Tour Du l?ch Dubai: TP. DUBAI – SA M?C SAFARI – TH? ?Ô ABU DHABI 6 NGÀY 5 ?ÊM (Bay hãng hàng không EMIRATE AIRLINES 5*)

Hành trìnhBastakyah – Spice Souk – Gold Souk – Ski Dubai – Palm Jumeirah – Burj Al Arab – Seikh Zayed – Yas Island – Sheikh Palace – Heritage Village – Dubai Miracle Garden

Th?i gian:             6 NGÀY 5 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  28/04; 29/04/2017

(Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?)

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

Trong hành trình du l?ch Dubai, quý khách s? ???c t?n h??ng cu?c s?ng t?i V??ng qu?c giàu có và xa x? nh?t th? gi?i. B?n s? ???c tr?i nghi?m m?t k? ngh? tuy?t v?i t?i nh?ng khách s?n tiêu chu?n qu?c t? 4 sao, ng?m nhìn Palm Jumerah – ??o c? nhân t?o ch? có ? Dubai, ???c coi là kì quan th? 8 c?a th? gi?i, phiêu l?u trên sa m?c v?i Desert Safari tour, th??ng th?c BBQ ki?u ? R?p và xem múa b?ng Belly Dance trong ?êm sa m?c huy?n bí… Hãy cùng Vietwind khám phá m?t thành ph? Dubai hoa l? – n?i giao thoa c?a nhi?u n?n v?n hóa khác nhau nhé!

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Dubai – thành ph? xa x? nh?t th? gi?i  luôn gây ?n t??ng v?i du khách b?i nh?ng công trình ki?n trúc ?n t??ng, các trung tâm th??ng m?i s?m u?t hay các khách s?n xa hoa ??ng c?p 7 sao. Trong hành trình du l?ch Dubai, du khách s? ???c ch?ng ki?n nh?ng ?i?u t??ng nh? không th? nh? m?t khu tr??t tuy?t ngay gi?a sa m?c, nh?ng chi?c siêu xe ???c dát vàng và các qu?n ??o nhân t?o ??p nh? m?t thiên ???ng. Vô s? nh?ng ?i?u thú v? ?ang ch? ?ón b?n trong chuy?n du l?ch Dubai.

NH?NG ??A ?I?M H?P D?N TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH DUBAI

Ch? gia v? Spice Souk

N?u có c? h?i du l?ch Dubai thì b?n ??ng b? qua c? h?i khám phá ch? gia v? Spice Souk – n?i ???c m?nh danh là thiên ???ng gia v? bí truy?n. Ch? gia v? Spice Souk nh? m?t t?m b?ng ??y màu s?c r?c r? v?i các lo?i gia v? ??c tr?ng c?a vùng Trung ?ông nh? b?t cà ri, ?ng qu? cu?n, búp hoa s?y khô, các lo?i h?t, nh?c ??u kh?u, tr?m h??ng, trà th?o m?c cùng các lo?i m? ph?m t? ?n ??, Zanzibar Srilanka, Iran, Pakistan,…Trong s? ?ó, nh?c ??u kh?u và m?t s? gia v? khác t?ng có giá tr? quý ngang vàng trong l?ch s?.

ch? gia v?-vietwind

Ch? vàng Gold Souk – N?i bán vàng r? nh?t th? gi?i

Gold Souk là khu ch? bán vàng n?i ti?ng ? Dubai v?i 500 gian hàng ch?a kho?ng 10 t?n vàng. L?c vào Ch? Vàng Gold Souk, b?n s? có c? h?i s? h?u cho mình m?t món trang s?c ?ng ý v?i giá c? vô cùng ph?i ch?ng. Ch?t l??ng vàng ? ?ây luôn ???c ??m b?o d??i s? qu?n lý c?a chính quy?n Dubai. Tuy nhiên, chính quy?n s? không ch?u trách nhi?m n?u du khách mua ph?i vàng gi? c?a nh?ng ng??i bán hàng rong ngoài ???ng, vì th? b?n nên th?n tr?ng. Ngoài vàng ra thì khu ch? này còn bán các lo?i ?á quý nh?: kim c??ng, platinum, hay b?c.

cho-vang-gold-souk

??o c? Palm Jumeirah – K? quan th? tám c?a th? gi?i

V? ??p c?a thiên ???ng nhân t?o Palm Jumeirah ?ã khi?n bao du khách ph?i th?t lên kinh ng?c trong hành trình du l?ch Dubai. ???c thi?t k? theo hình dáng c?a m?t chi?c lá c? v?i 16 nhánh ?ang v??n ra v?nh Persian v?i kích th??c kh?ng l? có th? ???c trông th?y ???c t? không gian. Khi ??n tham quan ??o C?, du khách s? vô cùng thích thú v?i nh?ng nh?ng khách s?n sang tr?ng, trung tâm mua s?m n?i ti?ng cùng nhi?u ?i?m du l?ch vô cùng h?p d?n khác.

dao-co-palm

Làng c? Heritage Village – Vi?n b?o tàng s?ng c?a Dubai

Là m?t trong nh?ng ngôi làng c? n?i ti?ng ? Dubai ???c xây d?ng vào n?m 1997 thu hút nhi?u khách du l?ch Dubai. Khi tham quan làng c? Heritage Village, b?n s? có c? h?i tìm hi?u v? v?n hóa và các phong t?c t?p quán c?a ng??i H?i Giáo x?a v?i h?n 30 công trình ki?n trúc l?n nh?. S? ?a d?ng còn th? hi?n qua các vùng khác nhau nh?: ??i núi, sa m?c và ven bi?n. Ngoài ra, quý khách s? có c? h?i tham quan các tòa nhà ???c xây d?ng b?ng ?á và lá c?.

heritage

Khu ph? c? Bastakyah

Ít ai bi?t r?ng, tr??c khi tr? thành  m?t thành ph? du l?ch – gi?i trí sang ch?nh và giàu có b?c nh?t th? gi?i, Dubai c?ng khoác trên mình b? cánh c?a ? R?p c? ??i v?i nh?ng công trình ki?n trúc, nh?ng khu nhà, làng c? có tu?i ??i hàng tr?m n?m mà c? th? gi?i ph?i ng??ng m?. ???c xây d?ng t? th? k? 19, ??n nay khu ph? này v?n gi? nguyên nh?ng tr?m tích x?a, các n?p nhà, nét ki?n trúc ph? ??y th?i gian mà hi?m n?i nào có ???c. Có th? nói ?ây là ?i?m ??n thu hút nhi?u khách du l?ch Dubai mu?n tìm hi?u v? v?n hóa – l?ch s? vàng son m?t th?i c?a ? R?p c? ??i.

pho-co-bastakyah

Dubai Miracle Garden

V??n hoa di?u kì  Dubai Miracle là v??n hoa t? nhiên l?n nh?t th? gi?i v?i h?n 45 tri?u lo?i hoa khác nhau t?a l?c ? khu v?c North West Quadrant c?a Arabian Ranches. N?i ?ây ???c m?nh danh là s?c s?ng di?u k? khi sinh sôi này n? gi?a lòng sa m?c. Dubai Miracle Garden s? h?p h?n b?t c? du khách nào ghé th?m b?i b?t ngàn hoa t??i luôn luôn khoe s?c theo m?i mùa khác nhau.

