Trên hành trình tìm ki?m và khám phá nh?ng bãi bi?n ??p c?a d?i ??t hình ch?ng “S” chúng tôi ?ã th?y ??t n??c chúng ta có quá nhi?u bãi bi?n ??p và ?áng ??n hút h?n du khách và không thua kém gì v?i bi?n Maldives mà gi?i tr? h?ng mong ??c ???c ??n m?t l?n.

du-lich-ly-son-bai-bien-4

Lý S?n (Qu?ng Ngãi)

Lý s?n tr??c ?ây ???c bi?t ??n v?i cái tên cù lao Ré, có cái tên này b?i vì ? cù lao có nhi?u cây Ré, ?ây là huy?n ??o duy nh?t c?a Qu?ng Ngãi cách ??t li?n 15 h?i lý n?m v? phía ?ông B?c. Hoàn ??o là v?t tích còn l?i c?a m?t núi l?a v?i 5 mi?ng, ???c hình thành cách ?ây 25 -30 tri?u n?m.

du-lich-ly-son-bai-bien-1

Cù Lao Ré

Và tuy?n du l?ch ??o Lý S?n  ?ã ???c ??a vào ho?t ??ng t? n?m 2007

?? ??n ???c v?i ??o Lý S?n b?n s? bay t? sân bay N?i Bài ??n sân bay Chu Lai n?u b?n xu?t phát t? Hà N?i, sau khi ?áp chuy?n bay ??n sân bay Chu Lai b?n s? ???c xe trung chuy?n ??a v? thành ph? Qu?ng Ngãi, sau ?ó b?n ti?p t?c ?i taxi ??n c?ng Sa K? ho?c ?? tích ki?m chi phí b?n có th? ?i xe bus. B?n s? ph?i thuê nhà ngh? t?i C?ng Sa K? ??i hôm sau mua vé tàu ra ??o Lý S?n t?i ?ây b?n có th? thuê phòng v?i giá kho?ng 200.000 tr? lên trên m?t ?êm.

du-lich-ly-son-bai-bien-3

Sân bay Chu Lai

Hành trình khám phá ??o Lý S?n ???c b?t ??u vào sáng ngày hôm sau khi b?n lên tàu t? c?ng Sa K?  ?i ra ??o Lý S?n, b?n nên ??t tr??c phòng khi ?i, ??n Lý S?n b?n ngh? ng?i  và ?n tr?a. Sau ?ó b?n có th? thuê xe máy ho?c ?i taxi khám phá hòn ??o xinh ??p này. N?u b?n ch?n taxi thì  chi phí s? ??t h?n 17.000?/km. còn b?n thuê xe máy thì ch? m?t 150.000? m?t xe ?i trong ngày.

du-lich-ly-son-bai-bien-2

C?ng Sa K?

Trên ??o Lý S?n b?n có th? khám phá nh?ng ?i?m sau

Âm linh t?

Âm linh t? hay ngh?a t?, mi?u âm h?n, mi?u âm nh?n, am chúng sinh… là m?t công trình th? t? th??ng g?p ? các làng, xã, xóm, ?p trên kh?p ??t n??c Vi?t Nam. ?ây là n?i th? c?ng vong h?n c?a nh?ng ng??i ch?t, th? cúng ? Âm linh t? còn có nh?ng linh h?n là chi?n s? tr?n vong, vì b?i c?nh ác li?t c?a chi?n tr??ng nhi?u khi xác thân không còn tìm ???c.

du-lich-ly-son-am-linh-tu-1

Âm linh t? làng An V?nh xây d?ng t?i m?t gi?ng ??t cao, thoáng ?ãng ? thôn Tây xã An V?nh, cách c?ng Lý S?n ch?ng 500m v? phía tây. M?t ti?n Âm linh t? nhìn ra h??ng nam, tr??c sân có ?ài t??ng ni?m chi?n s? tr?n vong uy nghi b? th?. ?ây còn là n?i ng? dân tr??c khi ra bi?n “?i ngh?” ho?c tha ph??ng ??n c?u xin th?n thánh và linh h?n cõi khu?t phù h? ?? trì ?? ???c bình an, ???c mùa làm ?n g?p may m?n sau m?i chuy?n ?i bi?n

du-lich-ly-son-am-linh-tu

??c bi?t, vào ti?t Thanh minh h?ng n?m bà con các dòng t?c làng An H?i t? ch?c l? khao l? th? lính Hoàng Sa t?i Âm linh t?, m?t nghi l? ??c bi?t nh?m t??ng v?ng và tri ân ngh?a li?t s? c?a các ??i Hoàng Sa, B?c H?i cùng các dân binh, tráng ?inh ?ã hy sinh trong khi làm nhi?m v? tu?n phòng trên bi?n, trú phòng trên các qu?n ??o, ch?ng tr? quân c??p bi?n ?? b?o v? tàu thuy?n, ng? dân cùng s? yên lành c?a làng quê ??t ??o.

