GIỚI THIỆU

“Vietwind mang ý ngh?a nh? M?t Làn Gió M?i s? mang ??n cho các b?n s? tr?i nghi?m khác bi?t, m?i l?, ??c ?áo, s? ??ng l?i trong b?n nh?ng giây phút th?ng hoa c?a ni?m vui, v? òa c?a h?nh phúc và s? g?n k?t gi?a con ng??i v?i con ng??i thông qua nh?ng d?ch v? mà Chúng tôi cung c?p..”

CEO NGUYEN LAN

Vietwind Travel là m?t trong nh?ng công ty t? ch?c tour du l?ch chuyên nghi?p, uy tín hàng ??u. Trên 5 n?m kinh nghi?m ho?t ??ng, h?n 800 ch??ng trình ???c t? ch?c thành công, s? m?nh c?a chúng tôi là mang ??n cho khách hàng gi?i pháp g?n k?t nhân s? toàn di?n, ??a hình ?nh, th??ng hi?u c?a doanh nghi?p ??n g?n h?n v?i b?n hàng, ??i tác b?ng nh?ng s? ki?n ?n t??ng, ý ngh?a v?i m?c chi phí h?p lý nh?t.

Luôn luôn l?ng nghe, th?u hi?u rõ mong mu?n c?a khách hàng, Vietwind Travel ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u và làm hài lòng m?i khách hàng v?i nh?ng d?ch v? ?a d?ng

Mang ý ngh?a nh? m?t làn gió m?i, Vietwind không ng?ng n? l?c và sáng t?o ?? m?i khách hàng ??n v?i chúng tôi ??u ???c tr?i nghi?m s? khác bi?t”, m?i l?, ??c ?áo thông qua t?ng d?ch v? chúng tôi cung c?p:

  • Th? m?nh k?t h?p c? 3 lo?i hình: T? ch?c s? ki?n – Du l?ch – Team building
  • Quy trình th?c hi?n chuyên nghi?p t? tr??c khi t? ch?c, trong khi di?n ra và sau khi s? ki?n k?t thúc
  • ??i ng? nhân s? t?n tâm, nhi?t huy?t, trách nhi?m ??n cùng
  • D?ch v? T?t Nh?t v?i chi phí C?nh Tranh Nh?t

Chính vì v?y, Vietwind Travel t? hào ???c các doanh nghi?p t? nhân, công ty v?n ??u t? n??c ngoài tin t??ng l?a ch?n th?c hi?n t? nh?ng ch??ng trình l?n v?i l??ng khách tham d? lên t?i hàng nghìn ng??i: T? ch?c ngày h?i gia ?ình cho h?n 1000 CBCNV c?a Panasonic, Ngày h?i gia ?ình cho 7500 CBCNV Công ty VAP, T? ch?c ti?c cu?i n?m cho công ty Elentec v?i 3500 khách tham d?… cho ??n các s? ki?n tr?ng ??i mang t?m c? qu?c gia nh?: L? khánh thành Nhà máy x? lý n??c th?i l?n nh?t Vi?t Nam t?i làng ngh? C?u Ngà do Công ty Xây d?ng Phú ?i?n làm ch? ??u t?, cùng r?t nhi?u khách hàng l?n khác nh? Denyo, Hoya, Ssnewtech, Manulife, SHB, Vietinbank, Lavie… ?ã kh?ng ??nh v? th?, s? chuyên nghi?p và uy tín hàng ??u c?a Vietwind Travel.

V?i ni?m ?am mê mãnh li?t cùng khát v?ng v??n xa, b?ng s? g?n k?t, n? l?c cao nh?t c?a t?ng thành viên trong ??i ng? nhân s?, Vietwind ??t m?c tiêu trong n?m 2018 tr? thành Top 3 Công ty t? ch?c du l?ch uy tín nh?t t?i Hà N?i, ??ng th?i kh?ng ??nh tên tu?i, v? th? th??ng hi?u hàng ??u trên toàn lãnh th? Vi?t Nam.

Call Now Button

Đăng ký Tự Tạo Lịch Trình Tour

Tự tay lên kế hoạch cho chuyến hành trình của mình và hội nhóm

Hoặc Liên hệ ngay 0969777981 để được hỗ trợ


Cám ơn bạn đã gửi lịch trình tour, giữ liên lạc nhé, chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được