Tour du L?ch ?ài Loan: HÀ N?I – ?ÀI B?C – ?ÀI TRUNG – CAO HÙNG – HÀ N?I 5 NGÀY 4 ?ÊM 

Hành trình: Hà N?i – B?o tàng Cung ?i?n Qu?c Gia – Tòa tháp Taipei 101 – H? Nh?t Nguy?t – Ph?t Quang S?n – Xuân Thu Các – Ch? ?êm L?c H?p

Th?i gian:             5 NGÀY 4 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  29/04/2017

(Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?)

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

??o qu?c du l?ch ?ài Loan xinh ??p n?i ti?ng v?i thiên nhiên th? m?ng và các khu ch? s?m u?t cho du khách th?a s?c shopping và nhi?u th?ng c?nh ??c s?c n?i ti?ng khác s? làm hài lòng m?i du khách khó tính nh?t. Trong hành trình du l?ch ?ài Loan b?n s? ???c khám phá các ??a danh n?i ti?ng nh? B?o tàng Cung ?i?n Qu?c Gia , Ph?t Quang S?n, H? Nh?t Nguy?t,..cùng vô vàn ??a ?i?m h?p d?n khác.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

?ài Loan ???c bi?t ??n là ?i?m du l?ch h?p d?n nh?t ?ông Á v?i vô vàn c?nh ??p h?a h?n s? mang l?i cho du khách nh?ng tr?i nghi?m khó quên nh?t. Th? gi?i là m?t cu?n sách, và ai không ?i ch? ??c ???c m?t trang. V?y t?i sao b?n l?i không b?t ??u cu?c hành trình c?a mình v?i tour du l?ch ?ài Loan ngay nh??

NH?NG ?I?M DU L?CH ?ÀI LOAN H?P D?N B?N KHÔNG TH? B? QUA

B?o tàng Cung ?i?n Qu?c Gia  (National Palace Museum)

B?o tàng Cung ?i?n Qu?c gia là m?t trong nh?ng b?o tàng ngh? thu?t l?n nh?t trên th? gi?i tr?ng bày g?n 700.000 hi?n v?t và tác ph?m ngh? thu?t Trung Qu?c c? ??i. ?ây là ??a ?i?m du l?ch ?ài Loan lý t??ng cho nh?ng ai ?am mê s?u t?m c? v?t và nghiên c?u l?ch s? v?n hóa Trung Hoa. N?i ?ây l?u gi? hàng nghìn c? v?t b?ng men s?, ?? ??ng, ng?c, ngà, các b?c tranh phong c?nh, chân dung quý hi?m c?a Trung Qu?c, trong ?ó chi?m ph?n l?n là thu?c 4 tri?u ??i T?ng – Nguyên – Minh – Thanh.

National Palace Museum

Ch? ?êm L?c H?p

Là m?t trong nh?ng ch? ?êm n?i ti?ng và lâu ??i nh?t thu hút nhi?u khách du l?ch ?ài Loan. ???ng ph? t?i Ch? ?êm L?c H?p khá r?ng rãi thích h?p ?? th??ng ngo?n và mua s?m. N?i ?ây bày bán nhi?u món ?n truy?n th?ng c?a ?ài Loan và Trung Hoa nh? h?i s?n chiên xào,  ??u ph? th?i, Zha Bing, tr?ng chiên, th?t r?n, các lo?i trái cây…

cho-luc-hop

Ph?t Quang S?n

Ph?t Quang S?n ???c m?nh danh là “kinh ?ô Ph?t giáo ?ài Nam” v?i ki?n trúc vô cùng tinh t? và ?n t??ng. Qu?n th? ki?n trúc Ph?t giáo hùng v? này do Pháp s? Tinh Vân lãnh ??o các chúng ?? t? sáng l?p vào n?m 1967 nay ?ã tr? thành m?t thánh ??a Ph?t giáo cho hàng ngàn tín chúng. Trong hành trình tr?i nghi?m du l?ch ?ài Loan t?i ?ây, du khách s? ph?i s?ng s? v?i s? hùng v? và ?? s? c?a các công trình v?i h?n 20 tòa ?i?n và hàng ngàn pho t??ng Ph?t dát vàng quý giá.

