?i b?t c? n?i ?âu thì du khách c?ng mu?n mua nh?ng ??c s?n t?i n?i mình ??n v? làm quà cho ng??i thân b?n bè, và ??n Nha Trang c?ng v?y du khách không ch? tham quan nh?ng th?ng c?nh ??p mà còn có c? h?i th??ng th?c nh?ng món ngon c?a Nha Trang, mua nh?ng ??c s?n n?c ti?ng ? thành ph? bi?n xinh ??p này v? làm quà cho gia ?ình b?n bè và ng??i thân.

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-ngon-1

?i du l?ch Nha Trang thì không th? b? qua  món m?c m?t n?ng và m?c rim me v? làm quà cho gia ?ình. ? Nha Trang m?c m?t n?ng là món ngon, m?c to, ng?t mà giá c? thì ph?i ch?ng, bên c?nh m?c m?t n?ng du khách c?ng có th? ch?n m?c rim me v? làm quà v?i v? chua cay ng?t ng?t ch?c ch?n s? làm hài lòng b?n và ng??i thân khi th??ng th?c món ?n này.

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-muc-mot-nang

?? mua ???c m?c m?t n?ng ngon b?n có th? ??n khu Ch? ??m ho?c làng chài ven bi?n ??i Lãnh.

Y?n sào – Nha Trang

Nha Trang n?i ti?ng nh?t là y?n sào Khánh Hòa, b?n nên mua y?n sào t?i các ??i lý ?? mua ?? ??m b?o ch?t l??ng, tùy t?ng lo?i nên giá c? c?ng khác nhau. Y?n sào v?n n?i ti?ng là món ngon s?p vào h?ng cao l??ng m? v?, b?i b? s?c kh?e v?i nhi?u tác d?ng nh? t?ng c??ng trí nh?, t?ng tu?i th?, n?u ?ã ?i tour du l?ch Nha Trang b?n nên mua y?n sào ?? làm món ?n t?m b? ho?c làm quà cho ng??i thân.

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-yen-sao

Nem Ninh Hòa

M?t món ?n không ch? làm mê lòng th?c khách Vi?t mà còn níu chân nh?ng v? khách n??c ngoài b?i cái ngon c?a Nem Ninh Hòa là khó có th? quên khi ?ã m?t l?n th??ng th?c.

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-nem

Cá Ng?a

Du khách ??n Nha Trang mua cá ng?a v? ngâm r??u, vì cá ng?a ngâm r??u làm thu?c ho?c u?ng r?t t?t, r??u cá ng?a có vai trò ?i?u hòa th?n kinh, hormone và h? mi?n d?ch.

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-ca-ngua

Bong bóng cá

Bong bóng cá món ?n ch? có ? Nha Trang, ?ây s? là món quà ??c ?áo khi ?i du l?ch Nha Trang mua v? t?ng cho b?n bè và ng??i thân, bong bóng cá có th? ch? bi?n thành nhi?u món ?n ngon, b? d??ng và l? mi?ng, ?? có nh?ng bong bóng cá ngon ng??i ta th??ng l?y bong bóng t? cá l?c, cá ???ng, cá ch?m,.. b?i chúng có ?? to và nhi?u dinh d??ng ?? b?o qu?n ???c lâu ng??i ta cho vào s?u khô ho?c chiên s?, v?y nên khi b?n ch? bi?n thì ngâm trong n??c cho thêm chút r??u tr?ng ?? làm m?m và kh? mùi tanh.

du-lich-nha-trang-bong-bong-ca

Bánh xoài Nha Trang

Bánh xoài ?ã tr? thành món bánh ???c nhi?u du khách mua v? làm quà, v?i cách ch? bi?n ??n gi?n là l?y nh?ng qu? xoài chín c?t l?y n??c r?i cho lên n?u ??n khi quánh l?i thì thôi, sau ?ó tr?i m?t mi?ng nh?a m?ng ra nong r?i ?? h?n h?p này lên trên nhanh tay cán m?ng, sau ?ó ?em ph?i n?ng ??n khi bánh không dính tay là ???c. nh? v?y là b?n ?ã có m?t món bánh xoài th?m ngon không có ch?t b?o qu?n ?? ???c lâu.

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-ngon-banh-xoai

Hi v?ng bài vi?t này ?ã giúp các b?n có thêm ???c nhi?u l?a ch?n khi ?i du l?ch Nha Trang mua quà v? cho ng??i thân và b?n bè cùng th??ng th?c