? chua, cay, m?n, ng?t, ??ng có trong kim chi ch? c?n m?t l?n th??ng th?c s? ?? l?i cho b?n và ng??i thân nh?ng d? v? không th? nào quên.

Nh?ng lo?i kim chi ??c s?c nh?t x? Hàn b?n nên bi?t

Baechu-kimchi (kim chi c?i th?o)

Kkakdugi (Kim chi c? c?i)

Nabak-kimchi (Kim chi n??c)

Oi-so-bagi (Kim chi d?a chu?t)

Yeolmu-kimchi (Kim chi c? c?i non mùa hè)

Bo-kimchi (kim chi cu?n)

Pa-kimchi (Kim chi hành lá)

Nh?ng món ?n n?i ti?ng làm t? Kim chi 

C?m rang Kim chi

C?m rang tôm v?i kim chi c?i th?o

Thông th??ng khi chúng ta ?n c?m rang s? c?m th?y khô. Tuy nhiên, khi k?t h?p Kim chi có v? chua v?i c?m rang s? ?em l?i cho b?n c?m giác ngon mi?ng h?n r?t nhi?u.

>>>Bài vi?t : 4 món ?n Hàn Qu?c ngon n?i ti?ng và cách làm chi ti?t ( Dành cho nh?ng fan ?m th?c Hàn Qu?c th?c s? và mu?n t? mình làm nh?ng món ?n này cho ng??i yêu và ng??i thân ^^ ) 

Mì Kim chi

Hàn Qu?c ???c xem là qu?c gia tiêu th? mì gói ??ng ??u th? gi?i, ng??i Hàn Qu?c r?t thích s? d?ng Kim chi ?n kèm v?i mì gói do h??ng v? ??c bi?t và c?m giác ngon mi?ng l? mà nó mang l?i.

Trên ?ây là 2 món ?n ??c tr?ng trong s? r?t nhi?u nh?ng món ?n ??c s?n Hàn Qu?c s? d?ng Kim chi ?? mang l?i h??ng v? ??c bi?t m?i l?i cho th?c khách b?n nên th?.

Món ?n ??c s?n Hàn Qu?c tiêu bi?u: Kimbap – C?m cu?n lá rong bi?n

S? th?t thi?u sót n?u nh? nh?c ??n ?m th?c Hàn Qu?c khi không nh?c ??n món Kimbap – C?m cu?n lá rong bi?n n?i ti?ng.

mon-an-dac-san-han-quoc-kimbap

Kimbap là s? k?t h?p hài hòa gi?a c?m và các nguyên li?u khác khi?n cho th?c khách khi ??n v?i ?m th?c Hàn Qu?c b? thu hút ngay b?i nh?ng lát c?m cu?n h?p d?n. Tho?t nhìn Kimbap b?n s? d? nh?m l?n v?i món Sushi c?a Nh?t, tuy nhiên n?u ?? ý k? h?n b?n s? th?y Kimbap th??ng to h?n và ph?n nhân bên trong c?ng ???c làm t? nhi?u nguyên li?u khác nhau nh? cà r?t, tr?ng, d?a chu?t, xúc xích, … T?t c? hòa tr?n vào nhau t?o nên h??ng v? riêng không th? quên c?a món ?n bi?t này.

>>> Nh?ng nhà hàng Hàn Qu?c ? Hà N?i làm phát cu?ng nh?ng tín ?? ?m th?c ( Bài vi?t s? giúp b?n có nh?ng ??a ch? v? nh?ng nhà hàng Hàn Qu?c ngon và ?áng tin c?y ? Hà N?i )

Canh giá ?? món ?n ??c s?n Hàn Qu?c ngon và h?u hi?u

T?t c? nh?ng món ?n ??c s?n Hàn Qu?c ??u r?t ngon và b? d??ng, tuy nhiên trong ?ó có m?t món ?n có tác d?ng r?t ??c bi?t khi?n cho các quý ông x? Hàn ??c bi?t ?u thích ?ó chính là món canh giá ??.

canh-gia-do-mon-an-dac-san-han-quoc

Canh giá ?? n?u theo phong cách Hàn Qu?c ngoài tác d?ng là m?t món ?n ngon, thanh mát trong b?a c?m gia ?ình ?ây còn là m?t trong nh?ng món ?n Hàn Qu?c có tác d?ng gi?i r??u r?t h?u hi?u. Là m?t qu?c gia có n?n v?n hóa u?ng r??u, không có gì l? khi ng??i Hàn Qu?c sáng l?i t?o ra món canh giá ?? gi?i r??u h?u hi?u.

V?i h??ng v? th?m ngon, thanh ng?t có tác giúp ?ánh th?c b? não hi?u qu? sau nh?ng c?n say, k?t h?p v?i nh?ng thành ph?n có tác d?ng làm d?u d? dày hi?u qu? sau nh?ng kích thích b?i r??u, ?ây là m?t trong nh?ng món ?n ???c các quý ông Hàn Qu?c ?u thích nh?t.

M?c dù có r?t phiên b?n canh gi?i r??u khác nhau trên kh?p ??t n??c Hàn Qu?c, tuy nhiên công th?c ch? ch?t t?o nên cái h?n c?a món ?n ??c s?n Hàn Qu?c này v?n không th? thi?u ???c các nguyên li?u chính là n??c lu?c th?t bò, b?p c?i, giá ??, c? c?i tr?ng, ti?t bò và cu?i cùng là lòng ?? tr?ng còn t??i. 

>>> B?n c?ng có th? tham kh?o thêm : 4 ??a ch? tin c?y v? ?? ?n Hàn Qu?c ngon t?i Hà N?i ( N?u b?n có nhu c?u tìm ki?m nh?ng c?a hàng bán ?? ?n Hàn Qu?c ngon n?i ti?ng Hà N?i và giá c? h?p lí )

M? l?nh Naengmyeon món ?n ??c s?n Hàn Qu?c tuy?t v?i cho mùa hè

?ây là m?t trong nh?ng món ?n ph? bi?n và ???c ng??i dân Hàn Qu?c ?u thích nh?t vào mùa hè.

mi-lanh-mon-an-dac-san-han-quoc

Món m? l?nh Hàn Qu?c ngon mi?ng ???c ch? bi?n ??n gi?n ch? v?i mì ki?u m?ch, n??c dùng t? th?t ho?c kim chi, c? c?i, d?a chu?t, tr?ng, d?m và mù t?t Hàn. T?t c? các nguyên li?u hòa tr?n v?i nhau t?o nên món m? l?nh Naengmyeon n?i ti?ng v?i mùi h?i n?ng và có v? ng?t thanh giúp b?n xua tan ?i cái nóng b?c và m?t m?i trong nh?ng ngày hè oi ?.

>>> Dành cho nh?ng fan th?c s? ?am mê nh?ng món ?n ??c s?n hàn qu?c : 4 Món ?n ??c s?n Hàn Qu?c nhìn là mê s? giúp b?n ?i?u này ^^

Trên ?ây chúng tôi ?ã chia s? v?i các b?n 4 món ?n ??c s?n Hàn Qu?c tiêu bi?u nh?t trong n?n ?m th?c c?a ng??i dân x? Hàn. Mong r?ng n?u có c? h?i ???c th??ng th?c ?m th?c Hàn Qu?c b?n s? không b? qua 4 món ?n tiêu bi?u này.