T? ch?c s? ki?n l? khai tr??ng là b??c kh?i ??u cho quá trình kinh doanh, phát tri?n c?a m?t doanh nghi?p. N?u nh? bu?i l? không ???c di?n ra suôn s?, s? có th? tr? thành “?i?m g?” ??i v?i m?i ho?t ??ng c?a công ty v? sau. Vì v?y, b??c ??u tiên ?? t? ch?c thành công, b?n c?n xây d?ng m?t k?ch b?n l? khai tr??ng v?i nh?ng n?i dung chính nh? sau:

to-chuc-su-kien-khai-truong-uy-tin-ha-noi-hay-vietwind

1. Set up các h?ng m?c tr??c ngày t? ch?c s? ki?n

Các h?ng m?c c?n set up tr??c ?? t? ch?c s? ki?n khai tr??ng g?m:

 • Trang trí: c?ng chào, bóng bay, b?ng rôn, banner…
 • Sân kh?u: Sàn sân kh?u, khung treo backdrop, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chi?u
 • Khu v?c d??i sân kh?u: Gh? ng?i cho ??i bi?u, quan khách
 • Khu v?c ti?p tân: Qu?y l? tân, ti?c teabreak
 • Thi?t b?, ?? dùng khác: Mái che, qu?t công nghi?p, pháo hoa, n??c u?ng…

to-chuc-su-kien-khai-truong-cong-hoi

Trang trí c?ng chào và khu v?c quanh ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n

to-chuc-su-kien-le-khai-truong-ban-ghe-vietwind

Set up sân kh?u và gh? ng?i cho khách m?i trong bu?i l? khai tr??ng

V?i r?t nhi?u h?ng m?c nh? trên, s? không ??n thu?n ch? là vi?c b?n liên h? ??n các nhà cung c?p, ??i h? mang ??n ??a ?i?m t? ch?c và th?c hi?n set up.

B?n mu?n có b?ng rôn, banner trang trí thì tr??c ?ó, c?n ph?i thuê ng??i thi?t k?, và quan tr?ng là thi?t k? sao cho phù h?p v?i thông ?i?p và ý ngh?a b?n mu?n truy?n t?i là ?i?u không h? d? dàng.

Ngoài ra, các nhà cung c?p thi?t b? âm thanh ánh sáng th??ng cho thuê tr?n gói thi?t b? v?i chi phí lên ??n vài ch?c tri?u ??ng. Trong khi s? ki?n c?a b?n ch? c?n m?t vài h?ng m?c và s? ti?n th?c t? ph?i b? ra cho các h?ng m?c ?ó l?i th?p h?n r?t nhi?u, v.v..

Vì v?y, b?n ph?i th?t l?u ý l?a ch?n và tính toán làm sao ?? ??m b?o m?i th? ???c chu?n b? k? càng và th?t h?p lý.

2. Thi công dàn d?ng trang trí trong ngày s? ki?n khai tr??ng ???c t? ch?c

?? ngày t? ch?c s? ki?n khai tr??ng ???c di?n ra thu?n l?i, b?n nên chu?n b? và ki?m tra các h?ng m?c trong khu v?c xong xuôi tr??c khi bu?i l? ???c b?t ??u kho?ng vài ti?ng. Các khâu c?n chu?n b? và ki?m tra g?m có:

 • Khu v?c xung quanh ??a ?i?m t? ch?c:

– Treo banner d?c l?i ?i và quanh ??a ?i?m di?n ra s? ki?n

– Treo b?ng rôn ?ón khách ? chính gi?a c?ng vào

– D?ng c?ng chào, nhà b?t tr??c c?a chính ?? ?ón khách, trang trí standy, l?ng hoa chúc m?ng

– D?ng c?c xích inox hai bên l?i ?i d?n khách m?i vào

 • Sân kh?u t? ch?c:

– Trang trí sân kh?u b?ng th?m ??, hoa t??i, backdrop

– L?p ??t các thi?t b? âm thanh, ánh sáng, trình chi?u

 • Khu v?c gh? ng?i: N??c u?ng, hoa t??i, bi?n tên trên bàn ??i bi?u, s?p x?p gh? ng?i ngay ng?n, b?c áo và g?n n?…
 • Khu v?c qu?y l? tân/ teabreak: Bàn gh?, café, n??c su?i, bánh ng?t… cho khách trong lúc ch? ??i

to-chuc-su-kien-khai-truong-danh-trong-vietwind

Sân kh?u c?n ???c trang trí tr??c khi b?t ??u ch??ng trình t? ch?c s? ki?n vài ti?ng

to-chuc-le-khai-truong-uy-tin-ha-noi-vietwind

Là ng??i qu?n lý và tr?c ti?p ?i?u hành t? ch?c, ch?c h?n b?n là ng??i n?m rõ nh?t các công vi?c c?n ph?i làm trong ngày khai tr??ng. Th? nh?ng, nh?ng nhân viên ???c giao công vi?c ch?a ch?c ?ã có ?? n?ng l?c, trách nhi?m ?? hoàn thành. Ho?c, n?u b?n ?i?u ph?i và phân công công vi?c không ?úng ng??i, dù b?n có chu?n b? xong xuôi tr??c vài ti?ng thì bu?i l? c?a b?n v?n r?t có th? x?y ra nh?ng thi?u sót không l??ng tr??c ???c. Vì v?y, hãy bi?t ch?n “?úng ng??i, ?úng vi?c” ?? tránh nh?ng s? c? ?áng ti?c x?y ra trong s? ki?n quan tr?ng này.

3. Ti?n hành t? ch?c s? ki?n khai tr??ng

 • Ti?p ?ón khách m?i

M?t s? ki?n khai tr??ng ???c t? ch?c chuyên nghi?p là khi b?n ?ón ti?p khách m?i m?t cách long tr?ng và chu ?áo. Các khâu b?n c?n chu?n b? ?? ti?p ?ón g?m:

– B? trí nhân viên b?o v? h??ng d?n khách ?? xe và nh?n hoa chúc m?ng t? khách

– ??i lân s? r?ng múa tr?ng m? màn ?ón khách

– B? trí ??i ng? PG ti?p ?ón và ph?c v? khách

>>> Múa lân trong l? khai tr??ng có ý ngh?a gì?

 • N?i dung ch??ng trình

– MC gi?i thi?u ch??ng trình

– Các nhóm múa, ca s? bi?u di?n v?n ngh? chào m?ng

– MC tuyên b? lý do t? ch?c s? ki?n

– MC gi?i thi?u các v? khách m?i và ??i bi?u

– Trình chi?u clip v? doanh nghi?p (n?u có)

– Lãnh ??o công ty phát bi?u khai m?c bu?i l?

– Ti?n hành nghi th?c c?t b?ng khánh thành

– MC ti?p t?c m?i ??i bi?u th?c hi?n nghi th?c khui sâm panh

– D?n khách m?i ?i tham quan khu v?c khánh thành, gi?i thi?u s?n ph?m/ d?ch v? ?i kèm

– Khách m?i và ??i bi?u dùng ti?c

– Ti?p tân ti?n khách và t?ng quà (n?u có)

– Tháo d?, thu g?n thi?t b?

– D?n d?p v? sinh sau ch??ng trình

to-chuc-su-kien-khai-truong-ca-si-vietwind

Ca s? bi?u di?n trong l? khai tr??ng

to-chuc-su-kien-khai-truong-nhom-mua-vietwind

Nhóm múa bi?u di?n trong l? khai tr??ng

L? khai tr??ng c?a b?n có ?n t??ng hay không hoàn toàn ph? thu?c vào các n?i dung b?n xây d?ng và lên k? ho?ch t? ch?c. M?t MC d?n d?t kém duyên, m?t ti?t m?c bi?u di?n v?n ngh? nh?t nhòa s? t?o nên m?t ch??ng trình không có ?i?m nh?n. Vì v?y, hãy ch?c r?ng k?ch b?n t? ch?c c?a b?n ph?i th?t chi ti?t nh?ng không th? thi?u ?i nh?ng n?i dung h?p d?n.

