Du lịch Sầm Sơn – Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam

V?i 600 CBNV, làm th? nào ?? t? ch?c m?t chuy?n du l?ch ngh? mát vui v? và ý ngh?a? Vietwind ?ã giúp Công ty TNHH Panasonic Appliances Vi?t Nam gi?i bài toán khó này b?ng ch??ng trình du l?ch S?m S?n 2 ngày 1 ?êm v?i ?i?m nh?n ?n t??ng - ?êm ??i nh?c [...]
Read More

Tổ chức du lịch Team building: Chinh phục những tầm cao – Việt Trung

* Trong chuy?n du l?ch 3 ngày 2 ?êm t?i bi?n H?i Ti?n các thành viên c?a ??i gia ?ình Vi?t Trung ?ã có nh?ng k? ni?m vô cùng khó quên. Các th? thách c?a ch??ng trình Team building mà Vietwind ??a ra giúp cho các chi?n binh hi?u nhau và g?n k?t h?n. Thông qua ?ó, […]

Read More

Tổ chức du lịch Teambuilding – Gala lửa trại ( Sức mạnh đồng lòng ) cho Công ty Việt Anh

V?i ??i ng? du l?ch team building chuyên nghi?p, n?ng ??ng sáng t?o, Vietwind ?ã t? ch?c thành công ch??ng trình TEAM BUILDING & GALA L?A TR?I Công ty TNHH thi?t b? khoa h?c Vi?t Anh. CH??NG TRI?NH TEAM BUILDING “CTY TNHH THI?T B? KHOA H?C VI?T ANH- S?C M?NH ??NG LÒNG” Ch?ng 1: Team building tr?i […]

Read More

Tổ chức du lịch Teambuilding – Gala dinner ( We win together ) cho Công ty máy tính Hải Anh

Ch??ng trình v?i ch? ?? “We win together” là mong ??c c?a toàn th? các ??i lý, ??i tác c?ng nh? công ty máy tính H?i Anh m?t n?m ti?p theo s? là m?t n?m th?ng l?i, phát ??t cho công ty. Ch??ng trình ???c t? ch?c tr?i qua các game v?n ??ng tr??ng mô […]

Read More

Tổ chức du lịch Teambuilding – Gala lunch ( We are Shelton ) cho Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Shelton

V?a qua Vietwind ?ã vinh d? ???c t? ch?c ch??ng trình Gala Lunch + Teambuilding  cho các thành viên c?a trung tâm anh ng? qu?c t? Shelton Khi các thành viên ???c xe ??a ??n ??a ?i?m Sông H?ng Village, m?t không gian mang ??m phong cách truy?n th?ng c?a ng??i vi?t Nam x?a, b?u không khí yên […]

Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button