T?i Vi?t Nam, ??c bi?t là ? Hà N?i s?c hút ?m th?c Hàn Qu?c không ng?ng t?ng. N?u nh? b?n ?ang có mong mu?n ???c th??ng th?c n?n ?m th?c Hàn Qu?c ?úng ngh?a, hãy cùng theo chân chúng tôi tìm hi?u nh?ng ??a ?i?m th??ng th?c ?? ?n Hàn Qu?c ngon t?i Hà N?i.

Nh?ng nhà hàng có ?? ?n Hàn Qu?c ngon t?i Hà N?i b?n nên ghé qua 1 l?n nhé

Món Hàn ngon ?úng ki?u v?i Seoul BBQ Nguy?n Tr??ng T?

do-an-ngon-han-quoc-seoul

Nh?c ??n ?? ?n Hàn Qu?c ngon ? Hà N?i, th?c khách không th? nào không nh?c ??n Seoul BBQ Nguy?n Tr??ng T?. V?i không gian r?ng rãi tho?i mái, cùng ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, ??u b?p tay ngh? cao Seoul BBQ luôn ?em l?i s? hài lòng t?t nh?t cho khách hàng m?i khi có nhu c?u th??ng th?c ?? ?n Hàn Qu?c Hà N?i.

??n v?i Seoul BBQ th?c khách s? ???c th??ng th?c các món n??ng n?i b?t ???c t?m ??p ?a d?ng hòa quy?n v?i các lo?i n??c s?t ??c tr?ng Hàn Qu?c, mang l?i cho th?c khách c?m giác nh? ?ang th??ng th?c món ?n ngay trên x? Hàn.

Bên c?nh nh?ng món n??ng th?m ngon, Seoul BBQ còn thu hút th?c khách v?i nh?ng n?i l?u Kim chi chua cay nóng h?i, nh?ng nguyên li?u t??i ngon ?em l?i cho th?c khách b?a ?n tuy?t v?i nh?t.

>>> Dành cho nh?ng ng??i thích ?n th?t n??ng Hàn Qu?c : 3 Quán th?t n??ng Hàn Qu?c rung ??ng các b?n tr? Hà Thành

?? Nh?t N??ng – 104 Y?t Kiêu, Q.Hai Bà Tr?ng 

de-nhat-nuong-do-an-ngon-tai-ha-noi

?ây là m?t trong nh?ng quán ?n Hàn Qu?c r?t quen thu?c ??i v?i nh?ng ng??i yêu ?m th?c th? ?ô. ??n ?ây th?c khách không ch? b? thu hút b?i nh?ng món ?n Hàn Qu?c h?p d?n, mà còn b? thu hút b?i phong cách bài trí mang ??m v?n hóa x? s? kim chi t?o cho th?c khách c?m giác tuy?t v?i nh? ?ang ???c th??ng th?c ?? ?n Hàn Qu?c ngay trên x? Hàn m?ng m?.

?? nh?t n??ng là m?t trong nh?ng nhà hàng có không gian r?ng, sang tr?ng v?i h? th?ng bàn ng?i ki?u ng?i tatami phong cách Hàn Qu?c ?áp ?ng nhu c?u ??n 120 khách, k?t h?p v?i ?ó là 4 phòng Vip riêng bi?t ??m b?o ?áp ?ng t?t nh?t m?i yêu c?u c?a th?c khách.

N?m trên ph? Y?t Kiêu, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i m?t trong nh?ng khu v?c ??c ??a nh?t th? ?ô n?i ?ây s? luôn là ??a ch? s? m?t khi b?n và gia ?ình có nhu c?u th??ng th?c ?? ?n Hàn Qu?c t?i Hà N?i.

>>> 4 món ?n Hàn Qu?c ngon n?i ti?ng và cách làm chi ti?t cho nh?ng b?n nào ?ang có nhu c?u tìm hi?u và t? mình ch? bi?n cho nh?ng ng??i thân yêu.

Chu?i nhà hàng làm m?a làm gió v?i ?? ?n Hàn Qu?c ngon t?i Hà N?i

Chu?i Gogi House – Quán th?t n??ng Hàn Qu?c

do-an-han-quoc-tai-ha-noi-gogi-house

??n v?i chu?i nhà hàng Gogi House th?c khách s? có c?m giác nh? mình ?ang l?c vào nh?ng con ph? con ph? ?êm v?i vô vàn quán n??ng th?m ngon t?i ??t n??c Hàn Qu?c thanh bình.

Gogi House tr? thành m?t trong nh?ng chu?i nhà hàng ?? ?n Hàn Qu?c thu hút khách nh?t Hà N?i c?ng m?t ph?n nh? phong cách ph?c v? chuyên nghi?p, chu ?áo t?n tình v?a lòng khách ??n, vui lòng khách ?i.

