Tour du l?ch H?ng Kông  Disneyland 4 NGÀY 3 ?ÊM

Hành trình: C?u Thanh Mã  Ladies’ Market – V?nh n??c c?n – ??nh núi The Peak  Khu ph? Chim Sao Ch?i  Công viên Disneyland

Th?i gian:             4 NGÀY 3 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  Vui lòng liên h?

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

S? giao thoa gi? hai n?n v?n hóa ?ông – Tây ?ã t?o nên màu s?c riêng bi?t cho H?ng Kông khi?n n?i này tr? thành ??a ?i?m du l?ch thu hút nh?t châu Á. Du khách s? choáng ng?p tr??c các ??a danh n?i ti?ng du l?ch H?ng Kông nh? Disneyland, The Peak, v?nh n??c c?n Repulse… Trong hành trình du l?ch H?ng Kông này, hãy cùng Vietwind tr?i nghi?m nhi?u ?i?u lý thú, h?p d?n t? con ng??i ??n v?n hóa c?a x? c?ng Th?m nhé.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Trong hành trình tr?i nghi?m du l?ch H?ng Kông, du khách s? b? choáng ng?p b?i nh?ng tòa nhà cao ch?c tr?i san sát nhau, các trung tâm th??ng m?i s?m u?t – thiên ???ng c?a m?i tín ?? mua s?m. B?n s? ???c ng?m nhìn vô s? c?nh ??p hùng v? c?a thiên nhiên và th??ng th?c ?m th?c H?ng Kông v?i nhi?u món ?n, th?c u?ng l? l?m, h?p d?n giao thoa gi?a hai n?n v?n hóa Á – Âu.

NH?NG ??A ?I?M DU L?CH H?NG KÔNG H?P D?N NH?T

Ladies’ Market 

Ch?c h?n khi nghe cái tên Ladies’ Market, nhi?u du khách s? ngh? ngay r?ng ?ây là n?i ch? dành riêng cho ph? n?. Tuy nhiên, ch? Qúy bà Ladies’ Market l?i là thiên ???ng mua s?m dành cho t?t c? m?i ng??i v?i nhi?u m?t hàng t? bình dân ??n cao c?p, các c?a hi?u bán ?? l?u ni?m, qu?n áo, túi xách, giày dép, nón, ?? ch?i tr? em… và ??c bi?t là ??ng h? nhái các nhãn hi?u n?i ti?ng trên th? gi?i:  Rado, Rolex, Longines,… v?i giá r? b?t ng?. Nhi?u khách du l?ch H?ng Kông ??n ?ây ch? ?? tham quan cho bi?t nh?ng lúc ra v? thì l?i tay xách nách mang… nào túi xách th?i trang, áo thun, qu?n jean… N?i ?ây ch?c ch?n là m?t ??a ?i?m tuy?t v?i dành cho nh?ng tín ?? shopping.

LadiesMarket

C?u treo Thanh Mã

Là công trình ki?n trúc n?i ti?ng c?a H?ng Kông ???c m?nh danh là con r?ng Châu Á v?i s? nh?p treo l?n th? 7 trên th? gi?i và là cây c?u l?n nh?t c?a Châu Á. Bu?i t?i, h? th?ng ánh sáng c?a cây c?u r?c sáng khi?n c? cây c?u thành m?t d?i ánh sáng vàng lung linh và huy?n ?o gi?a vùng c?ng n??c gi?ng nh? m?t con r?ng ?ang v?t mình qua vùng bi?n u?n l??n. C?u Thanh Mã không ch? là m?t công trình giao thông thông th??ng mà còn mang giá tr? ngh? thu?t ??c ?áo. Moi du khách khi ??n ?ây s? không kh?i choáng ng?p tr??c công trình ?? s? mà v?n mang nét duyên dáng c?a x? c?ng Th?m.

