Trong ba ngày 8 – 10/07/2016 v?a qua Công ty Thanh An 195 ?ã có m?t chuy?n ?i ngh? mát t?i bi?n S?m S?n, m?t ch??ng trình ý ngh?a do Vietwind t? ch?c.

to-chuc-du-lich-thanh-an-vietwind-2

?i?m nh?n c?a ch??ng trình là ti?c Gala Dinner v?i s? tham gia nhi?t tình c?a các thành viên ??n t? Công ty Thanh An 195. Tham gia vào các game sân kh?u vui nh?n mang l?i nh?ng n? c??i và có nh?ng kho?nh kh?c ý ngh?a bên nhau. Ch??ng trình còn thu hút v?i nh?ng món quà giá tr? trong ph?n Lucky draw.

to-chuc-du-lich-thanh-an-vietwind-3

to-chuc-du-lich-thanh-an-vietwind-4

to-chuc-du-lich-thanh-an-vietwind-1

Vietwind tr?i nghi?m s? khác bi?t

 * Xem thêm album: 

>>> https://www.facebook.com/vietwindtravel.com.vn/photos/?tab=album&album_id=986869741421106