Bên c?nh nh?ng khung c?nh m?ng m?, các ?i?m ??n n?i ti?ng c?a Hàn Qu?c vào ban ngày, ch?c ch?n b?n không nên b? l? nh?ng c?nh ??p Hàn Qu?c khi màn ?êm buông xu?ng. Ban ngày khung c?nh th? m?ng, lãng m?n là bao nhiêu thì khi ?êm xu?ng, nh?ng ánh ?èn làm cho toàn n?i ?ây nh? tr? lên lung linh và huy?n ?o h?n bao gi? h?t. C?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm chính là m?t nét riêng bi?t khi?n l??ng khách du l?ch ??n x? s? này ngày m?t t?ng lên.

Ng?m c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm là ?i?u tuy?t v?i nh?t

Tháp Namsan, ch? ?êm Dongdaemun, quán cà phê trên sông Hangang, c?u Dolsan, khu Apgujeong,… ??u là nh?ng cái tên quen thu?c ??i v?i nh?ng b?n yêu thích c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm ph?i không? ??i v?i nh?ng b?n có ý ??nh ??n du l?ch Hàn Qu?c thì hãy nên b? túi nh?ng ??a ?i?m này nhé.

M?t vài c?nh ??p Hàn Qu?c khi ?êm xu?ng

1.Tháp Namsan- Bi?u t??ng c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm

thap-nansan-han-quoc

Tháp Nansan ???c xây d?ng t? n?m 1969, m? c?a cho khách tham quan du l?ch b?t ??u t? n?m 1980, không ??n gi?n ch? là m?t tháp truy?n hình và ?ài phát thanh ??u tiên c?a thành ph?, n?i ?ây c?ng chính là ?i?m tham quan thu hút m?t l??ng l?n khách du l?ch. ?ây chính là m?t trong nh?ng c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm thu hút khách du l?ch nh?t nh? s? s?ng ??ng vào ban ?êm c?a nó, v?i 70 chi?c ?èn ???c chi?u sáng và thay ??i màu liên t?c.

Bên c?nh s? s?ng ??ng v? màu s?c, b?n c?ng có th? ng?i cáp treo lên ?ài quan sát ?? ng?m nhìn toàn b? phong c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm lung linh và huy?n ?o trong ánh ?èn r?c r?.

Gi? m? c?a: Th? Hai – Th? n?m t? 10:00 – 23:00, th? Sáu & th? b?y t? 10:00-00:00, ch? nh?t t? 10:00-23:00. ??a ch? t?i 105, Namsangongwon-gil, Yongsan-gu, Seoul

2.Ch? ?êm Dongdaemun

cho-dem-dongdaemun

Không ch? là ?i?m vui ch?i h?p d?n v? ?êm, s? t?p n?p, nh?n nh?p ? ch? ?êm Dongdaemun ?ã t?o nên m?t c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm vô cùng r?c r?.

Ch? ?êm Dongdaemun n?i ti?ng v?i vô vàn c?a hàng qu?n áo, m?t ??a ?i?m thú v? ?? tr?i nghi?m và ng?m c?nh ho?t ??ng c?a ng??i dân Hàn Qu?c khi v? ?êm. ??n ?ây, b?n s? c?m th?y nh? là ch? c?n ??i m?t tr?i l?n là nh?ng nh?ng qu?y hàng rong, nh?ng nhà hàng, các khu mua s?m m? hòa nh?c, trình di?n th?i trang… S? nh?n nh?p, sôi ??ng n?i ?ây b?n ch? có th? c?m nh?n vào ban ?êm m?i th?y h?t s? h?p d?n c?a nó. Ch? ?êm Dongdaemun ???c m? c?a hàng ngày t? 20:00-05:00 sáng.

>>> B?n có th? xem thêm : C?nh ??p mùa thu Hàn Qu?c ==> S? giúp b?n có thêm nh?ng b?c ?nh ??p, nh?ng tr?i nghi?m và n?u có ??n x? s? Kim Chi s? là nh?ng l?a ch?n t?t nh?t cho b?n.

