L?a ch?n ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n là m?t công vi?c r?t quan tr?ng ??i v?i b?t k? m?t ??n v? nào khi có nhu c?u t? ch?c event. ??ng sau vi?c c?n ??m b?o phù h?p v?i n?i dung s? ki?n, ??a ?i?m t? ch?c còn gián ti?p góp ph?n th? hi?n ??ng c?p c?a m?t doanh nghi?p.

Là ??i tác c?a r?t nhi?u nhà hàng, khách s?n, trung tâm h?i ngh?, Vietwind xin ???c gi?i thi?u 3 ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n sang tr?ng t?i Hà N?i, ??c bi?t phù h?p ?? t? ch?c h?i ngh?, h?i th?o và nh?ng b?a ti?c cu?i n?m ?n t??ng, hoành tráng.

1. Pan Pacific Hanoi – ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n ??ng c?p 5 sao

Pan Pacific Hanoi ti?n thân là khách s?n Sofitel Plaza Hanoi n?m trên ???ng Thanh Niên, Qu?n Ba ?ình. T?a l?c gi?a khung c?nh th? m?ng c?a h? Trúc B?ch, h? Tây và sông H?ng, Pan Pacific ???c coi là m?t trong nh?ng bi?u t??ng thanh l?ch c?a thành ph?.

??n Pan Pacific Hanoi t?n h??ng d?ch v? ??ng c?p t?i ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n ??t chu?n qu?c t? 5 sao:

? V? trí ??c ??a:

+ Ch? m?t 25 phút di chuy?n t? sân bay qu?c t? N?i Bài.

+ G?n các ?i?m trung tâm v?n hóa, th??ng m?i: Chùa Tr?n Qu?c, L?ng Bác, Ph? Ch? t?ch, H? Hoàn Ki?m, ph? C?, ch? ??ng Xuân…

? Phòng h?i ngh?, h?i th?o hi?n ??i, chuyên d?ng: H? th?ng trên 10 phòng phù h?p t? ch?c m?i s? ki?n l?n nh?, phòng l?n nh?t có s?c ch?a t?i ?a t?i 450 ng??i.

dia-diem-to-chuc-hoi-nghi-sang-trong-tai-ha-noi-vietwind

Phòng h?i ngh? chuyên d?ng, phòng ti?c sang tr?ng t?i Pan Pacific Hanoi

? Nhà hàng cao c?p:

+ S?c ch?a 100 – 220 ng??i.

+ Ph?c v? ?m th?c ?a d?ng: Vi?t Nam, Trung Hoa, Âu, Á…

+ Khu gi?i khát bar trên t?ng th??ng có t?m nhìn bao quát toàn thành ph?.

? D?ch v? ti?n ích: H? b?i b?n mùa, trung tâm spa & ch?m sóc s?c kh?e, wifi ph? sóng mi?n phí…

dia-diem-to-chuc-su-kien-sang-trong-tai-ha-noi

H? th?ng nhà hàng cao c?p t?i Pan Pacific Hanoi

dia-diem-to-chuc-su-kien-sang-trong-pan-pacific-hanoi-1

D?ch v? ti?n ích ?a d?ng t?i Pan Pacific Hanoi

2. Fortuna Hanoi – ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n sang tr?ng ??t chu?n 4 sao

T?a l?c t?i s? 6B Láng H?, Q. Ba ?ình – khu v?c trung tâm tài chính s?m u?t c?a th? ?ô, Fortuna Hanoi th??ng xuyên ???c l?a ch?n là ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n h?i ngh?, h?i th?o qu?c t? t?i Hà N?i.

Tr?i nghi?m nh?ng d?ch v? ??nh cao, chuyên nghi?p ?ích th?c t?i Fortuna Hanoi:

? S? l?a ch?n lý t??ng cho m?i lo?i hình t? ch?c event:

+ 6 phòng h?p ?a ch?c n?ng, trang thi?t b? hi?n ??i theo tiêu chu?n qu?c t?.

+ 2 phòng ti?c l?n, không gian sang tr?ng v?i s?c ch?a t?i 700 ng??i.

dia-diem-to-chuc-su-kien-phong-hoi-nghi-fortuna

Phòng h?i ngh? hi?n ??i c?a Fortuna Hanoi

dia-diem-to-chuc-su-kien-phong-tiec-fortuna-vietwind

Phòng ti?c l?n v?i không gian sang tr?ng c?a Fortuna Hanoi

? Th??ng th?c ?m th?c phong phú, h?p d?n: H? th?ng nhà hàng v?i các món ?n Vi?t Nam, Singapore, Nh?t B?n, Trung Qu?c t??i ngon tuy?t h?o.