 4. ?? ch?c ch?n l? khai tr??ng ???c t? ch?c thành công

Xây d?ng k?ch b?n ch??ng trình l? khai tr??ng ch? là b??c kh?i ??u trong quá trình chu?n b? t? ch?c. Còn l?i, v?n ?? quan tr?ng quy?t ??nh s? ki?n có di?n ra thành công hay không l?i ph? thu?c vào khâu th?c hi?n t? ch?c c?a b?n.

L?n ??u tiên b?n m? m?t công ty? M?t v?n phòng? M?t nhà máy? M?t showroom hay m?t c?a hàng? B?n ch?a t?ng có kinh nghi?m t? ch?c s? ki?n khai tr??ng tr??c ?ó, ho?c b?n có kinh nghi?m nh?ng nhân s? ???c ?i?u ph?i l?i quá non n?t và ch?a ?? kh? n?ng th?c hi?n?

Nh?ng R?I RO sau ?ây r?t có th? x?y ra trong bu?i l?:

 • Th?i gian ???c phân b? thi?u h?p lý: Th?i gian dành cho khâu l?p k? ho?ch thì nhi?u, th?i gian tri?n khai th?c hi?n l?i quá ít
 • Ý t??ng k?ch b?n thi?u sáng t?o, không ?? l?i ?n t??ng cho ng??i tham d?
 • Nhà cung c?p thi?t b? d? dàng ??i giá lên cao khi b?n không ph?i là khách hàng thân thi?t ho?c ?ang trong tình th? r?t c?n ??n h?
 • Nhân s? ph? trách thi?u chuyên môn, không hoàn thành công vi?c ???c giao
 • ?i?u ki?n th?i ti?t thay ??i th?t th??ng…

Trên ?ây ch? là m?t vài lý do trong r?t nhi?u r?i ro khác có th? x?y ra n?u b?n không có s? chu?n b? k? l??ng cùng kh? n?ng ?ng bi?n và x? lý s? c? linh ho?t.

Theo quan ni?m c?a ng??i Vi?t Nam ta, ??u xuôi thì ?uôi m?i l?t, m?t l? khai tr??ng ???c di?n ra suôn s? s? m? ra con ???ng kinh doanh thu?n l?i và phát tri?n b?n v?ng cho doanh nghi?p. Vì v?y, cách t?t nh?t ?? ch?c ch?n s? thành công cho bu?i l? là thuê m?t công ty t? ch?c s? ki?n chuyên nghi?p.

V?i kinh nghi?m t? ch?c trên 800 s? ki?n, Vietwind luôn ?em ??n m?t s? kh?i ??u kinh doanh TUY?T V?I cho khách hàng b?ng l? khai tr??ng ?n t??ng g?m các n?i dung:

 • Xây d?ng k?ch b?n ch??ng trình chi ti?t v?i nh?ng n?i dung ??c ?áo, h?p d?n, thu hút và truy?n t?i toàn b? thông ?i?p b?n mu?n th? hi?n ??n khách m?i
 • Th?c hi?n set up t?t c? các h?ng m?c t? in ?n, trang trí ??n sân kh?u, âm thanh, ánh sáng…
 • Cung c?p ??i ng? PG ?ón ti?p khách m?i tr? trung, xinh ??p
 • Cung c?p MC chuyên nghi?p, duyên dáng
 • ??i ng? ?i?u hành ch??ng trình t?n tâm, chu ?áo v?i kh? n?ng x? lý nhanh nh?y m?i tình hu?ng phát sinh

? CAM K?T:

?  Chi phí H?P LÝ

?  Th?c hi?n NHANH CHÓNG

?  T? ch?c CHUYÊN NGHI?P

Hãy liên h? ngay ??n Vietwind ?? có m?t l? khai tr??ng ???c t? ch?c hoàn h?o t? A – Z qua s? hotline: 0962.699.981 (24/24h).