3.Ng?m phong c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm trên quán cà phê trên sông Hangang

song-hangang

N?u b?n mu?n ng?m c?nh phía tây c?a Seoul thì không th? b? qua quán cà phê ??c ?áo trên sông Hangang. Không gi?ng nh? nhi?u quán cà phê m? ?ón khách du l?ch vào ban ngày, quán cà phê Lookout trên sông Hangang l?i ?m cúng ?ón nhi?u khách du l?ch ??n ?ây th? giãn. V?i thi?t k? hi?n ??i, ??p m?t, quán cà phê Lookout là m?t trong nh?ng n?i ng?m phong ?nh ??p Hàn Qu?c ???c yêu thích nh?t. Quán có nhi?u ?? u?ng ngon nh?: trà, ép trái cây hay ph?c v? c? nh?ng món ?n c? truy?n nh? th?t n??ng… ??n v?i Lookout b?n không ch? ???c ng?m c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm mà còn ???c th??ng th?c m?t bu?i trình di?n piano hoành tráng và hoàn toàn mi?n phí. Quán m? c?a hàng ngày t? 10:00-02:00 sáng ?? ph?c v? khách hàng.

>>> B?n c?ng có th? thao kh?o thêm bài vi?t : ?i du l?ch Hàn Qu?c mùa nào ??p nh?t ? ( 1 bài vi?t hay giúp b?n l?a ch?n t?t nh?ng th?i ?i?m ?? ?i du l?ch Hàn Qu?c )

4.C?u Dolsan

cau-dolsan

N?m ? phía Tây t?nh Jeolla, c?u Dolsan là cây c?y cáp treo dài nh?t Hàn Qu?c, ?ây c?ng là m?t trong nh?ng c?nh ??p Hàn Qu?c mà b?n không th? b? qua m?i khi ?êm xu?ng. Khi màn ?êm buông xu?ng, nh?ng ánh ?èn lung linh ?ua nhau chi?u sáng t?o nên m?t khung c?nh vô cùng r?c r? và tráng l?. N?u du l?ch Hàn Qu?c, b?n ??ng b? qua ??a ?i?m này nhé

5. C?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm t?i sông Hàn

tren-song-han-quoc

Sông Hàn u?n l??n gi?a thành ph? Seoul, ?ây c?ng chính là n?i chia thành ph? thành hai ph?n B?c Giang và Nam Giang. B?c Giang là n?i l?u gi? nh?ng giá tr? truy?n th?ng v?i nhi?u cung ?i?n mang t?i s? trang nghiêm, thanh t?nh. Nam Giang l?i là n?i có n?n kinh t? c?c phát tri?n v?i qu?n Gang nam giàu có. Chính s? khác bi?t v? phát tri?n trên ?ã khi?n cho khung c?nh n?i ?ây ?a d?ng và thu hút h?n.

Ng?m c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm t?i sông Hàn b?n s? không c?m th?y ti?c nu?i m?t chút nào, nh?ng ánh ?èn d?c hai bên b? sông, nh?ng tòa nhà cao t?ng hai bên song khi?n cho khung c?nh n?i ?ây lãng m?n nh?ng không kém ph?n tinh t?.

6. C?nh ??p Khu Apgujeong v? ?êm

canh-dep-han-quoc-khu-apgujeong

N?u mu?n ng?m c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm giàu có và nhi?m màu nh? th? nào thì b?n không th? b? qua khu Apgujeong. N?i ti?ng là khu t?p trung nhi?u tòa nhà và nhà hàng sang tr?ng nh?t cho nên r?t nhi?u l?i thi?t k? hi?n ??i, mang màu s?c Châu Âu ???c trình di?n t?i ?ây. Khi ??n ?ây, b?n có th? tìm ??n nh?ng quán r??u ?ông ?úc hay tham gia vào m?t bu?i hòa nh?c nh? nhàng, th? giãn. T?t c? nh?ng ?i?u ?ó ?ã t?o nên c?nh ??p Hàn Qu?c sôi ??ng và náo nhi?t

>>> 1 Bài vi?t tuy?t v?i v? : Nh?ng ??a ?i?m du l?ch Hàn Qu?c s? thêm vào nh?ng l?a ch?n ??a ?i?m du l?ch cho b?n tham kh?o

Có th? th?y r?ng c?nh ??p Hàn Qu?c khi ?êm xu?ng tr? nên nh?n nh?p, náo nhi?t, r?c r? h?n, khác h?n v?i v? th? m?ng, lãng m?n c?a khung c?nh thiên nhiêu khi m?t tr? lên. N?u có d?p ??n Hàn Qu?c du l?ch, b?n ??ng ng?n ng?i mà hãy hòa mình vào cu?c s?ng ban ?êm ? ?ây ?? th?y h?t ???c c?nh ??p Hàn Qu?c v? ?êm nhé.