? D?ch v? hoàn h?o cho c? doanh nhân và khách du l?ch:

+ Phòng trung tâm doanh nhân: Cung c?p phòng h?p, máy vi tính, d?ch v? in ?n, chuy?n phát…

+ Th? giãn, ngh? ng?i: Trung tâm th? thao, b? b?i ngoài tr?i, spa, sòng bài, phòng game, câu l?c b? nh?c s?ng…

dia-diem-to-chuc-su-kien-nha-hang-tiffin-fortuna-vietwind

D?ch v? ?m th?c phong phú, h?p d?n t?i h? th?ng nhà hàng cao c?p c?a Fortuna Hanoi

 

dia-diem-to-chuc-su-kien-sang-trong-ha-noi-khach-san-fortuna

D?ch v? ??y ??, ti?n ích Fortuna Hanoi cung c?p

3. Hanoi Tower – ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n ti?c cu?i n?m lý t??ng

Hanoi Tower (Tháp Hà N?i) là m?t t? h?p v?n phòng, phòng h?p cho thuê n?m trên m?t ti?n ph? Hai Bà Tr?ng, ???c bao quanh b?i các tòa nhà v?n phòng chuyên nghi?p.

Phòng ??i ti?c trên t?ng 2 c?a tòa tháp là m?t ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n t?ng k?t cu?i n?m lý t??ng cho b?t c? công ty nào mu?n có m?t bu?i ti?c cu?i n?m hoành tráng và ?n t??ng.

? V? trí trung tâm ngay trên tr?c ???ng chính, d? dàng tìm ki?m và ?i l?i thu?n ti?n.

? S?c ch?a t?i ?a t?i 250 khách.

? Không gian bài trí sang tr?ng, l?ng l?y.

? D?ch v? ?m th?c ?a d?ng v?i nhi?u món ?n th?m ngon, h?p d?n: Ti?c m?n, buffet, teabreak…

? Phong cách ph?c v? ch?t l??ng, chuyên nghi?p.

dia-diem-to-chuc-su-kien-hanoi-tower-vietwind

Hanoi Tower – ??a ?i?m t? ch?c ti?c cu?i n?m lý t??ng

4. Gi?i pháp ti?t ki?m t?i ?a chi phí khi t? ch?c s? ki?n t?i Pan Pacific Hotel, Fortuna và Hanoi Tower.

B?n ?ang mu?n:

T? ch?c s? ki?n t?i nh?ng ??a ?i?m ??ng c?p, sang tr?ng, phong cách ph?c v? chuyên nghi?p.

? Có m?t bu?i h?i ngh?, h?i th?o, ti?c cu?i n?m ?? l?i ?n t??ng t?t ??p trong tâm trí khách m?i.

? Th?a mãn m?i nhu c?u v?i m?c chi phí ???c ti?t ki?m t?i ?a.

? Ch? c?n liên h? ngay ??n Vietwind, b?n s? nh?n ???c:

GIÁ T?T NH?T: Là ??i tác tin c?y, lâu dài c?a Pan Pacific Hotel, Fortuna và Hanoi Tower, Vietwind cam k?t mang ??n cho khách hàng m?t ??a ?i?m t? ch?c event v?i m?c giá ?U ?ÃI NH?T.

? PHÙ H?P NH?T: T? v?n ??a ?i?m phù h?p nh?t v?i ch? ??, ý t??ng và n?i dung s? ki?n.

TI?N ÍCH NH?T: T? v?n và cung c?p ??y ?? các d?ch v? xe ??a ?ón, ??t phòng, ?n u?ng, ngh? d??ng, gi?i trí…

? D?CH V? CHUYÊN NGHI?P NH?T: T? ch?c s? ki?n tr?n gói chuyên nghi?p theo nhu c?u riêng c?a t?ng khách hàng.

G?i ngay 0969 777 981 ho?c nh?n nút “T?I CH??NG TRÌNH VÀ BÁO GIÁ” phía bên d??i ?? nh?n t? v?n và thông tin chi ti?t!