Dubai Miracle Garden

Ski Dubai

Là khu tr??t tuy?t nhân t?o hi?n ??i nh?t th? gi?i n?m trong khu trung tâm th??ng m?i l?n nh?t Dubai. B?t k? th?i ti?t bên ngoài có nóng b?c ra sao thì các ho?t ??ng tr??t tuy?t trong này v?n di?n ra ngay gi?a sa m?c. Toàn b? n?i này gi?ng nh? m?t chi?c h?p tr? l?nh luôn ho?t ??ng h?t công su?t. Ngoài ra còn có m?t Công Viên Tuy?t dành cho cho tr? em v?i vô s? trò ch?i h?p d?n nh? xe tr??t tuy?t, xe tr??t b?ng, ??ng tuy?t và bu?i di?u hành chim cánh c?t mi?n phí.

ski-dubai

Nhà th? H?i giáo Sheikh Zayed

Thánh ???ng Sheikh Zayed – “viên ng?c” ???c ?ánh giá là sáng giá và xinh ??p nh?t trong các nhà th? h?i giáo ? th? ?ô Abu Dhabi giàu có c?a các ti?u v??ng qu?c ? R?p. ??t chân ??n ?ây, du khách s? nh? l?c vào th? gi?i c? tích. Bên ngoài thánh ???ng có màu tr?ng l?p lánh c?a h? ph?n chi?u. Bên trong ti?n s?nh là chi?c ?èn trùm kh?ng l? ???c dát b?ng vàng và pha lê.

Sheikh-Zayed

Dubai – ?i?m ??n x?ng danh v?i câu nói “Thánh ??a c?a th? gi?i v?t ch?t”. Hãy nhanh tay ??t tour du l?ch Dubai ?? h??ng nh?ng ?u ?ãi h?p d?n c?a Vietwind nhé!

NGÀY 01:

(Kh?i hành)

HÀ N?I – DUBAI

19h30 Xe và H??ng d?n viên c?a công ty ?ón quý khách t?i C?ng Công Viên Th?ng Nh?t – ???ng Tr?n Nhân Tông – Hà N?i lên sân bay N?i Bài. Quý khách làm th? t?c ?áp chuy?n bay ?i Dubai EK 389 (22h50 – 05h05). Quý khách ngh? ?êm trên chuy?n bay.

NGÀY 02:

DUBAI – CITY TOUR – MALL OF THE EMIRATE (?n sáng, tr?a, t?i)

05h30 H??ng d?n viên ?ón ?oàn t?i sân bay qu?c t? Dubai.

07h30 ?oàn ?n sáng t?i nhà hàng.

09h00 Tham quan thành ph? Dubai:

– Khu ph? c? Bastakyah, Cung ?i?n Hoàng Gia Palace

– Qua kênh Dubai b?ng thuy?n g? truy?n th?ng

– Tham quan ch? gia v? Spice Souk, Ch? Vàng Gold Souk

13h00 ?n tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng.

14h30 Nh?n phòng, ngh? ng?i.

16h00 Tham quan m?t trong nh?ng trung tâm th??ng m?i l?n nh?t c?a UAE – Mall of The Emirates và ch?p ?nh bên ngoài Công Viên Tuy?t trong nhà l?n nh?t th? gi?i Ski Dubai, tham gia các trò ch?i trong công viên tuy?t (chi phí t? túc), và th?a s?c mua s?m v?i hàng ngàn th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i.

– ?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng.

– Tr? v? khách s?n ngh? ng?i, t? do khám phá Dubai v? ?êm.

NGÀY 03:

??O C? PALM JUMEIRAH – KHÁCH S?N 7 SAO BURJ AL ARAB – KHÁM PHÁ SA M?C SAFARI (?n sáng, tr?a, t?i)

07h30 ?n sáng Buffet t?i khách s?n.

09h00 Lên ???ng tham quan thành ph? Dubai hi?n ??i v?i nh?ng ?i?m tham quan n?i ti?ng, bi?u t??ng c?a Dubai giàu có:

– ??o c? Palm Jumeirah – ng?m nhìn toàn c?nh t? tàu ?i?n trên cao Monorail.

– Ch?p ?nh bên ngoài khách s?n 7 sao – Burj Al Arab hình cánh bu?m bên bãi bi?n jumeirah v?i n?ng vàng và cát tr?ng.

– Tham quan, mua s?m t?i trung tâm th??ng m?i truy?n th?ng Antique Museum – N?i tr?ng bày và bán các s?n ph?m th? công m? ngh? tinh x?o và ??c ?áo v?i giá c? ph?i ch?ng, ??c tr?ng cho n?n v?n hóa ? R?p.

