Cô Tô là m?t qu?n ??o n?m ? phía ?ông c?a ??o Vân ??n, t?nh Qu?ng Ninh. ??a danh hành chính là huy?n Cô Tô, di?n tích 47,3 km², dân s? h?n 4.985 ng??i. Qu?n ??o Cô Tô có kho?ng h?n 50 ??o, ??o l?n nh? 

co-to-du-lich-team-building-1

Cô Tô là ??a ?i?m ???c nhi?u du khách ch?n l?a là ?i?m ??n ??  ?i du l?ch vào mùa hè, n?i ?ây ??p, m?t v? ??p r?t riêng c?a bi?n tr?i. V?i nh?ng bãi bi?n có làn n??c trong xanh cát tr?ng tr?i dài nh? l?a. N?ng gió Cô Tô ?ã t?o nên s? khác bi?t cu?n hút du khách ??n và t?n h??ng nh?ng gì mà thiên nhiên ban t?ng.

Cô tô thu hút khách du l?ch v?i nhi?u lí do và m?t trong s? ?ó là b?i các bãi bi?n ??p nh? bãi bi?n Vàn Ch?y, bãi bi?n H?ng Vàn, bãi t?m tình yêu. Nh?ng ??a ?i?m này còn là n?i thích h?p ?? t? ch?c các ch??ng trình team building bãi bi?n.

co-to-du-lich-team-building-2

Có th? nói ?ây là m?t ??a ?i?m du l?ch v?i nh?ng thu?n l?i v? th?i ti?t, v?n hóa, ??a hình ?a d?ng là n?i thích h?p v?i các ch??ng trình du l?ch bi?n k?t h?p Event, hay nh?ng ch??ng trình team building bãi bi?n.

Là hòn ??o có nhi?u bãi bi?n tr?i dài Cô Tô thích h?p v?i các hình th?c hu?n luy?n ho?t ??ng ??i nhóm, m?t s? ??a ?i?m có th? t? ch?c nh? bãi H?ng Vàn, bãi Vàn Ch?y, bãi tình yêu,… t?i nh?ng ??a ?i?m trên b?n có th? t? ch?c các ho?t ??ng team building v?i các trò ch?i bãi bi?n phong phú và ?a d?ng.

Du l?ch team building ngày nay ???c du khách l?a ch?n nhi?u h?n, và m?i ch??ng trình ??u có nh?ng ??c thù  riêng v?i yêu c?u c?a du khách nên ho?t ??ng teambuilding c?ng ???c thay ??i v?i t?ng ?oàn khách khác nhau, Cô Tô là ??a ?i?m t? ch?c team building tuy?t v?i ?? làm nên nh?ng chuy?n du l?ch b? ích và góp ph?n làm nên s? thành công c?a ch??ng trình Team Building, v?i nh?ng thu?n l?i v? th?i ti?t, tuy nhiên d?ch v? ?i kèm cao vì ? ngoài ??o.

??n v? t? ch?c ch??ng trình du l?ch teambuilding

Công ty TNHH D?ch v? Du l?ch Gió Vi?t (Vietwind Travel) là m?t trong các ??n v? t? ch?c team building chuyên nghi?p nh?t hi?n nay, chúng tôi vinh d? là ??n v? cung c?p các d?ch v? du l?ch team building cho nhi?u công ty nh? ngân hàng SHB, Asean, Panasonic,… các ch??ng trình thành công t?t ??p và ?? l?i d?u ?n trong lòng khách hàng c?ng nh? nh?n ???c s? ?ánh giá cao t? phía khách hàng.

Hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và nh?n ch??ng trình chi ti?t ?? có m?t chuy?n du l?ch k?t h?p team building th?t vui và ý ngh?a nh?t !

Ngoài nh?ng chia s? v? thông tin, ki?n th?c teambuilding c?a chúng t?i n?u nh? b?n mu?n hi?u rõ, chi ti?t h?n v? các ch??ng trình ho?t ??ng, trò ch?i team building quý khách hàng vui lòng liên h?: