Tour du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c 5 NGÀY 4 ?ÊM

Hành trình: Hà N?i – ??o Jeju – Hà N?i

Th?i gian:            5 NGÀY 4 ?ÊM

Ngày kh?i hành: 04/10; 05/10

N?i kh?i hành:    Hà N?i

GIÁ TOUR:

9.980.000VN?/Ng??i

X? s? kim chi ?ã quá n?i ti?ng ??n n?i b?t k? ai c?ng mong mu?n ???c ?i du l?ch Hàn Qu?c m?t l?n. M?c dù th? t?c ?i du l?ch Hàn Qu?c không h? ??n gi?n, nh?ng có m?t thông tin thú v? ch?c ch?n b?n s? thích ?ó là b?n không c?n ph?i xin visa khi ?i du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c – thiên ???ng tình yêu c?a x? kim chi. ??c bi?t, Vietwind Travel ?ang áp d?ng m?c giá r?t ?u ?ãi v?i l?ch trình 5 ngày 4 ?êm, khám phá nhi?u ?i?m tham quan h?p d?n s? khi?n cho chuy?n ?i du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c c?a b?n tuy?t v?i h?n n?a.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Jeju là m?t hòn ??o vô cùng r?ng l?n. Trong hành trình du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c 5 ngày 4 ?êm t?i ?ây, Vietwind s? d?n b?n ?i t?i t?ng ngóc ngách, khám phá h?t v? ??p và nh?ng ?i?u thú v? c?a hòn ??o “thiên ???ng tình yêu”.

Các ?i?m tham quan h?p d?n khi ?i du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c

Các ?i?m tham quan phía ?ông ??o Jeju

Làng dân t?c Seongeup

Làng dân t?c Seongeup là th? ph? c?a b? t?c Cheongeup, c?ng chính là n?i ???c ch?n làm b?i c?nh chính trong b? phim Nàng Dae Jang Geum n?i ti?ng. T?i ?ây, b?n s? ???c chiêm ng??ng h?n 3000 ngôi nhà ???c làm t? ??t ?á ph? mái c? tranh, bên ngoài là hàng rào th?ng t?p g?m nh?ng viên ?á x?p ngay ng?n ch?ng lên nhau bao quanh nh?ng cánh ??ng hoa c?i tr?ng xinh x?n.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-lang-dan-toc-Seongeup

??nh Seongsan Ilchulbong

Du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c nh?t ??nh ph?i ??t chân lên ??nh Seongsan Ilchulbong – là n?i ?ón m?t tr?i ??u tiên t?i Jeju ?? ng?m c?nh bình minh. Không khí t?i ?ây c?ng r?t yên bình.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-dinh-nui-Seongsan-Ilchulbong

Hang ??ng Manjang

Hang ??ng Manjang thu?c Lava tube, h? th?ng dung nham ???c UNESCO công nh?n là di s?n thiên nhiên. Hang Manjang dài t?i h?n 8km. T? c?a hang ?i b? vào bên trong kho?ng 1km là b?n ?ã có th? khám phá ???c nh?ng ?i?u k? thú n?i ?ây v?i nh? ?á và các c?t dung nham nhi?u màu s?c.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-hang-dong-Manjang

Xem l?n bi?n

Ng??i dân trên ??o Jeju ph?n l?n là n? gi?i. Tuy nhiên, nh?ng ng??i ph? n? ? ?ây r?t m?nh m?, r?n r?i b?i h? có th? l?n t?i ?? sâu 10-20m mà không c?n s? h? tr? c?a b?t k? lo?i máy th? nào, r?t ?áng khâm ph?c.

Các ?i?m tham quan phía Tây ??o Jeju

Công viên Hallim

Hallim là công viên b?o t?n th?c v?t l?n nh?t Hàn Qu?c. T?i ?ây có nhi?u hang ??ng, các loài chim ?a d?ng, r?t nhi?u khu v??n bonsai v?i các ki?u dáng ??c ?áo. Công viên Hallim c?ng th??ng xuyên ???c ch?n là b?i c?nh c?a các b? phim lãng m?n c?a Hàn Qu?c.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-cong-vien-Hallim

B?o tàng trà O’sulloc

B?o tàng trà O’sulloc là m?t làng trà r?ng mênh mông và xanh m??t. ??n ?ây b?n s? ???c th??ng th?c các lo?i trà ??c s?n c?a ??o ho?c c?ng có th? mua trà v? làm quà cho ng??i thân.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-bao-tang-tra-osulloc

