Ngày h?i gia ?ình là m?t ho?t ??ng th??ng ???c g?n li?n v?i các ch??ng trình t? ch?c s? ki?n l? k? ni?m thành l?p, t?ng k?t cu?i n?m ho?c ??n gi?n là m?t ho?t ??ng v?n hóa th??ng niên c?a doanh nghi?p. Các ho?t ??ng di?n ra trong ch??ng trình r?t ?a d?ng, vì v?y ?òi h?i ??a ?i?m t? ch?c ph?i ?áp ?ng ???c nh?ng yêu c?u nh?t ??nh. D??i ?ây là 5 khu resort, công viên t?i Hà N?i và khu v?c lân c?n phù h?p ?? b?n t? ch?c ch??ng trình family day.

1. Công viên Yên S? – ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n v?i quy mô t?i trên 1000 ng??i.

N?m ngay t?i c?a ngõ phía Nam c?a th? ?ô, công viên Yên S? là ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n c?c g?n và thu?n ti?n cho quá trình di chuy?n c?a b?n. V?i di?n tích r?ng t?i 323 ha, ?ây ???c xem là công viên xanh l?n nh?t Hà N?i, phù h?p cho quy mô t? ch?c v?i s? l??ng có th? lên t?i h?n 1000 ng??i.

dia-diem-to-chuc-su-kien-ngay-hoi-gia-dinh-vietwind-travel

Công viên Yên S? – ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n v?i quy mô l?n

??c tr?ng c?a công viên Yên S? chính là nh?ng th?m c? b?t ngàn m?t màu xanh m??t bao quanh b?i nh?ng h? n??c yên bình, thoáng ?ãng, r?t thích h?p cho các ho?t ??ng team building, th? thao và nhi?u ho?t ??ng vui ch?i gi?i trí h?p d?n khác trong Ngày h?i gia ?ình.

>>> Ch??ng trình Ngày h?i gia ?ình Panasonic t?i công viên Yên S?

2. Ecopark – ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n phù h?p v?i các b?a ti?c ngoài tr?i

Ch? m?t kho?ng 35 – 45 phút di chuy?n b?ng ô tô t? trung tâm Hà N?i, b?n ?ã có th? ghé th?m Ecopark – khu ?ô th? sinh thái tuy?t ??p v?i ??y ?? d?ch v? ti?n ích cho vi?c t? ch?c s? ki?n Ngày h?i gia ?ình: t? nhà hàng ?m th?c, b? b?i cho ??n các khu vui ch?i dành cho c? tr? em và ng??i l?n.

??c bi?t, Ecopark có 2 công viên mang tên Mùa Xuân và Mùa H? k? sát nhau v?i nh?ng th?m c? tr?i r?ng, cây c?i ph? kín xanh mát, thu?n l?i cho các ch??ng trình team building c?ng nh? set up m?t b?a ti?c ngoài tr?i h?p d?n.

>>> Ch??ng trình Ngày h?i gia ?ình công ty Nestle t?i Ecopark

3. ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n E-Green Garden – N?i gia ?ình g?n k?t

E-Green Garden n?m t?i Hoài ??c, ???c xây d?ng nên nh? m?t mô hình th?c nghi?m giáo d?c m?i nh?t Hà N?i. N?i ?ây là m?t t? h?p h?c t?p và v?n ??ng ngoài tr?i, ?áp ?ng nhu c?u rèn luy?n th? ch?t, k? n?ng s?ng, sinh ho?t t?p th? và g?n k?t gi?a các thành viên trong gia ?ình.

V?i không gian v?a c?i m?, v?a an toàn, E-Green Garden là ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n Ngày h?i gia ?ình h?a h?n ?em ??n nh?ng tr?i nghi?m khó quên cho c? các b?c cha m? và con cái.

>>> Ch??ng trình Ngày h?i gia ?ình Ngân hàng BIDV t?i E-Green Garden

4. Asean Resort, Th?o Viên Resort, FLC V?nh Th?nh Resort

N?m trên cùng m?t cung ???ng cao t?c Hòa L?c, ?i?m chung c?a 3 resort Asean, Th?o Viên, FLC V?nh Th?nh là c?nh quan ??p, các d?ch v? ?m th?c và vui ch?i gi?i trí ?a d?ng nh? tr??t c?, h? b?i, xe ??p…

Các khu ngh? d??ng này phù h?p cho vi?c t? ch?c s? ki?n có quy mô v?a và nh? v?i s? l??ng ng??i tham d? d??i 500 ng??i.

5. Flamingo ??i L?i Resort – ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n ??ng c?p 5*

Flamingo ??i L?i Resort – khu ngh? d??ng ??t chu?n 5*, n?m trong top 10 resort ??p nh?t th? gi?i n?m 2014. Cách Hà N?i 1h – 1h30 phút di chuy?n b?ng ô tô, Flamingo ??i L?i là ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n lý t??ng cho s? l??ng ng??i tham gia t? 100 ??n 1000 ng??i.

V?i quy mô 123 ha, bao g?m m?t h? th?ng ??a hình ?a d?ng: khu bán ??o, sân ch?i, h? n??c, cánh r?ng thông b?t ngàn cùng 4 bãi c? l?n m??t m?n… khu ngh? d??ng r?t phù h?p ?? thi?t k? c?ng nh? t? ch?c nhi?u ho?t ??ng ý ngh?a trong ch??ng trình Ngày h?i gia ?ình.

*** Bài vi?t tham kh?o: