SAPA ?ã chào ?ón các thành viên ??n t? Công ty CP X? lý – Tái ch? Ch?t th?i Công nghi?p Hòa Bình b?ng m?t ti?t tr?i d?u dàng quá ??i: C?nh s?c mù s??ng nh? m? nh? ?o, c?m giác có th? ch?m tay vào v?i mây, khí h?u se l?nh ??c tr?ng c?a m?t vùng mi?n núi Tây B?c…

to-chuc-du-lich-sapa-tai-che-vietwind-6

to-chuc-du-lich-sapa-tai-che-vietwind-5

?y th? nh?ng, b?y nhiêu ?i?u nên th?, d?u dàng ?y d??ng nh? không th? làm gi?m ?i s? cu?ng nhi?t, khí th? c?a t?t c? anh ch? em Công ty Hòa bình trong b?a ti?c Gala Dinner ??y s?c màu vui nh?n.

to-chuc-du-lich-sapa-tai-che-vietwind-2

Ti?ng sâm panh m? khai ti?c, ti?ng c?ng ly chúc m?ng, ti?ng c??i nói t?ng b?ng trong các trò ch?i ng??i kh?ng l?, l? h?i hóa trang, nh?y theo nh?p ?i?u… ?ã khi?n cho t?t c? các con em, cán b?, công nhân viên công ty có m?t chuy?n ?i ??y ?p ni?m vui và nh?ng k? ni?m ?áng nh?.

to-chuc-du-lich-sapa-tai-che-vietwind-3

to-chuc-du-lich-sapa-tai-che-vietwind-1

to-chuc-du-lich-sapa-tai-che-vietwind-4

Vietwind tr?i nghi?m s? khác bi?t

* Xem thêm album:

>>> https://www.facebook.com/vietwindtravel.com.vn/photos/?tab=album&album_id=1022445314530215