C?ng tò vò

B?n là ng??i ?am mê ch?p ?nh hay nh?ng du khách m?t khi ?? ??n Lý S?n th??ng không th? b? qua c?ng tò vò, t? c?ng chính ?i vào c?ng chào Lý S?n, men theo con ???ng nh? ??n g?n chùa ??c s? th?y m?t m?m ?á nh? n?m sát d??i bi?n, ?ây  chính là c?ng tò vò n?i ghi l?i nh?ng t?m hình ??p nh?t nh?ng kho?nh kh?c khó quên khi t?i ??o Lý S?n, ?ây còn là n?i ng?m bình minh ho?c hoàng hôn khá lãng m?n cho nh?ng c?p ?ôi ho?c b?n mu?n có tr?i nghi?m tuy?t v?i t?i ??o Lý S?n.

du-lich-ly-son-cong-to-vo

Chùa ??c và Quan Âm ?ài

Ngay ti?n s?nh c?a chùa ??c du khách s? nhìn th?u b?c t??ng Quan Th? Âm cao 27m, d?n lên các ?i?n th? c? kính, rêu phong n?m sâu trong lòng núi, chùa ??c còn ???c g?i v?i cái tên là chùa không s?, theo t??ng truy?n  thì Quan Th? âm t?ng ch?n ng? ? ?ây ?? tr?n gi? bình yên cho dân ??o tránh kh?i nh?ng thiên tai.

du-lich-ly-son-chua-duc

Chùa ??c

H??ng m?t nhìn t? t??ng Quan Th? Âm ra bi?n kh?i c?nh ??p nh? b?c tranh s?n th?y h?u tình, b?i tr??c m?t là bi?n xanh mênh mông và lên ??nh Liêm T? còn nhìn th?y mi?ng núi l?a bây gi? ?ã thành m?t cánh ??ng c? xanh hình lòng ch?o.

du-lich-ly-son-quan-am-dai

Quan Âm ?ài

?ình An V?nh

Ki?n trúc ?ình làng An V?nh có k?t c?u ki?n trúc hình ch? Tam, g?m ?ình h?, ?ình trung và ?ình th??ng ???c liên k?t v?i nhau b?ng máng x?i dài. Các b? vì kèo gi?ng các b? vì kèo nhà r??ng mi?n Trung. Mô th?c trang trí t? linh, ng? phúc th? hi?n quan ni?m âm d??ng c?u mong m?i s? bình an cho dân làng.

du-lich-ly-son-dinh-an-vinh

?ình An V?nh ???c B? VHTT&DL công nh?n là di tích l?ch s? Qu?c gia. ?ây không ch? là n?i b?o t?n các ho?t ??ng v?n hóa phi v?t th? liên quan ??n l? Khao l? th? lính Hoàng Sa c?ng nh? các l? t? ?ình, các l? h?i truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t trên ??o Lý S?n, mà n?i ?ây còn có giá tr? ??c bi?t trong vi?c b?o t?n các tài li?u v?n b?n c?, kh?ng ??nh ch? quy?n bi?n ??o c?a n??c Vi?t Nam.

du-lich-ly-son-dai-tuong-niem

?ài t??ng ni?m H?i ??i Hoàng Sa

N?m ngay trung tâm huy?n ??o Lý S?n, c?m t??ng ?ài và nhà l?u ni?m Hoàng Sa kiêm qu?n B?c H?i ??ng hiên ngang tr??c n?ng gió bi?n kh?i, nh? bi?u t??ng cho s? ??nh nchur quy?n c?a n??c ta ??i v?i qu?n ??o Hoàng Sa.

?ình An H?i

Thu?c xã Lý H?i, huy?n ??o Lý S?n, ???c xây d?ng n?m 1820, ?ây là công trình mang l?i ki?n trúc ngh? thu?t tôn giáo th?i nhà Nguy?n, nó th?  hi?n qua các k? thu?t ch?m kh?c g? ??c ?áo ? án th?, ??nh c?a, k? thu?t ??p n?i qua các ô trang trí c? diêm v?i các mô típ mai ?i?u, ng? ?i?u, ? b? mái v?i mô – típ l??ng long tri?u nh?t, long ph?ng tri?u quy, ? m?t ti?n v?i mô – típ c?p nghê ch?u ?? c?t ?ình. Hi?n ?ình làng và nhà th? còn l?u gi? ???c các b?c hoành phi, ngai th?, li?n ??i c?n xà c? có giá tr? v? l?ch s?, v?n hoá, bên c?nh giá tr? v? m?t tâm linh ??i v?i c? dân trên ??o Lý S?n.