thanh-ma

V?nh n??c c?n Repulse

T?a l?c ? phía nam c?a ??o H?ng Kông, v?nh n??c c?n Repulse s? h?u bãi bi?n ??p nh?t H?ng Kông v?i d?i cát vàng óng ánh, làn n??c xanh bi?c. Hoàng hôn buông xu?ng, t?ng ??t sóng th?y tri?u nhè nh? v? vào b? t?o nên m?t không gian du d??ng, tr?m m?c. Xung quanh t?p trung nhi?u nhà hàng, khách s?n, các bi?t th? h?ng sang c?a các ngôi sao n?i ti?ng nh? Lê Minh, Quách Phú Thành…Hàng n?m, bãi này thu hút hàng tri?u khách du l?ch H?ng Kông.

V?nh n??c c?n Repulse

??nh núi The Peak

The Peak (hay còn g?i là Victoria Peak) là ??nh núi cao nh?t c?a bán ??o H?ng Kông, n?i du khách có th? phóng m?t ng?m nhìn ng?m tòa nhà ch?c tr?i và c?ng Victoria v?i con ???ng d?n t?i nh?ng ng?n ??i xanh c?a New Territories. Khi ánh hoàng hôn d?n buông xu?ng, b?c tranh toàn c?nh này tan ch?y thành màu ?? và màu cam tr??c khi tái sinh nh? m?t thiên hà r?c r? c?a ánh sáng, lung linh d??i chân b?n. Và n?u l?ng nghe k?, b?n s? nghe th?y ti?ng âm thanh ?n ào c?a thành ph? n?m phía xa xa.

peak

Khu ph? Chim Sao Ch?i

Tsim Sha Tsui hay còn g?i là Chim Sao Ch?i là m?t khu ph? mà b?t k? khách du l?ch H?ng Kông ??u ghé th?m ?? tr?i nghi?m nh?ng bu?i t?i khám phá H?ng Kông ? ?ây. Tsim Sha Tsui là con ph? ?i b? sôi ??ng, s?m u?t khi v? ?êm. D?o b??c trên con ph? này, du khách s? thích thú v?i nh?ng v?t ph?m c?a các ngôi sao n?i ti?ng Hollywood hay b? choáng ng?p b?i s? hào nhoáng c?a nh?ng món trang s?c tuy?t ??p ???c ch? tác tinh x?o. N?i ?ây còn di?n ra các ch??ng trình hòa nh?c hoành tráng nh?ng bu?i bi?u di?n ngh? thu?t ??c s?c ch?n ch?n s? không làm b?n th?t v?ng.

Tsim-Sha-Tsui

Công viên Disneyland

N?u có c? h?i du l?ch H?ng Kông, du khách không nên b? qua hành trình phiêu l?u trong công viên Disney Land trên ??o Lantau. Là m?t trong nh?ng ??a ?i?m vui ch?i gi?i trí hàng ??u c?a H?ng Kông, Công viên Disneyland tr? thành món ?n tinh th?n c?a khách du l?ch khi ??n th?m x? c?ng Th?m. Disneyland H?ng Kông gi?ng nh? m?t phiên b?n thu nh? c?a Disneylan M?. M?i khu v?c n?i ?ây là m?t tr?i nghi?m ??y ky thú v?i m?i du khách ??c bi?t là các em nh? bao g?m Main Street USA, Tomorrowland, Fantasyland, Adventureland, Toy Story Land, Mystic Point, và Grizzly Gulch.

Công viên Disneyland H?ng Kông

H?ng Kông là ?i?m ??n ?áng m? ??c v?i m?i du khách v?i nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i. T?i sao b?n không lên k? ho?ch ?? chu?n b? cho m?t chuy?n ?i th?t ?áng nh? t?i H?ng Kông nh?? Hãy nhanh tay ??t tour du l?ch H?ng Kông ?? h??ng nh?ng ?u ?ãi h?p d?n nh?t t? Vietwind ngay trong tháng 4 này nhé!

