Trong m?i ?i?m ??n du khách không ch? quan tâm ??n nh?ng ??a ?i?m ??p mình có th? khám phá, mà còn quan tâm xem n?i mình s?p ??n có gì ?? th??ng th?c.

V?y ??n du l?ch H? Long b?n s? có c? h?i ?? th??ng th?c nh?ng gì. B?n ?ã tìm ???c ch?a hãy ?? chúng tôi giúp b?n tìm ki?m m?t vài món ngon không th? b? qua khi ??n v?i vùng bi?n xinh ??p này.

du-lich-ha-long-oc-ruoc-lo

Xôi tr?ng ch? m?c – món ?n tr? danh khi t?i du l?ch H? Long

V?i món ?n sáng quen thu?c mà m?i ng??i ??u có th? th??ng th?c b?t c? n?i ?âu ?ó là Xôi. Nh?ng ch? riêng ?i tour du l?ch H? Long b?n m?i có th? th??ng th?c món xôi tr?ng ch? m?c, v?i nh?ng nguyên li?u là g?o n?p m?i ?? lên v?a th?m v?a d?o, ?i?m thêm hoa v?n và c?ng chính là nguyên li?u làm nên s? g?n k?t hòa qu?n là nh?ng lát ch? m?c vàng ru?m t?a h??ng th?m cùng v?i g?o n?p hòa qu?n vào ?ó m?t s? hài hòa khó t? gi?a cái dai giòn c?a ch? m?c và ?? d?o c?a g?o n?p m?i.

du-lich-ha-long-xoi-cha-muc

V?y ch? m?c ???c làm th? nào ?? ngon nh?t. Ng??i dân bán ch? m?c ? H? Long cho bi?t m?c thì ? bi?n nào c?ng có nh?ng ?? làm ch? m?c ngon thì nh?t ??nh ph?i là m?c t??i, m?i ???c ?ánh b?t trong khu v?c bi?n H? Long th?t m?i th?m và d?y mùi. ?? có ???c mi?ng ch? m?c ngon nh?t ng??i ta giã m?c b?ng tay ?? ch? v?a dai v?a giòn. Ch? m?c kén l?a, vì v?y khi rán m?c c?ng là c? m?t ngh? thu?t ph?i gi? l?a sao cho ??u, không quá to c?ng không quá nh?. ?? ???c mi?ng ch? m?c k?t h?p hòa qu?n v?i xôi tr?ng c?ng th?t k? công, ??ng b? qua món “Xôi tr?ng ch? m?c” khi ?ã ??n n?i này.

du-lich-ha-long-xoi-cha-muc-1

Bánh cu?n ch? m?c – Món ?n quen thu?c c?a khách du l?ch H? Long

Bánh cu?n ch? m?c, là nh?ng chi?c bánh cu?n th?t tráng m?ng nhìn th?u c? các nguyên li?u nh? th?t b?m, n?m, m?c nh?,…. Th??ng th?c bánh cu?n kèm chút rau th?m c?ng thêm m?t mi?ng ch? m?c nóng h?i th?m nghi ngút cùng v?i n??c ch?m m?t s? k?t h?p không th? nào tuy?t v?i h?n, bánh cu?n ch? m?c ?ã là món ?n quen thu?c c?a du khách khi ?i du l?ch H? Long.

du-lich-ha-long-banh-cuon-cha--muc-1

M?t s? ??a ?i?m có bánh cu?n ch? m?c ngon nh? quán r?p B?ch ??ng, thành ph? H? Long, hay quán bà Ngân ph? Cây Tháp, H?ng Gai, thành ph? H? Long.

du-lich-ha-long-banh-cuon-cha--muc

?c móng tay – B?n nên n?m th? khi ?i du l?ch H? Long

?c móng tay cái tên ???c g?i t? chính hình d?ng c?a lo?i ?c này, ?c móng tay ch? có ? nh?ng vùng bi?n, ng??i ta b?t ?c d?a vào s? lên xu?ng c?a th?y tri?u, lo?i ?c này ???c khai thác quanh n?m và th?i ?i?m ?c móng tay ngon nh?t có nhi?u th?t và ch?c là vào kho?ng tháng 5, tháng 6.

du-lich-ha-long-oc-mong-tay

?c móng tay sau khi ???c khai thác lên b? ng??i ta ?em ngâm kho?ng 15 phút cho s?ch cát bên trong r?i m?i ché bi?n thành các món ?n.Các món ?n ???c ch? bi?n t? ?c móng tay nh? ?c móng tay xào rau r?m, xào me, xào d?a, làm g?i ?c móng tay s?a, ?c móng tay s?t cá,…

du-lich-ha-long-oc-mong-tay-1

Ru?c l? H? Long

Cái tên nghe vô cùng l? v?i nh?ng v? khách du l?ch, nh?ng khá thân quen v?i nh?ng ng??i dân n?i ?ây.

du-lich-ha-long-oc-ruoc-lo-1

Ru?c l? H? Long là m?t loài thu?c h? b?ch tu?c và có nh?ng con ch? nh? b?ng ngón chân cái, ng??i ta g?i chúng là con ru?c ?ào l? d??i bùn ? bãi sú bãi v?t, s?ng nhút nhát c?nh mi?ng l? nên còn g?i là con ru?c l?. Món ?n này ???c ch? bi?n khá ??n gi?n ch? c?n m?t n?m lá dâu da xoan ?? d??i ?áy n?i r?i b? ru?c l? ?ã r?a s?ch vào ??y vung, khi xôi thì xóc ??u chúng lên vài l??t, ru?c l? khi chín tr? lên màu h?ng khi ?n thì ch?m v?i  m?m tôm chanh pha ?t t?i.

Tu hài

du-lich-ha-long-tu-hai

Tu hài m?t lo?i h?i s?n ??c tr?ng c?a vùng bi?n này. Cách ch? bi?n món ?n này c?ng không quá c?u k?. ch? c?n ngâm tu hài t? 2 ??n 3 phút trong ch?u n??c nóng kho?ng 80 – 90 ?? C, sau ?ó r?a s?ch v? bên ngoài. H??ng v? c?a tu hài h?p ???c làm nên t? nhi?u gia v? và cho vào t?ng con tu hài. ?ó là hành khô ???c b?m nh? chiên lên, hành hoa thái nh? tr?n ??u, sau ?ó cho n??c m?m, mì chính, h?t tiêu vào tu hài r?i cho lên h?p, h?p t? 10-15 phút ròi cho tu hài ra ??a và th??ng th?c v?i mùi th?m ???c hòa qu?n ??n khó t?.

du-lich-ha-long-tu-hai-1