du-lich-ly-son-dinh-an-hai

Chùa Hang

Chùa Hang thu?c xã An H?i ??o Lý S?n v?i tên ch? là Thiên Kh?ng Th?ch T?, chàu ?á tr?i sinh, ???c l?p ra d??i tri?u vua Lê Kính Tông b?i ông Tr?n Công Thành, là ng??i có công trong vi?c kh?n hoang m? ??t l?p làng An H?i, chùa Hang n?m trong m?t hang ?á l?n nh?t trong h? th?ng hang ??ng ? Lý S?n ???c t?o ra t? dãy núi Th?i L?i, màu nham th?ch, vách núi d?ng ??ng cao g?n 20m.

du-lich-ly-son-chua-hang-1

Chùa Hang có v? trí khá ??c bi?t, sân tr??c c?a hang nhìn ra bi?n, gi?a sân có m?t h? sen có t??ng ph?t. Quanh sân là nh?ng cây bàng c? th?, hang dài 24m, tr?n hang cao 3,2m, di?n tích 480m2 trong hang có bàn th? các Ph?t Di ?à, Nh? Lai, Di L?c ? chính gi?a bàn th? s? t? ??t Ma ? bên trái; bàn th? 12 Diêm V??ng, 3 v? th?y t? k? ti?p ph?ng s? chùa (là Tr?n Công Thành, Tr?n Công Hi?n, Tr?n Công Quân) và 7 v? ti?n hi?n làng An H?i. Các b? th? ???c t?o tác t? các nh? ?á t? nhiên ? n?n hang, r?i ???c gia công thành các khám th?.

du-lich-ly-son-chua-hang

??nh Th?i L?i

?ây là m?t ng?n núi l?a ?ã t?t, ??nh núi cao nh?t c?a huy?n ??o Lý S?n, ??ng ? v? trí này du khách có th?  nhìn ???c toàn c?nh huy?n ??o xinh ??p này. ??c bi?t trên ??nh núi có m?t h? n??c ng?t có th? tích 30.000 m3 cung c?p toàn b? n??c ng?t cho c? 2 ??o l?n và ??o bé.

du-lich-ly-son-dinh-thoi-loi

Hang Câu

N?m ? thôn ?ông, xã  An H?i, Lý S?n, d??i chân núi Th?i L?i ?ây là n?i có khung c?nh thiên nhiên hùng v? gi?a m?t bên là bi?n m?t bên là núi.

du-lich-ly-son-hang-cau

Gi?i thích tên Hang Câu có l? ?ây là n?i ng??i Lý S?n hay câu cá, ho?c c?ng có th? là n?i có nhi?u rau câu nên ???c g?i nh? v?y.

C?t c? T? Qu?c trên ??nh Th?i L?i

?ây là c?t c? T? qu?c t?i huy?n ??o Lý S?n ???c  xây d?ng n?m 2013, trên núi Th?i L?i – ng?n núi cao nh?t c?a huy?n ??o Lý S?n, c?t c? cao 20m ?? tr? c? và móng c?t c? ???c xây d?ng b?ng bê tông c?t thép, m?t h??ng ra qu?n ??o Hoàng Sa. Công trình có d?ng ki?n trúc g?m: ?ài c?t, thân c?t c?, b?c th?m và khuôn viên xung quanh. Ph?n móng ???c chôn sâu d??i l?p ?á v?i k? thu?t k?t c?u móng th??ng s? d?ng cho nh?ng ng?n h?i ??ng v?ng ch?c. M?t chính trên ?ài có ghi l?i thông tin to? ?? c?t c?. ?ài c? cao 5m, thân màu tr?ng ???c b?c ngang b?i kh?i màu ?? mang s?c màu lá qu?c k?.

du-lich-ly-son-cot-co

Hòn Mù Cu

Hòn Mù Cu n?m ? phía ?ông ??o cách trung tâm huy?n 3.2 km sát v?i v?ng neo ??u tàu thuy?n An H?i. Là n?i r?t ??p b?i nh?ng hòn ?á ?en có nhi?u ki?u ??c ?áo t?o nên, ?ây c?ng là n?i ngh? mát và ng?m m?t tr?i m?c lý t??ng trên ??o.

du-lich-ly-son-hon-mu-cu

??o Bé

B?n có th? ??n ??o Bé b?ng tàu ch?y lúc 8h tr? l?i ??o l?n lúc 14h30 hàng ngày.

?ây là m?t ??o ???c ví nh? Maldives c?a Vi?t Nam.

du-lich-ly-son-hon-dao-be