NGÀY 01:

(Kh?i hành)

HÀ N?I – H?NG KÔNG (?n tr?a trên máy bay, ?n t?i)

07h15: Xe và h??ng d?n viên c?a công ty ?ón khách t?i ?i?m h?n ?i sân bay N?i Bài làm th? t?c, ?áp chuy?n bay VN592 (10h40’ – 13h30’) ?i H?ng Kông “thiên ???ng mua s?m châu Á”. ?n tr?a trên máy bay.

Xe ?ón ?oàn t?i sân bay Chek Lap Tok, Trên ???ng ?i, Quý khách ng?m c?nh cây c?u Thanh Mã – Cây c?u treo ??p nh?t H?ng Kông. V? trung tâm th?m quan và mua s?m t?i ch? các Quý Bà “Ladies Market” n?i ti?ng v?i nh?ng m?t hàng r? không ng?. ?n t?i t?i nhà hàng. Nh?n phòng và ngh? ?êm t?i Caritas Bianchi hotel 3* ho?c t??ng ???ng.

NGÀY 02

H?NG KÔNG (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Sau khi dùng b?a sáng, xe ??a quý khách th?m quan thành ph?: Mi?u Hoàng ??i Tiên, mua s?m t?i siêu thi mi?n thu?, nhà bàn giao H?ng Kông, V?nh N??c C?n, ??nh Thái Bình (Victoria Peak) – ??nh núi cao nh?t H?ng Kông, t? ?ây quý khách có th? ng?m toàn c?nh H?ng Kông. ?n tr?a t? ch?n t?i nhà hàng BBQ.

Chi?u: Tham quan Khu ph? Chim sao ch?i (Tsim sha tsui). ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n Caritas Bianchi Hotel 3* ho?c t??ng ???ng.

NGÀY 03:

H?NG KÔNG – DISNEYLAND (?n sáng, t?i )

Sáng: Sau khi ?n sáng, xe ??a quý khách th?m quan Trung Tâm vàng b?c ?á quý, ??i L? Ngôi Sao – n?i ghi d?u bàn tay c?a các minh tinh màn b?c H?ng Kông. ?i?m ??n ti?p theo là Công viên Disneyland – khu vui ch?i gi?i trí qu?c t?  Disneyland l?n th? ba th?  gi?i sau Paris và Tokyo. T? do ?n tr?a trong Disneyland.

Quý khách s? ???c g?p g? các nhân v?t quen thu?c c?a Walt Disney và hoà mình vào Tomorrowland – m?t th? gi?i k? di?u, bi?n ??c m? thành hi?n th?c, Fantasy land – th? gi?i c?a công chúa ng? trong r?ng và vùng ??t phiêu l?u m?o hi?m Adventure land, xem màn trình di?n pháo hoa hoành tráng t?i lâu ?ài Sleeping Beauty.

T?i: ?n t?i t?i nhà hàng ??a ph??ng. Ngh? ?êm t?i khách s?n Caritas Bianchi Hotel 3* ho?c t??ng ???ng.

NGÀY 04:

H?NG KÔNG – HÀ N?I (?n sáng, ?n tr?a trên máy bay)

Sau khi ?n sáng, quý khách t? do mua s?m, tr? phòng và chu?n b? hành lý ra sân bay, ?áp chuy?n bay VN 593 (14h30’ – 15h30’)  v? Hà N?i. ??n sân bay N?i Bài, xe ??a Quý khách v? l?i trung tâm thành ph?.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay Quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành: Vui lòng liên h?

*GIÁ BAO G?M:

? Vé máy bay kh? h?i Hà N?i – H?ng Kông – Hà N?i.

? L? phí sân bay qu?c t?, b?o hi?m an ninh hàng không, ph? phí x?ng d?u.

? Visa nh?p c?nh H?ng Kông cho khách Vi?t nam.

? Ngh? t?i khách s?n 3 sao, 02 ng??i/phòng (l? ghép 03).

? Các b?a ?n theo ch??ng trình.

? Vé th?ng c?nh theo ch??ng trình (vào c?a m?t l?n).

? V?n chuy?n b?ng xe ôtô có ?i?u hoà.

? H??ng d?n viên ti?ng Vi?t kinh nghi?m, nhi?t tình.

? B?o hi?m du l?ch.

*GIÁ CH?A BAO G?M:

H? chi?u, ?? u?ng, ?i?n tho?i, gi?t là, ti?n b?i d??ng cho HDV n??c ngoài(3 USD/khách), chi phí cá nhân khác…

*L?U Ý:

Th? t? th?m quan có th? thay ??i cho phù h?p v?i tình hình th?c t? nh?ng v?n ??m b?o ??y ?? các ?i?m tham quan trong ch??ng trình.

H??NG D?N TH? T?C XIN VISA 

A. CH?NG MINH NHÂN THÂN (b?t bu?c ??i v?i m?i cá nhân)

 1. H? chi?u ph? thông, còn nguyên v?n không rách nhàu nát có d?u v?t ??c bi?t… còn th?i h?n ít nh?t 6 tháng tính ??n ngày kh?i hành, có ch? ký c?a ng??i mang h? chi?u, H? chi?u c? (n?u có) (b?n g?c).
 2. N?p 2 ?nh 4×6 n?n tr?ng, ch?p không quá 6 tháng.
 3. CMTND còn h?n trong vòng 15 n?m (b?n sao).
 4. ??ng ký k?t hôn ho?c s? h? kh?u (b?n sao, tr??ng h?p 2 v? ch?ng ho?c gia ?ình ?i cùng nhau).
 5. Gi?y khai sinh (b?n sao, tr??ng h?p con ?i cùng b?, m?).
 6. T? khai xin Visa (khách ch? ký tên, Công ty du l?ch cung c?p m?u).
 7. S? y?u lý l?ch (khách t? khai, Công ty du l?ch cung c?p m?u).

 B. CH?NG MINH TÀI CHÍNH

a/ ??i v?i quý khách ch?ng minh cá nhân

 1. S? ti?t ki?m yêu c?u t?i thi?u 5000USD/khách, ?ã g?i tr??c ít nh?t trên 1 tháng tính ??n ngày n?p h? s?. (photo 2 m?t s?). Tr??ng h?p s? ch?a g?i ???c 1 tháng ??n th?i ?i?m n?p h? s?, s? ti?t ki?m ?ó ph?i có k? h?n g?i 3 tháng c?n b? sung thêm: S? ?? nhà ??t, ??ng ký xe ô tô… (b?n sao).
 2. Không ch?p nh?n s? ti?t ki?m m? t?i Qu? tín d?ng.
 3. Xác nh?n s? d? th?i ?i?m hi?n t?i song ng? Anh Vi?t. Th?i gian xác nh?n trong vòng 2 tu?n tính ??n th?i ?i?m n?p h? s? (b?n g?c – Ngân hàng có s?n m?u).
 4. N?u Quý khách ?ã t?ng th?m các n??c thành viên thu?c t? ch?c h?p tác và phát tri?n kinh t? OECD (tr? Hàn Qu?c) trong 3 n?m g?n nh?t so v?i ngày kh?i hành thì ???c mi?n ch?ng minh tài chính nh?ng c?n cung c?p b?n copy trang visa và trang ?óng d?u xu?t nh?p c?nh.

b/ ??i v?i quý khách ch?ng minh theo công ty (INCENTIVE)

Công ty b?o lãnh ph?i có các gi?y t? ch?ng minh t? cách pháp nhân và kh? n?ng tài chính nh? sau:

 1. Gi?y phép thành l?p ho?c ??ng ký kinh doanh c?a Công ty (b?n sao).
 2. Xác nh?n s? d? tk ngân hàng th?i ?i?m n?p h? s? xin visa song ng? Anh Vi?t có s? ti?n t?i thi?u 100.000.000 x s? khách trong ?oàn (b?n g?c).
 3. Sao kê tài kho?n công ty giao d?ch 3 tháng g?n nh?t (b?n g?c).
 4. Biên lai n?p thu? 3 tháng g?n nh?t c?a công ty (b?n g?c).
 5. Gi?y b?o lãnh và quy?t ??nh cho nhân viên ?i du l?ch do ng??i có tên trên ?KKD ký ?óng d?u (b?n g?c , m?u công ty DL cung c?p) thì các cá nh?n ?ó ???c mi?n ch?ng minh tài chính.