Vách ?á Jusangjeolli (Susan Jelly)

Vách ?á Jusangjeolli là m?t k? quan thiên nhiên vô cùng ??c ?áo, ???c hình thành t? dung nham phun trào c?a ng?n núi l?a Hallasan. T?i ?ây có hàng nghìn c?t ?á hình l?c giác x?p c?nh nhau d?c theo b? bi?n, có nh?ng c?t ?á cao ??n 20m. T? trên nhìn xu?ng, vách ?á Jusangjeolli h?t nh? m?t t? ong kh?ng l?.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-bai-cot-da-Jusangjeolli

Thác Cheonjiyeon Falls

Thác Cheonjiyeon Falls là ?i?m cu?i c?a m?t dòng su?i, ch?y t? ?? cao 22m. D??i chân thác là m?t h? n??c nhân t?o v?i làn n??c xanh trong v?t nhìn th?u t?n ?áy, t?o nên c?nh quan thiên nhiên r?t hùng v?, yên bình.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-thac-Cheonjiyeon-Falls

Các ?i?m tham quan phía Nam ??o Jeju

Con ???ng k? bí Dokkaebi

Không ph?i b?ng nhiên, Dokkaebi ???c g?i là con ???ng k? bí. ?ây là ?o?n ???ng duy nh?t t?i Hàn Qu?c mà n?u b?n t?t máy, d?ng xe ? d??i chân d?c thì xe s? t? ??ng ch?y lên d?c mà không c?n b?t k? m?t tác ??ng nào t? bên ngoài. Du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c ??ng quên ??n con ???ng Dokkaebi ?? t?n m?t ch?ng ki?n và lý gi?i ?i?u bí ?n này nhé.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-con-duong-ky-bi-Dokkaebi

Núi Hallasan

Núi Hallasan là ng?n núi cao nh?t ? Hàn Qu?c, tr??c ?ây là núi l?a, nay ?ã ng?ng ho?t ??ng. Hallasan c?ng là khu d? tr? sinh quy?n c?a UNESCO v?i m?t công viên qu?c gia kh?ng l? cùng nhi?u th?ng c?nh ??p.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-nui-Hallasan

???ng ?i b? Olle

Tr?i dài d?c theo b? phía Nam c?a ??o Jeju, ???ng ?i b? Olle s? d?n b?n xuyên qua nh?ng cánh r?ng, ??ng c?, làng m?c và nhìn th?ng ra bi?n.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-duong-di-bo-Olle

Các ?i?m tham quan khác trên ??o Jeju

Các bãi bi?n ??p

Du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c không th? không t?m bi?n. ??o Jeju có r?t nhi?u bãi bi?n ??p nh? Hyeopjae, Hamdoek, Gwakjl, Jungmun, Shinyang. B?n c?ng có th? tham gia r?t nhi?u ho?t ??ng, trò ch?i d??i n??c.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-bien-Hyeopjae

B?o tàng g?u bông Teddy

B?o tàng g?u bông Teddy là n?i tr?ng bày và gi?i thi?u l?ch s? h?n 100 n?m c?a chú g?u bông Teddy. ? ?ây có hàng tr?m, hàng ngàn chú g?u bông Teddy siêu d? th??ng m?c nh?ng b? trang ph?c mang s?c thái khác nhau, t? nhà khoa h?c, h?a s?, binh lính cho ??n hoàng t?, công chúa, nông dân… N?u trong chuy?n ?i du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c c?a b?n có các em nh?, ??ng quên d?n các em vào b?o tàng g?u bông Teddy nhé.

du-lich-dao-jeju-han-quoc-bao-tang-gau-teddy

Th?i gian du l?ch ??o Jeju lý t??ng nh?t là vào mùa thu, khi nhi?t ?? ngoài tr?i không quá l?nh, c?ng không quá nóng, b?n s? ???c th?a thích leo núi, t?m bi?n mà không lo v?n ?? v? th?i ti?t gây tr? ng?i. Hãy ??t ngay tour du l?ch ??o Jeju Hàn Qu?c 5 ngày 4 ?êm c?a Vietwind Travel kh?i hành trong tháng 10 ?? t?n h??ng v? ??p c?a thiên ???ng tình yêu Jeju nhé!