phat-cao-son

H? Nh?t Nguy?t

H? Nh?t Nguy?t (Sun Moon Lake) thu?c ??a ph?n xã Yuchi, huy?n Nantou c?a mi?n Trung ?ài Loan, là h? n??c t? nhiên l?n nh?t ?ài LoanNh?t Nguy?t – cái tên ??y lãng m?n c?a h?  xu?t phát t? hình dáng c?a nó. N?u ??ng ? gi?a h? Nh?t Nguy?t, nhìn v? phía tây, b?n s? th?y h? có hình dáng nh? m?t v?ng tr?ng khuy?t, còn nhìn v? phía ?ông, h? l?i t?a nh? m?t tr?i. V? b?ng lai tiên c?nh c?a h? Nh?t Nguy?t t?i ?ài Loan có th? níu chân m?i du khách. Phong c?nh sông n??c h?u tình, th?p thoáng không gian ki?n trúc c? c?a Trung Hoa t?o nên v? ??p yên bình cho Nh?t Nguy?t và khi?n lòng ng??i th? thái ??n kì l?.

nhat-nguyet

Tòa nhà Taipei 101

Tòa nhà Taipei 101-  bi?u t??ng và ni?m t? hào c?a ng??i dân ?ài Loan,t?a l?c ? qu?n Xinyi, thành ph? ?ài B?c. Vào n?m 2004, nó ???c m?nh danh là tòa nhà cao nh?t th? gi?i và danh hi?u ?ó ???c gi? v?ng cho ??n n?m 2010, Taipei 101 ph?i nh??ng l?i v? trí cao nh?t th? gi?i cho tòa nhà Burj Khalifa t?i Dubai. T?ng 91 c?a tòa tháp là khu v?c quan sát ngoài tr?i lý t??ng dành cho nh?ng du khách mu?n c?m nh?n không khí trong lành c?a b?u tr?i t?i ?ài B?c.

tapei

Vô s? các danh lam th?ng c?nh, di tích l?ch s?, các công trình ki?n trúc thi?t k? ?n t??ng, các khu ch? ?êm, trung tâm mua s?m n?i ti?ng c?a ?ài Loan ?ang ch? ?ón b?n trong hành trình du l?ch ?ài Loan c?a Vietwind Travel. Hãy nhanh tay ??t tour ?? h??ng nh?ng ?u ?ãi h?p d?n nh?t t? Vietwind nhé!

NGÀY 01:

(Kh?i hành)

HÀ N?I –  ?ÀO VIÊN –  ?ÀI B?C (?n tr?a máy bay, ?n t?i)

04h30: Xe và HDV ?ón Quý khách t?i ?i?m h?n ra sân bay ?áp chuy?n bay VN 576 ( 08.25-11.55) ?i ?ài B?c.

11h55: ?oàn t?i ?ài B?c, ?i tham quan ?ài t??ng ni?m Trung Chánhn?i t??ng ni?m c? T?ng th?ng T??ng Gi?i Th?ch, v? t??ng l?nh có t?m quan tr?ng trong l?ch s? hình thành hòn ??o ?ài Loan, Ch?p ?nh tr??c tòa nhà T?ng Th?ng, tham quan Trung tâm vàng b?c ?á quý.

 18h00: Quý khách ?i ?n t?i t?i nhà hàng. Sau ?ó ?oàn v? khách s?n nh?n phòng. Ngh? ?êm t?i ?ài B?c KS 3*.

NGÀY 02:

?ÀI B?C (?n tr?a, ?n t?i)

Sáng: Sau khi ?n sáng t?i khách s?n, Xe ??a Quý khách t?i th?m Trung Li?t T?là n?i t??ng nh? các anh hùng l?p qu?c c?a ?ài Loan, B?o tàng Cung ?i?n Qu?c Gia  (National Palace Museum)n?i c?t gi?  b? s?u t?p các báu v?t c? Trung Qu?c l?n nh?t th? gi?i, v?i b? s?u t?p h?n 700.000 c? v?t.

Chi?u: Sau khi ?n tr?a, ?oàn tham quan Tòa tháp Taipei 101tòa nhà cao 101 t?ng n?i ti?ng nh?t ?ài Loan (chi phí t? túc lên t?ng 89 c?a tòa tháp ng?m toàn c?nh hoàng hôn c?a TP ?ài B?c), Quý khách t? do mua s?m trong khu th??ng m?i s?m u?t này v?i vô s? m?t hàng cao c?p ??n t? kh?p th? gi?i.