13h00 ?n tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng.

15h45 Xe chuyên d?ng Land Cruiser ?ón ?oàn t?i khách s?n, b?t ??u hành trình khám phá sa m?c ??c s?c nh?t Dubai:

– T?n h??ng c?m giác m?nh ?ua xe Land Cruiser chinh ph?c c?n cát.

– Ghi l?i c?nh hoàng hôn sa m?c r?c r? khó quên.

– Tr?i nghi?m nh?ng thú vui c?a ng??i b?n ??a: C??i l?c ?à, hút shisha, v? henna, khoác lên mình b? trang ph?c truy?n th?ng…

– ??m mình trong âm nh?c và v? ?i?u ? r?p v?i các v? công nhi?t tình ?iêu luy?n và th??ng th?c ch??ng trình múa b?ng Belly Dance trong ?êm sa m?c huy?n bí.

– Th??ng th?c ?? ?n buffet ? R?p ph?c v? theo ki?u th? dân cùng trà, n??c ng?t (mi?n phí); và ?? u?ng có c?n (không bao g?m).

20h30 Tr? v? khách s?n ngh? ng?i. T? do tham quan Dubai v? ?êm.

NGÀY 04:

DUBAI – THAM QUAN TH? ?Ô ABU DHABI (?m sáng, tr?a, t?i)

07h00 ?n sáng Buffet t?i khách s?n. Tr? phòng khách s?n

08h30 Lên ???ng tham quan th? ?ô c?a Ti?u V??ng Qu?c ? R?p Th?ng Nh?t Abu Dhabi – Cách Dubai 150km, ghé th?m các ?i?m  tham quan n?i ti?ng:

– ??i thánh ???ng H?i Giáo Seikh Zayed dát vàng l?n nh?t khu v?c.

– Tham quan ??o Yas Island – hòn ??o xinh ??p và hi?n ??i v?i công viên gi?i trí Ferrari World (ch?p ?nh bên ngoài). Công viên ???c mô ph?ng theo hình d?ng c?a hãng xe ?ua n?i ti?ng Ferrari.

– Tham quan mua s?m ?? hi?u ? trung tâm th??ng m?i Yas Mall.

13h00 ?n tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng.

14h00 Nh?n phòng khách s?n.

15h00 Ch?p ?nh bên ngoài cung ?i?n Hoàng Gia Sheikh Palace. Mua s?m t?i trung tâm th??ng m?i Marina Mall. Tham quan làng di s?n v?n hóa Heritage Village.

16h30 Quý khách ghé tham quan ch? chà là truy?n th?ng.

18h00 ?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng.

20h00 V? khách s?n ngh? ng?i, t? do khám phá th? ?ô v? ?êm.

NGÀY 05:

ABUDHABI – DUBAI – KHÁCH S?N EMIRATES PALACE – DUBAI MALL – THÁP CAO NH?T TH? GI?I BURJ KHALIFA – HÀ N?I (?n sáng, tr?a, t?i)

07h00 ?n sáng Buffet t?i khách s?n, tham quan thành ph? Abu Dhabi:

-Tham quan và ch?p ?nh bên ngoài m?t trong nh?ng khách s?n xa hoa nh?t th? gi?i Emirates Palace

-Th??ng th?c cà phê và bánh ng?t ph? vàng t?i ?ây (chi phí t? túc) và t?n h??ng c?m giác v??ng gi? (chi phí t? túc).

10h00 Tr? v? Dubai. ?oàn tham quan v??n hoa l?n nh?t th? gi?i Dubai Miracle Garden

13h00 ?n tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng

14h00 Tham quan trung tâm th??ng m?i l?n nh?t Dubai – Dubai Mall v?i nh?ng k? l?c th? gi?i: Tham quan th?y cung l?n nh?t th? gi?i v?i h? th?y sinh v?t phong phú, ng?m nhìn thành ph? t? ?ài quan sát t?i t?ng 124 c?a tòa tháp cao nh?t th? gi?i Burj Khalifa (chi phí t? túc). Sau ?ó chiêm ng??ng màn trình di?n nh?c n??c hoành tráng nh?t th? gi?i.