NGÀY 01:

(Kh?i hành)

HÀ N?I – JEJU (Ng? ?êm trên máy bay)

21h45: Quý khách có m?t t?i ?i?m h?n (n?i thành Hà N?i)

22h00: Xe và HDV c?a Vietwind Travel ??a Quý khách ra sân bay N?i Bài làm th? t?c xu?t c?nh bay ??n ??o Jeju (Hàn Qu?c).

Chuy?n bay Hà N?i – Jeju: 7C (01h30 – 7h30).

NGÀY 02:

??O JEJU (?n sáng, tr?a, t?i)

7h30Máy bay h? cánh. ?oàn ??t chân t?i ??o Jeju – Hòn ??o du l?ch xinh ??p và n?i ti?ng ???c m?nh danh là 1 trong 7 k? quan c?a th? gi?i m?i. HDV ??a ph??ng chào ?ón và ??a ?oàn ?i ?n sáng.

9h30: Sau b?a sáng, Xe và HDV ??a ph??ng ?ón Quý khách và ??a Quý khách tham quan ??nh núi m?t tr?i m?c Seongsan Ilchulbong: ??nh núi cao nh?t ??t n??c Hàn Qu?c, là n?i ??u tiên ?ón bình minh c?a x? s? kim chi.

12h00: Quý khách dùng b?a tr?a t?i nhà hàng.

13h00: Xe và HDV ??a ?oàn ?i th?m quan ch?p ?nh t?i v??n Quýt.

14h00: Ti?p t?c ch??ng trình tham quan là Làng dân t?c Seongup. N?i ?ây t?ng là th? ph? c?a b? t?c Cheongeui – Hyeon giai ?o?n t? n?m 1410-1914, là b?o tàng s?ng ngoài tr?i tái hi?n l?i cu?c s?ng c?a ng??i nông dân Hàn Qu?c m?t cách chân th?c và sinh ??ng hàng tr?m n?m tr??c. n?i ti?ng v?i b? phim truy?n hình c? trang “Nàng Dae Chang Geum”. 

17h00: Xe và HDV ??a ?oàn ?i xem ??a Quý khách ??n xem bu?i trình di?n c?a liên ?oàn xi?c Jeju v?i nh?ng ti?c m?c ?n t??ng ch??ng trình bi?u di?n c?a liên ?oàn xi?c Jeju v?i các ti?t m?c ?n t??ng, h?p d?n. 

18h00: ?oàn ?n t?i ? nhà hàng t?i Jeju.

20h00: Xe và HDV ??a ph??ng ??a ?oàn v? nh?n phòng khách s?n 3* t?i Jeju (Benikea Hotel Jeju ho?c t??ng ???ng).

NGÀY 03:

??O JEJU (?n sáng, tr?a, t?i)

7h00: Quý khách dùng b?a sáng t?i khách s?n.

08h00: ?oàn tham quan và mua s?m t?i:

  • Trung tâm bán và tr?ng bày các s?n ph?m v? nhân sâm (?ây là trung tâm nhân sâm do Chính ph? Hàn Qu?c qu?n lý).
  • Trung tâm bán và gi?i thi?u m? ph?m c?a Hàn Qu?c – n?i t?p trung nh?ng nhãn hàng m? ph?m n?i ti?ng c?a Hàn Qu?c.

10h30: Xe và HDV ??a ?oàn ?i th?m quan B?o tàng g?u Teddy. N?i quy t? hàng tr?m chú g?u nh?i bông ?? ch?i khác nhau, t? nh?ng món c? v?t h?n 100 n?m tu?i ??n phiên b?n kh?ng l? luôn s?n sàng cho du khách ch?p hình.

12h00: Quý khách dùng b?a tr?a t?i nhà hàng trên ??o Jeju.

14h00: Quý khách ti?p t?c hành trình tham quan ??o Jeju:

  • Bãi c?t ?á Jusangjeolli: m?t ki?t tác thiên nhiên ???c hình thành t? dung nham núi l?a Hallasan ch?y xu?ng bãi bi?n Jungmun.
  • Chùa Yakcheonsa: Ngôi chùa ???c xây d?ng theo thi?t k? hi?n ??i, mà không làm m?t ?i s? trang nghiêm v?n có ? nh?ng ngôi chùa Ph?t giáo. Du khách ??n ?ây th??ng c?u nguy?n nh?ng ?i?u may m?n cho mình và c?m th?y tâm h?n thanh t?nh, tho?i mái sau nh?ng b?n b? c?a cu?c s?ng, xóa tan s? m?t m?i trong chuy?n ?i dài ngày.