C. CH?NG MINH NGH? NGHI?P (b?t bu?c ??i v?i m?i cá nhân)

a/ ??i v?i khách ?ang ?i làm, là cán b?, nhân viên trong c? quan Nhà n??c ho?c t? nhân:

 1. H?p ??ng lao ??ng ho?c gi?y b? nhi?m ch?c v? (b?n photo có ?óng d?u treo và d?u giáp lai c?a công ty).
 2. Gi?y xác nh?n ngh? nghi?p t?i th?i ?i?m hi?n t?i (b?n g?c, m?u công ty DL cung c?p).
 3. Xác nh?n m?c l??ng ho?c b?ng l??ng có d?u c?a công ty ho?c sao kê tài kho?n ti?n l??ng 3 tháng g?n nh?t so v?i th?i ?i?m n?p h? s? n?u công ty thanh toán l??ng qua tài kho?n (b?n g?c).

b/ ??i v?i khách là ch? doanh nghi?p có tên trong gi?y phép ??ng ký kinh doanh

 1. Gi?y phép ?KKD (B?n sao).
 2. Sao kê tài kho?n công ty 3 tháng g?n nh?t (b?n g?c).
 3. Biên lai n?p thu? công ty 3 tháng g?n nh?t (photo ?óng d?u treo d?u giáp lai công ty).
 4. Gi?y b? nhi?m ch?c v? (b?n sao ho?c b?n photo có ?óng d?u treo c?a công ty) ho?c Gi?y xác nh?n ngh? nghi?p t?i th?i ?i?m hi?n t?i (b?n g?c, m?u công ty DL cung c?p).

c/ ??i v?i khách ?ã ngh? h?u:

Quy?t ??nh h?u trí ho?c s? h?u trí hay th? l?nh l??ng h?u (b?n sao).

d/ ??i v?i khách làm n?i tr?:

Xin xác nh?n ph??ng ho?c s? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a ??a ph??ng và b?n d?ch công ch?ng nhà n??c (b?n g?c).

e/ ??i v?i h?c sinh, sinh viên và tr? nh? ?i cùng b? m?:

 1. Th? h?c sinh, sinh viên ho?c gi?y khen c?a k? h?c g?n nh?t (b?n sao) ho?c gi?y phép ngh? h?c (có xác nh?n ?óng d?u c?a nhà tr??ng) (b?n g?c).

N?u là th? c?ng, quý khách scan 2 m?t th? g?i email cho công ty du l?ch s? công ch?ng cho khách.

 1. Gi?y t? c?a b? ho?c m? ch?ng minh tài chính cho con – nh? trên.

i/ ??i v?i h?c sinh, sinh viên và tr? nh? không ?i cùng b? m?.

 1. CMT ho?c h? chi?u có ch? ký c?a b? m? (b?n photo).
 2. Giây khai sinh ho?c h? kh?u gia ?ình (b?n sao) .
 3. Th? b?o lãnh (hay gi?y ?y quy?n) c?a b? ho?c m?, n?i dung ??ng ý cho con ?i du l?ch cùng ng??i nào ?ó và chi phí do ai chi tr? (b?n g?c).
 4. Gi?y t? ch?ng minh quan h? h?p pháp c?a nh?ng ng??i liên quan (ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh em h? …) qua: gi?y khai sinh, s? h? kh?u, ??ng ký k?t hôn (b?n sao).