Tour Du l?ch Dubai: TP. DUBAI – SA M?C SAFARI – TH? ?Ô ABU DHABI 6 NGÀY 5 ?ÊM (Bay hãng hàng không EMIRATE AIRLINES 5*)

Hành trìnhBastakyah – Spice Souk – Gold Souk – Ski Dubai – Palm Jumeirah – Burj Al Arab – Seikh Zayed – Yas Island – Sheikh Palace – Heritage Village – Dubai Miracle Garden

Th?i gian:             6 NGÀY 5 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  18/03; 06/04/2017

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Vui lòng liên h?

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

Dubai ???c m?nh danh là thành ph? xa x? b?c nh?t th? gi?i. Trong hành trình du l?ch Dubai, du khách s? ???c ch?ng ki?n nh?ng ?i?u t??ng nh? không th? nh? m?t khu tr??t tuy?t ngay gi?a sa m?c, nh?ng chi?c siêu xe ???c dát vàng và các qu?n ??o nhân t?o ??p nh? m?t thiên ???ng… M?i n?m, Dubai thu hút hàng tri?u du khách b?i các d?ch v? cao c?p, khu ngh? d??ng, khách s?n ??ng c?p 7 sao cùng nhi?u công trình v? ??i. Hãy cùng Vietwind khám phá m?t ??t n??c Dubai hoa l? – n?i giao thoa c?a nhi?u n?n v?n hóa khác nhau nhé!

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Dubai – thành ph? xa x? nh?t th? gi?i  luôn gây ?n t??ng v?i du khách b?i nh?ng công trình ki?n trúc ?n t??ng, các trung tâm th??ng m?i s?m u?t hay các khách s?n xa hoa ??ng c?p 7 sao. Bên c?nh ?ó, d?u ?n v?n hóa ? R?p v?n hi?n h?u ? nh?ng khu ph? c? Bastakiya hay ch? Vàng, ch? Gia v?. Cho dù b?n yêu thích du l?ch v?n hóa hay là m?t tín ?? mua s?m chính hi?u, ch?c ch?n b?n s? ???c th?a mãn v?i hành trình tr?i nghi?m du l?ch Dubai cùng Vietwind Travel.

NH?NG ?I?M ??N K? THÚ TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH DUBAI

Khu ph? c? Bastakyah

B?t ??u tour du l?ch Dubai, b?n s? ??t chân ??n khu ph? c? Bastakiya ?? khám phá m?t Dubai c? kính v?i nh?ng con ph? s?m u?t ?n ào. Khu ph? Bastakiya c? kính t?a nh? m?t mê cung sâu th?m v?i nh?ng con ph? ngo?n ngèo, m?c san sát bên nh?ng dãy nhà truy?n th?ng c?a ng??i Ba T?. R?i kh?i nh?ng con ph? náo nhi?t trong chuy?n du l?ch Dubai, du khách có th? t?n h??ng m?t không gian êm ??m trong các quán cà phê v?i ki?n trúc ??c ?áo. Hay ??n gi?n là d?o b??c trên nh?ng con ph? c?, th??ng th?c nh?ng món ?n ??a ph??ng hay tr?i nghi?m taxi n??c.

pho-co-bastakyah

Ch? Vàng Gold Souk

L?c vào Ch? Vàng Gold Souk, du khách s? có c? h?i mua nh?ng món ?? b?ng vàng v?i m?c giá vô cùng r? b?i Dubai không ?ánh thu? nh?p kh?u. Các món trang s?c tinh x?o ???c bày bán kh?p các con ph?. B?n nên mua vàng t?i các c?a hàng ???c chính quy?n ??m b?o ?? tránh mua ph?i vàng gi?.

cho-vang-gold-souk

Ski Dubai

Là khu tr??t tuy?t nhân t?o hi?n ??i nh?t th? gi?i n?m trong khu trung tâm th??ng m?i l?n nh?t Dubai. B?t k? th?i ti?t bên ngoài có nóng b?c ra sao thì các ho?t ??ng tr??t tuy?t trong này v?n di?n ra ngay gi?a sa m?c. Toàn b? n?i này gi?ng nh? m?t chi?c h?p tr? l?nh luôn ho?t ??ng h?t công su?t. Ngoài ra còn có m?t Công Viên Tuy?t dành cho cho tr? em v?i vô s? trò ch?i h?p d?n nh? xe tr??t tuy?t, xe tr??t b?ng, ??ng tuy?t và bu?i di?u hành chim cánh c?t mi?n phí.

