Mr Hà Văn Trung

Mr Hà V?n Trung Giám ??c Công ty TNHH SUS Vi?t Nam Vietwind ?ã mang ??n cho chúng tôi m?t ch??ng trình du l?ch team building th?c s? ý ngh?a và b? ích, các trò ch?i team building ?ã giúp ??i ng? nhân viên c?a chúng tôi g?n k?t và hi?u nhau h?n. C?m ?n […]

Read More

Mr Nguyễn Phương Quý

Mr Nguy?n Ph??ng Quý Phó T?ng giám ??c Công ty CP ??u t? và Th??ng m?i Phú ?i?n Vietwind ?ã mang t?i cho chúng t?i ch??ng trình du l?ch vô cùng ý ngh?a, giúp cho toàn th? cán b? công nhân viên chung s?c ??ng lòng. C?m ?n Vietwind.

Read More

Mr. Gilberto Tabocchini

Mr. Gilberto Tabocchini Giám ??c k? thu?t khu v?c Châu Á Thái Bình D??ng C?m ?n Vietwind ?ã mang ??n cho chúng tôi ch??ng trình du l?ch th?c s? hoành tráng và ý ngh?a. ?ây th?c s? là c? h?i ?oàn t? hi?m có c?a nh?ng ng??i ??ng nghi?p trong ??i gia ?ình Ariston tr??c th?m n?m […]

Read More

Mr. Mitsuhiko Nakamura

Mr. Mitsuhiko Nakamura T?ng Giám ??c – Công ty TNHH Panasonic Appliances Vi?t Nam Tôi r?t thích thú ch??ng trình du l?ch k?t h?p Family day c?a Vietwind, ch??ng trình ?ã g?n k?t l?i t?t c? thành viên l?i v?i nhau góp ph?n cho s? lâu dài v? b?n v?ng cho công ty tôi. ??i […]

Read More

Mr. Trần Minh Tuấn

Mr. Tr?n Minh Tu?n Giám ??c Ngân hàng VP Bank – CN M? ?ình Sau khi s? d?ng d?ch v? c?a Vietwind tôi th?y ?ây là m?t doanh nghi?p uy tín, ch?t l??ng, giá c? h?p lý và ??i ng? nhân viên t?n tâm. D?ch v? uy tín ???c cung c?p b?i m?t doanh nghi?p uy […]

Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button