NGÀY 03:

?ÀI TRUNG – NAM ??U – GIA NGH?A (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Sau khi ?n sáng t?i khách s?n, xe và h??ng d?n viên s? ??a Quý khách t?i Nam ??uthành ph? mi?n trung ?ài Loan, tham quan H? Nh?t Nguy?t?ây là h? n??c thiên  nhiên l?n nh?t ?ài Loan v?i m?t h? l?n và m?t h? nh? li?n nhau ???c bao b?c b?i màu xanh b?t ngàn c?a nh?ng dãy núi xung quanh, n?i ?ây ?ã t?ng là ?i?m ngh? d??ng ?ng ý nh?t c?a T??ng Gi?i Th?ch, Quý khách du thuy?n H? Nh?t Nguy?t.

Tr?a: Quý khách ?n tr?a t?i nhà hàng. Sau ?ó Quý khách ghéth?m mi?u Huy?n Trang – xin may m?n – thu?n bu?m xuôi gió, Quý khách th?m chuà Trung ?àiThi?n T? ngôi chùa Ph?t giáo cao nh?t, to nh?t th? gi?i. Ti?p ?ó Quý khách ghé th?m c?a hàng ??c s?n n?m Linh Chi..

T?i: Quý khách ?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng ,ngh? ?êm t?i khách s?n 3* Gia Ngh?a.

NGÀY 04:

GIA NGH?A – CAO HÙNG – PH?T QUAN S?N (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Quý khách ?n sáng t?i khách s?n, ?oàn kh?i hành ?i Cao Hùng – th?m quan Ph?t Quang S?n (Fo Guan Shan) – ???c xem là “Th? ?ô Ph?t giáo ?ài Loan”, là thánh ??a ph?t giáo c?c k? n?i ti?ng v?i l?i ki?n trúc vô cùng hùng v?, t?i ?ây Quý khách s? ???c chiêm ng??ng b?c t??ng Ph?t Amitabha b?ng vàng cao 120m cùng 480 t??ng Ph?t ??ng xung quanh.

Tr?a: Quý khách ?n tr?a t?i nhà hàng. ?oàn ti?p t?c ??n v?i ??m Liên Trì H? sen T? Doanh – h? l?n và ??p nh?t ? Cao Hùng ?? tham quan Xuân Thu Các, Tháp Long H?, ghé th?m lãnh  s? quán Anhn?i ch?ng ki?n nhi?u giai ?o?n l?ch s? và phát tri?n c?a ??o ?ài Loan.

T?i: ?n t?i. ?oàn ti?p t?c th?m quan mua s?m t?i Ch? ?êm L?c H?p – Quý khách t? do th??ng th?c các món ?n ??c s?n c?a ?ài Loan, n?i vui ch?i gi?i trí c?a m?i l?a tu?i v?i nhi?u lo?i hình gi?i trí… Ngh? ?êm KS 3* t?i Cao Hùng.

NGÀY 05:

CAO HÙNG – HÀ N?I (?n sáng)

Sáng:  Sau khi ?n sáng, ?oàn kh?i hành ra sân bay ?áp chuy?n bay s?m VN 587 (08.40-10.30) v? Hà N?i. T?i sân bay N?i Bài, xe ??a ?oàn v? ?i?m t?p trung ban ??u.

Ngày kh?i hành: 29/4/2017

(Kh?i hành các tháng khác vui lòng liên h?)

*GIÁ BAO G?M:

? Thu? sân bay 2 n??c + thu? an ninh + phí x?ng d?u.

? Khách s?n 3 sao (tiêu chu?n 1 phòng 2 ng??i, n?u l? s? ? 3 ng??i/phòng).

? Vé tham quan, ?n u?ng theo ch??ng trình.

? Xe du l?ch máy l?nh ??i m?i su?t ch??ng trình.

? H??ng D?n Viên su?t tuy?n.

? Quà t?ng k? ni?m: bao ??ng h? chi?u, m? du l?ch.

? B?o hi?m du l?ch.

? Visa du l?ch ?ài Loan.

*GIÁ CH?A BAO G?M:

? Ph? thu phòng ??n 110USD/khách.

? Chi phí cá nhân, ?i?n tho?i, ?n u?ng, v?n chuy?n ngoài ch??ng trình .

? Hành lý quá c??c.

? Phí xin Visa tái nh?p Vi?t Nam (??i v?i khách ngo?i ki?u).

? Phí ph?c v? cho H??ng d?n viên và Tài x? su?t ch??ng trình: 5USD/khách/ngày.

*L?U Ý:

? H? chi?u còn h?n trên 6 tháng tính ??n ngày bay.