Ngoài không gian, và phong cách ph?c v? chuyên nghi?p, t?n tình ?i?u h?p d?n trên h?t khi th?c khách ??n v?i chu?i nhà hàng Gogi House ?ó chính là h??ng v? món th?t n??ng v?i ??c tr?ng x? Hàn không th? l?n vào ?âu.

???c ??c tr?ng và th?c khách yêu thích nh? món n??ng, tuy nhiên khi ??n v?i chu?i nhà hàng th?c khách c?ng không th? b? qua vi?c th??ng th?c nh?ng món ?n ??c tr?ng khác c?a Hàn Qu?c nh? c?m tr?n, m? l?nh, canh kim chi c?ng nh? các lo?i l?u ??u ???c ch? bi?n v?i phong cách ??m Hàn Qu?c, mang l?i cho th?c khách tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t trong n?n ?m th?c x? Hàn.

N?u có nhu c?u th??ng th?c ?? ?n Hàn Qu?c ngon ? Hà N?i các b?n có th? ??n m?t trong các ??a ?i?m trong chu?i nhà hàng Gogi House sau:

+ T?ng 1 Big C Th?ng Long

+ B2-R4-38,39 Royal City

+ 103D5A Tr?n Thái Tông, C?u Gi?y

+ T?ng 1, Lotte Mart 229 Tây S?n

+ T?ng 1, tòa nhà B4, Kim Liên, ??ng ?a

+ 22B Hai Bà Tr?ng, Hoàn Ki?m

+ 151 Bùi Th? Xuân, Hai Bà Tr?ng

+ 124 Trung Hòa, Thanh Xuân

Chu?i Gimbab Hàn Qu?c

Chu?i nhà hàng Gimbab Hàn Qu?c là m?t trong ít chu?i nhà hàng có xu h??ng h??ng t?i nh?ng ng??i có thu nh?p th?p nh? công nh?n, sinh viên hay h?c sinh. Vì h??ng t?i gi?i tr? nên các c?a hàng trong chu?i ???c thi?t k? v?i phong cách khá tr? trung, cá tính nh?ng v?n mang ??m ch?t Hàn Qu?c nh?m mang l?i cho th?c khách tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t.

lotus-do-an-ngon-han-quoc-tai-ha-noi

Ngoài nh?ng món Gimbap truy?n th?ng, chu?i nhà hàng còn n?i ti?ng v?i nh?ng món Gimbab ???c bi?n t?u theo nhi?u phong cách khác nhau, v?a ngon là v?a ??c s?c khi?n cho ng??i dùng có c?m giác m?i l? và thu hút h?n.

N?u nh? th?c khách ?ã quá nhàm chán v?i món gimbab, thì hãy c? yên tâm chu?i nhà hàng còn ph?c v? r?t nhi?u ?? ?n Hàn Qu?c ngon khác nh?: tokbokki, l?u kim chi, th?t n??ng cu?n rau xanh, m? ?en, … V?i giá c? h?t s?c ph?i ch?ng nh?ng h??ng v? thì không h? thua kém các quán ?? ?n Hàn Qu?c t?i Hà N?i khác.

?? th??ng th?c nh?ng món ?n Hàn Qu?c ngon th?c khác có th? ??n m?t trong nh?ng nhà hàng thu?c chu?i Gimbab Hàn Qu?c t?i Hà N?i sau:

*Gimbab 1 : 46+50A Ng?c Khánh

*Gimbab 2 : 539 Kim Mã

*Gimbab 3 : 12 Nguy?n Khánh Toàn

*Gimbab 4 : 19 – ngõ 165 Xuân Th?y

*Gimbab 5 : 21 Tr?n ??i Ngh?a – Hai Bà Tr?ng

*Gimbab 6 : 15/135 ??i C?n – Ba ?ình – HN

*Gimbab 7 : 222 Tây S?n – ??ng ?a – Hà N?i

*Gimbab 8 : 400 Ng?c Lâm – Gia Lâm – Long Biên

*Gimbab 9 : 131 CT4 Toà nhà Sông ?à – M? ?ình – Hà N?i

>>> B?n c?ng có th? tìm hi?u thêm : Nh?ng nhà hàng Hàn Qu?c ngon ? Hà N?i ( S? cho b?n thêm nh?ng thông tin chi ti?t giúp b?n có nh?ng giây phút th?t s? vui v? và ?m áp cùng gia ?ình và b?n bè )

Mong r?ng v?i nh?ng chia s? trên ?ây c?a chúng tôi s? giúp cho b?n và gia ?ình tìm ???c ??a ?i?m tuy?t v?i ?? th??ng th?c ?? ?n Hàn Qu?c ? Hà N?i.