Bãi bi?n C?a Lò thu?c th? xã C?a Lò, Ngh? An, là m?t ?i?m du l?ch vô cùng h?p d?n khu khách, ??c bi?t là trong nh?ng ngày hè thì n?i ?ây tr? thành ?i?m d?ng chân cho k? ngh? c?a nhi?u ng??i, v? v?i bi?n kh?i ??m mình trong làn n??c bi?n m?n mà nh? nh?ng con ng??i n?i này,  bi?n C?a Lò hi?n d?u v?i nh?ng con sóng d?u dàng không xô b? m?nh m? nh? nh?ng con sóng ? bi?n S?m S?n.

cua-lo-du-lich-team-building-4

Bi?n C?a Lò có v? trí khá thu?n l?i v?i nh?ng con ???ng ??p b?n có th? d? dàng ??n ?ây b?ng xe riêng ho?c ô tô khách, máy bay. Chính vì nh?ng y?u t? thu?n l?i ?ó mà bi?n C?a Lò ???c nhi?u ??n v? ch?n là ??a ?i?m t? ch?c các ch??ng trình Team building. V?i bãi cát tho?i  thích h?p v?i nh?ng game team building. Là ??a ?i?m lý t??ng cho ch??ng trình du l?ch team building.

Hàng n?m, c? ??n ngày 1 tháng 5, ngày qu?c t? Lao ??ng c?ng là ngày m? l? h?i sông n??c C?a Lò ?? khai tr??ng mùa du l?ch bi?n. L? h?i có các trò ch?i truy?n th?ng và thi b?i thuy?n sôi ??ng.

cua-lo-du-lich-team-building-3

Bãi bi?n C?a Lò tr?i dài trên ch?c km, có bãi cát m?n ?? d?c thoai tho?i, n??c trong và xanh nh?ng sóng không m?nh nên nhi?u du khách thích v? bình l?ng c?a bãi bi?n này, n??c bi?n ? ?ây có ?? m?n cao vì th? mà n?i ?ây ?ã tr? thành ?i?m thu hút khách du l?ch trong và ngoài n??c v? ?ây ?ông ??o m?i ?? hè v?.

cua-lo-du-lich-team-building-2

??n C?a Lò b?n s? ???c ??m mình vào bi?n cùng nhau v??t qua nh?ng th? thách c?a ch??ng trình du l?ch team building trên bi?n vô cùng thú v? k?t h?p tham quan nhi?u di tích và th?ng c?nh.

??n v? t? ch?c ch??ng trình du l?ch teambuilding

Công ty TNHH D?ch v? Du l?ch Gió Vi?t (Vietwind Travel) là m?t trong các ??n v? t? ch?c team building chuyên nghi?p nh?t hi?n nay, chúng tôi vinh d? là ??n v? t? ch?c các ch??ng trình du l?ch team building cho nhi?u công ty nh? ngân hàng SHB, Asean, Panasonic,… các ch??ng trình thành công t?t ??p và ?? l?i d?u ?n trong lòng khách hàng c?ng nh? nh?n ???c s? ?ánh giá cao t? phía khách hàng.

Hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và nh?n ch??ng trình chi ti?t ?? có m?t chuy?n du l?ch k?t h?p team building th?t vui và ý ngh?a nh?t !

Ngoài nh?ng chia s? v? thông tin, ki?n th?c teambuilding c?a chúng t?i n?u nh? b?n mu?n hi?u rõ, chi ti?t h?n v? các ch??ng trình ho?t ??ng, cách th?c xây d?ng ch??ng trình team building thì quý khách hàng vui lòng liên h?: 0962 699 981. 

Xem thêm