ski-dubai

??o c? Palm Jumeirah

V? ??p c?a thiên ???ng nhân t?o Palm Jumeirah ?ã khi?n bao du khách ph?i th?t lên kinh ng?c trong hành trình du l?ch Dubai. ???c thi?t k? theo hình dáng c?a m?t chi?c lá c? v?i 16 nhánh ?ang v??n ra v?nh Persian v?i kích th??c kh?ng l? có th? ???c trông th?y ???c t? không gian. Vô s? các c?n bi?t th? cao c?p ???c xây d?ng t?i ?ây trong ?ó có c? nhà c?a c?u th? n?i ti?ng David Beckham.

dao-co-palm

Khách s?n 7 sao Burj Al Arab

Là m?t trong nh?ng khách s?n xa x? nh?t th? gi?i v?i n?i th?t ???c m? vàng và phong cách thi?t k? vô cùng xa hoa. M?i c?n phòng ??u ???c thi?t k? v?i m?t phong cách riêng bi?t cùng v?i n?i th?t sang tr?ng. N?i ?ây thu hút nh?ng ng??i ??ng ??u thành ph?, gi?i siêu giàu n?i ti?ng nh? Claudia Schiffer, Roger Federer và Ronan Keating.

Burj Al Arab

Thánh ???ng Sheikh Zayed

Có th? nói ?ây là thánh ???ng H?i giáo “ch?t” nh?t th? gi?i, m?t tác ph?m ki?n trúc mang ??y tính ngh? thu?t. ??t chân ??n ?ây, du khách s? nh? l?c vào th? gi?i c? tích. Bên ngoài thánh ???ng có màu tr?ng l?p lánh c?a h? ph?n chi?u và nh?ng chi?c c?t dát vàng. Bên trong ti?n s?nh là chi?c ?èn trùm kh?ng l? ???c dát b?ng vàng và pha lê.

Sheikh-Zayed

Dubai Miracle Garden

Dubai ch?a bao gi? khi?n th? gi?i h?t kinh ng?c và l?n này Dubai Miracle Garden ?ã khi?n m?i ng??i ph?i ng? m? thán th?c tr??c s? ??u t? hoành tráng v?i m?t v??n hoa l?n nh?t th? gi?i n?m ngay gi?a lòng sa m?c. Hàng tri?u bông hoa ???c nh?p kh?u t? kh?p n?i trên th? gi?i ?ã th?c s? bi?n n?i này thành thiên ???ng c?a các loài hoa.

Dubai Miracle Garden

V?n còn vô s? ?i?m du l?ch Dubai ?ang ch? b?n khám phá. Hãy nhanh tay ??t ngay tour du l?ch Dubai ?? ???c h??ng nh?ng ?u ?ãi c?a Vietwind trong tháng 3 này nhé!

Ngày 01

HÀ N?I – DUBAI

19h30:  Xe và h??ng d?n viên c?a công ty ?ón quý khách t?i c?ng Công Viên Th?ng Nh?t – ???ng Tr?n Nhân Tông – Hà N?i lên sân bay N?i Bài. Quý khách làm th? t?c ?áp chuy?n bay ?i Dubai EK 389(22h50 – 05h05). Quý khách ngh? ?êm trên chuy?n bay.

Ngày 02

DUBAI – CITY TOUR – MALL OF THE EMIRATE (?n sáng, tr?a, t?i)

05h30 H??ng d?n viên ?ón ?oàn t?i sân bay qu?c t? Dubai.

07h30 ?oàn ?n sáng t?i nhà hàng.

09h00 Tham quan thành ph? Dubai:

 – Khu ph? c? Bastakyah, Cung ?i?n Hoàng Gia Palace

 – Qua kênh Dubai b?ng thuy?n  g? truy?n th?ng

 – Tham quan ch? gia v? Spice Souk, Ch? Vàng Gold Souk

13h00 ?n tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng

14h30 Nh?n phòng, ngh? ng?i

16h00 Tham quan m?t trong nh?ng trung tâm th??ng m?i l?n nh?t c?a UAE – Mall of The Emirates và ch?p ?nh bên ngoài Công Viên Tuy?t trong nhà l?n nh?t th? gi?i Ski Dubai, tham gia các trò ch?i trong công viên tuy?t (chi phí t? túc), và th?a s?c mua s?m v?i hàng ngàn th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i.

?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng.

Tr? v? khách s?n ngh? ng?i, t? do khám phám Dubai v? ?êm.

Ngày 03

??O C? PALM JUMEIRAH – KHÁCH S?N 7 SAO BURJ AL ARAB – KHÁM PHÁ SA M?C SAFARI (?n sáng, tr?a, t?i)

07h30 ?n sáng Buffet t?i khách s?n.

09h00 Lên ???ng tham quan thành ph? Dubai hi?n ??i v?i nh?ng ?i?m tham quan n?i ti?ng, bi?u t??ng c?a Dubai giàu có:

??o c? Palm Jumeirah – ng?m nhìn toàn c?nh t? tàu ?i?n trên cao Monorail.

– Ch?p ?nh bên ngoài khách s?n 7 sao – Burj Al Arab hình cánh bu?m bên bãi bi?n jumeirah v?i n?ng vàng và cát tr?ng.

– Tham quan, mua s?m t?i trung tâm th??ng m?i truy?n th?ng Antique Museum – N?i tr?ng bày và bán các s?n ph?m th? công m? ngh? tinh x?o và ??c ?áo v?i giá c? ph?i ch?ng, ??c tr?ng cho n?n v?n hóa ? R?p.

13h00 ?n tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng.

15h45 Xe chuyên d?ng Land Cruiser ?ón ?oàn t?i khách s?n, b?t ??u hành trình khám phá sa m?c ??c s?c nh?t Dubai:

– T?n h??ng c?m giác m?nh ?ua xe Land Cruiser chinh ph?c c?n cát.

– Ghi l?i c?nh hoàng hôn sa m?c r?c r? khó quên.

– Tr?i nghi?m nh?ng thú vui c?a ng??i b?n ??a: C??i l?c ?à, hút shisha, v? henna, khoác lên mình b? trang ph?c truy?n th?ng…

– ??m mình trong âm nh?c và v? ?i?u ? r?p v?i các v? công nhi?t tình ?iêu luy?n và th??ng th?c ch??ng trình múa b?ng Belly Dance trong ?êm sa m?c huy?n bí.

-Th??ng th?c ?? ?n buffet ? R?p ph?c v? theo ki?u th? dân cùng trà, n??c ng?t (mi?n phí) và ?? u?ng có c?n (Không bao g?m).

20h30 ?oàn tr? v? khách s?n ngh? ng?i. Qúy khách t? do tham quan Dubai v? ?êm.

Ngày 04

DUBAI – THAM QUAN TH? ?Ô ABU DHABI (?n sáng, tr?a, t?i)

07h00 ?n sáng Buffet t?i khách s?n. Tr? phòng khách s?n.

08h30 Lên ???ng tham quan th? ?ô c?a Ti?u V??ng Qu?c ? R?p Th?ng Nh?t Abu Dhabi – Cách Dubai 150km, ghé th?m các ?i?m  tham quan n?i ti?ng:

– ??i thánh ???ng H?i Giáo Seikh Zayed dát vàng l?n nh?t khu v?c.

– Tham quan ??o Yas Island – hòn ??o xinh ??p và hi?n ??i v?i công viên gi?i trí Ferrari World (ch?p ?nh bên ngoài). Công viên ???c mô ph?ng theo hình d?ng c?a hãng xe ?ua n?i ti?ng Ferrari.

– Tham quan mua s?m ?? hi?u ? trung tâm th??ng m?i Yas Mall.

13h00 ?n tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng.

14h00 Nh?n phòng khách s?n.

15h00 Ch?p ?nh bên ngoài cung ?i?n Hoàng Gia Sheikh Palace.Mua s?m t?i trung tâm th??ng m?i Marina Mall. Tham quan làng di s?n v?n hóa Heritage Village.

16h30 Quý khách ghé tham quan ch? chà là truy?n th?ng.

18h00 ?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng.

20h00 V? khách s?n ngh? ng?i, t? do khám phá th? ?ô v? ?êm.

Ngày 05

ABUDHABI – DUBAI – KHÁCH S?N EMIRATES PALACE – DUBAI MALL – THÁP CAO NH?T TH? GI?I BURJ KHALIFA – HÀ N?I (?n sáng, tr?a, t?i)

 07h00 ?n sáng Buffet t?i khách s?n. Tham quan thành ph? Abu Dhabi:

– Tham quan và ch?p ?nh bên ngoài m?t trong nh?ng khách s?n xa hoa nh?t th? gi?i Emirates Palace.

– Th??ng th?c cà phê và bánh ng?t ph? vàng t?i ?ây (chi phí t? túc) và t?n h??ng c?m giác v??ng gi? (chi phí t? túc).

10h00 Tr? v? Dubai. ?oàn tham quan v??n hoa l?n nh?t th? gi?i Dubai Miracle Garden.

13h00 ?n tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng.

14h00 Tham quan trung tâm th??ng m?i l?n nh?t Dubai – Dubai Mall v?i nh?ng k? l?c th? gi?i: Tham quan th?y cung l?n nh?t th? gi?i v?i h? th?y sinh v?t phong phú, ng?m nhìn thành ph? t? ?ài quan sát t?i t?ng 124 c?a tòa tháp cao nh?t th? gi?i Burj Khalifa (chi phí t? túc). Sau ?ó chiêm ng??ng màn trình di?n nh?c n??c hoành tráng nh?t th? gi?i.

20h00 ?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng, sau ?ó ?oàn ngh? ng?i, t? do.

23h30 Xe ??a ?oàn ra sân bay, ?áp chuy?n bay EK 388(03h30 – 15h30) tr? v? Vi?t Nam.

Ngày 06

HÀ N?I    

03h30 Quý khách ?áp chuy?n bay v? Hà N?i.

15h30 ??n sân bay N?i Bài. Xe ??a quý khách v? trung tâm thành ph?.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay Quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành18/03; 06/04/2017

(Kh?i hành các tháng khác vui lòng liên h?)

*GIÁ BAO G?M:

? Vé máy bay kh? h?i Hà N?i – Dubai – Hà N?i.

? Thu? sân bay qu?c t?.

? Khách s?n tiêu chu?n qu?c t? 4 sao (2 khách/phòng, n?u l? nam ho?c n? k? c? HDV ?i t? Vi?t Nam s? ghép phòng 3 – Extra bed room).

? Th? t?c visa và XNC Dubai.

? ?n các b?a ?n theo l?ch trình.

? Xe ô tô ??a ?ón ?oàn theo l?ch trình.

? B?o hi?m Du l?ch Qu?c t?.

? Vé th?ng c?nh vào c?a m?t l?n.

? Vé sa m?c safari (leo ??i cát, hút shisha, th??ng th?c múa b?ng, trà và cà phê ? R?p, v? henna, ti?c n??ng BBQ và quý khách có th? mua ?? u?ng có c?n…).

? Vé tàu ?i?n monorail và các ?i?m tham quan trong ch??ng trình.

? H??ng d?n viên du l?ch ti?ng Vi?t kinh nghi?m su?t tuy?n ?i t? Vi?t Nam.

? Quà t?ng Nhà t? ch?c.

? N??c u?ng hàng ngày 01chai/01 khách.

*GIÁ CH?A BAO G?M:

? H? chi?u, ngh? phòng ??n, gi?t là, ?i?n tho?i, chi phí cá nhân ngoài ch??ng trình.

? Ti?n tip cho 01 lái xe và 02 HDV: 7$/khách/ngày tour.  

? Tháp cao nh?t th? gi?i Burj Khalifa: 40$/ng??i (thông báo tr??c th?i ?i?m tham quan t?i thi?u 2 ngày).

? Thu? cung Aquarium trong Dubai Mall: 25$/ng??i.

? Bánh ng?t và cà phê ph? vàng: Cà phê ?en ? R?p: 38$/ng??i, cà phê capuchino: 45$/ng??i. (Thông báo tr??c th?i ?i?m tham quan t?i thi?u 2 ngày).

? Công viên tuy?t Ski Dubai: 65$/ng??i.

*L?U Ý:

L?u ý v? trang ph?c v?i khách tham quan:

? Khi tham quan nhà th? H?i giáo Sheikh Zayed, khách n? m?c qu?n dài che m?t cá, áo dài tay ??n c? tay, không m?c ?? quá ôm, không quá m?ng, kh?n qu?n che tóc; khách nam m?c qu?n áo dài tay.

? Khi tham quan khách s?n Emirates Palace: trang ph?c l?ch s?, không m?c qu?n sóc, áo ba l?, ?i dép lê.

*TH? T?C XIN VISA ?I DU L?CH:

  1. N?p H? chi?u g?c ho?c h? chi?u scan tr??c 10 ngày kh?i hành.
  2. H? chi?u còn h?n s? d?ng ít nh?t 6 tháng.
  3. 01 ?nh 4 x 6 font n?n tr?ng (ch?p không quá 6 tháng).
  4. Tr??ng h?p d??i 20 tu?i b? sung Gi?y Khai Sinh b?n sao.