16h00: Quý khách t? do mua s?m t?i c?a hàng mi?n thu?.

18h30: ?oàn ?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng.

20h00: Xe và HDV ??a ph??ng ??a ?oàn v? nh?n phòng khách s?n 3* t?i Jeju

NGÀY 04:

JEJU – HÀ N?I (?n sáng, tr?a, t?i)

7h00: ?oàn ?n sáng và tr? phòng khách s?n.

8h00: Xe và HDV ??a ?oàn ?i th?m:

  • Con ???ng ma quái: Con ???ng k? l? nh?t trên ??o Jeju. Con ???ng này s? d? n?i ti?ng nh? v?y là vì ?ây là ?o?n ???ng duy nh?t mà n?u nh? ta d?ng xe ô tô ? d??i chân d?c và t?t máy thì xe s? t? ??ng leo lên, không c?n ??n ??ng c? c?ng nh? l?c ??y!
  • Công viên tình yêu: M?t bi?u t??ng cho s? khoáng ??t c?a Hàn Qu?c hi?n ??i. N?i ?ây tr?ng bày 140 b?c t??ng mang ch? ?? sex, ch? cho phép ng??i trên 18 tu?i tham quan.
  • Công viên gi?i trí Sumokwon h?p d?n nh?ng du khách khi lang thang vào khu b?o tàng trong nhà và công viên gi?i trí chuyên ?? ???c k?t h?p tuy?t v?i gi?a các tác ph?m ?iêu kh?c b?ng ?á và hi?u ?ng màn hình công ngh? 5D hi?n ??i.

13h00: Quý khách dùng b?a tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng.

14h30: Xe và HDV ??a ?oàn ?i tham gia m?c th? và ch?p ?nh cùng trang ph?c truy?n th?ng Hàn Qu?c.

T? do shopping t?i c?a hàng thu?c b? gan, và siêu th? t?ng h?p.

16h30: Sau b?a tr?a, ?oàn tham quan T?ng ?á ??u r?ng. Nhìn t? xa, t?ng ?á này trông gi?ng nh? m?t con r?ng ?ang ng?ng ??u bay lên tr?i xanh. Tùy theo góc nhìn du khách có th? th?y ???c các hình d?ng ??c ?áo, k? l? khác nhau c?a t?ng ?á này. Theo truy?n thuy?t, t?ng ?á này là do m?t con r?ng bi?n thành khi ?ang c? g?ng bay lên tr?i. M??i mét ph?n ??u c?a con r?ng n?m trên m?t bi?n và 30 mét ph?n thân c?a nó chìm ? d??i ?áy bi?n sâu.

19h00: ?oàn ?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng.

20h00: ?oàn lên ???ng ra sân bay Jeju làm th? t?c ?áp chuy?n bay v? Hà N?i.

Chuy?n bay Jeju – Hà N?i: 7C (1h30-7h00)

NGÀY 05:

HÀ N?I

7h00: Máy bay h? cánh xu?ng sân bay N?i Bài. Xe c?a Vietwind Travel ?ã s?n sàng và ??a Quý khách v? l?i ?i?m h?n c? (n?i thành Hà N?i). K?t thúc ch??ng trình tham quan. Chia tay Quý khách, h?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác!

Ngày kh?i hành: 04/10; 05/10

*D?CH V? BAO G?M:

? Vé máy bay kh? h?i Hà N?i – Jeju – Hà N?i.

? Khách s?n tiêu chu?n 3* (02 ng??i/phòng; ?oàn l? nam ho?c n? thì ? phòng 3 gi??ng).

? Phí tham quan theo ch??ng trình.

? Các b?a ?n theo ch??ng trình.

? V?n chuy?n b?ng xe máy l?nh hi?n ??i su?t ch??ng trình.

? H??ng d?n viên ti?ng Vi?t su?t tuy?n nhi?t tình, kinh nghi?m.

? B?o hi?m du l?ch t?i Hàn Qu?c.

*D?CH V? CH?A BAO G?M:

? Chí phí cá nhân: ?i?n tho?i, gi?t ?i, mini bar, hành lý quá c??c,…

? Ph? phí phòng ??n 1.600.000 VN?/ khách/tour.