20h00 ?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng, sau ?ó ?oàn ngh? ng?i, t? do.

23h30 Xe ??a ?oàn ra sân bay làm th? t?c ?áp chuy?n bay tr? v? Vi?t Nam.

NGÀY 06:

HÀ N?I

03h30 Quý khách ?áp chuy?n bay EK 388(03h30 – 15h30) v? Hà N?i.

15h30 ??n sân bay N?i Bài. Xe ??a quý khách v? trung tâm thành ph?.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay Quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành: 28/04; 29/04/2017

(Kh?i hành các tháng khác vui lòng liên h?)

*GIÁ BAO G?M:

? Vé máy bay kh? h?i Hà N?i – Dubai – Hà N?i.

? Thu? sân bay qu?c t?.

? Khách s?n tiêu chu?n qu?c t? 4 sao (2 khách/phòng, n?u l? nam ho?c n? k? c? HDV ?i t? Vi?t Nam s? ghép phòng 3 – Extra bed room).

? Th? t?c visa và XNC Dubai.

? ?n các b?a ?n theo l?ch trình.

? Xe ô tô ??a ?ón ?oàn theo l?ch trình.

? B?o hi?m Du l?ch Qu?c t?.

? Vé th?ng c?nh vào c?a m?t l?n.

? Vé sa m?c safari (leo ??i cát, hút shisha, th??ng th?c múa b?ng, trà và cà phê ? R?p, v? henna, ti?c n??ng BBQ và quý khách có th? mua ?? u?ng có c?n…).

? Vé tàu ?i?n monorail và các ?i?m tham quan trong ch??ng trình.

? H??ng d?n viên du l?ch ti?ng Vi?t kinh nghi?m su?t tuy?n ?i t? Vi?t Nam.

? Quà t?ng Nhà t? ch?c.

? N??c u?ng hàng ngày 01chai/01 khách.

*GIÁ CH?A BAO G?M:

? H? chi?u, ngh? phòng ??n, gi?t là, ?i?n tho?i, chi phí cá nhân ngoài ch??ng trình.

? Ti?n tip cho 01 lái xe và 02 HDV: 7$/khách/ngày tour.  

? Tháp cao nh?t th? gi?i Burj Khalifa: 40$/ng??i (thông báo tr??c th?i ?i?m tham quan t?i thi?u 2 ngày).

? Thu? cung Aquarium trong Dubai Mall: 25$/ng??i.

? Bánh ng?t và cà phê ph? vàng: Cà phê ?en ? R?p: 38$/ng??i, cà phê capuchino: $45$/ng??i. (Thông báo tr??c th?i ?i?m tham quan t?i thi?u 2 ngày).

? Công viên tuy?t Ski Dubai: 65$/ng??i.

*L?U Ý:

L?u ý v? trang ph?c v?i khách tham quan:

? Khi tham quan nhà th? H?i giáo Sheikh Zayed, khách n? m?c qu?n dài che m?t cá, áo dài tay ??n c? tay, không m?c ?? quá ôm, không quá m?ng, kh?n qu?n che tóc; khách nam m?c qu?n áo dài tay.

? Khi tham quan khách s?n Emirates Palace: trang ph?c l?ch s?, không m?c qu?n sóc, áo ba l?, ?i dép lê.

*TH? T?C XIN VISA ?I DU L?CH:

  1. N?p H? chi?u g?c ho?c h? chi?u scan tr??c 10 ngày kh?i hành.
  2. H? chi?u còn h?n s? d?ng ít nh?t 6 tháng.
  3. 01 ?nh 4 x 6 font n?n tr?ng (ch?p không quá 6 tháng).
  4. Tr??ng h?p d??i 20 tu?i b? sung Gi?y Khai Sinh b?n sao.