? ?? u?ng (bia, r??u sochu ho?c n??c ng?t) trong các b?a ?n.

? Tip cho tài x? và h??ng d?n viên t??ng ???ng 110.000 VN?/ khách/ngày.

*L?U Ý:

? H? chi?u còn h?n trên 06 tháng

? Giá tour tr? em t? 02 ??n d??i 12 tu?i: 8.900.000VN?/Khách.

Giá tour tr? em d??i 2 tu?i: 1.500.000VN?/Khách.

? Tr? em t? 02 ??n d??i 12 tu?i vui lòng ng? ghép cùng gi??ng v?i b? m?. N?u tr? em mu?n ng? riêng gi??ng theo tiêu chu?n c?a ng??i l?n, vui lòng thanh toán 90% giá tour ng??i l?n.

? B?t c? m?t hình th?c b?/không s? d?ng d?ch v? gì t?i n??c ngoài ??u không ???c hoàn l?i ti?n vì m?i d?ch v? ?ã ???c thanh toán tr??c.

? Do ?ây là ch??ng trình ?ã ký k?t v?i ??i tác Hàn Qu?c, trong tr??ng h?p khách t? ý tách ?oàn thì ph?i báo tr??c cho tr??ng ?oàn 1 ngày, và ph?i ch?u thêm phí tách ?oàn là 120USD/khách/ngày.

? Tr??ng h?p khách là ng??i n??c ngoài (không có qu?c t?ch Vi?t Nam), giá tour ph? thu thêm 160 USD/khách/ngày.

? Trong tr??ng h?p khách hàng b? C?c xu?t nh?p c?nh Hàn Qu?c ho?c Vi?t Nam t? ch?i xu?t/nh?p c?nh vì lý do cá nhân, m?i chi phí tour s? không ???c hoàn l?i.

? Giá tour có th? thay ??i vào th?i ?i?m th?c hi?n d?ch v?.

? N?u quý khách ??ng ký tour theo nhóm l?: 3,5,7,… ng??i, vui lòng ? phòng dành cho 3 ng??i.

? Quý khách t? 70 tu?i ??n d??i 75 tu?i yêu c?u ký cam k?t s?c kh?e v?i Công ty. Quý khách t? 75 tu?i tr? lên yêu c?u ph?i có gi?y xác nh?n ??y ?? s?c kho? ?? ?i du l?ch n??c ngoài do bác s? c?p và + gi?y cam k?t s?c kh?e v?i Công ty. Khuy?n khích có ng??i thân d??i 60 tu?i (??y ?? s?c kho?) ?i theo. Ngoài ra, khách trên 75 tu?i khuy?n khích ?óng thêm phí b?o hi?m cao c?p (phí thay ??i tùy theo tour). Không nh?n khách t? 80 tu?i tr? lên.

? Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay t?i th?i ?i?m ??ng ký ?? ???c t? v?n thêm thông tin. Không nh?n khách mang thai t? 5 tháng tr? lên vì lí do an toàn cho khách.

? Tr??ng h?p khách qu?c t?ch n??c ngoài có visa vào Vi?t Nam 1 l?n, phí làm visa tái nh?p Vi?t Nam 850.000 VND/khách. Riêng Visa tái nh?p VN làm t?i c?a kh?u là 1.050.000VN?/khách.

? N?u khách là Vi?t Ki?u ho?c ng??i n??c ngoài có visa r?i ph?i mang theo lúc ?i tour.

? Do các chuy?n bay ph? thu?c vào các hãng Hàng Không nên trong m?t s? tr??ng h?p gi? bay có th? thay ??i mà không ???c báo tr??c.

? Vietwind Travel s? không ch?u trách nhi?m b?o ??m các ?i?m tham quan trong tr??ng h?p:

+ X?y ra thiên tai: bão l?t, h?n hán, ??ng ??t…

+ S? c? v? an ninh: kh?ng b?, bi?u tình.

+ S? c? v? hàng không: tr?c tr?c k? thu?t, an ninh, d?i, h?y, hoãn chuy?n bay.

N?u nh?ng tr??ng h?p trên x?y ra, chúng tôi s? xem xét ?? hoàn tr? chi phí không tham quan cho khách trong ?i?u ki?n có th? (sau khi ?ã tr? l?i các d?ch v? ?ã th?c hi?n và không ch?u trách nhi?m b?i th??ng thêm b?t k? chi phí nào khác).