Khu du l?ch ??o Vinperl Land

Khu du l?ch này thu?c ??o hòn Tre Nha trang, ???c m?nh danh là “ ??O THIÊN ???NG” vì có các bãi bi?n ??p và bãi t?m xanh s?ch. Nh?c ??n Nha Trang là chúng ta s? ngh? t?i Vinpearl Land ?ây là khu resort n?i ti?ng bao g?m nh?ng khu v??n ??p, h? b?i và ??c bi?t là có nh?ng trò ch?i c?m giác m?nh

tour-du-lich-nha-trang-vinperal-1 tour-du-lich-nha-trang-vinperal

??o Hòn Mun

??o Hoàn Mun ???c bi?t ??n v?i r?ng san hô ??p nh?t V?nh Nha Trang, b?n mu?n ???c m?t l?n tr?i nghi?m l?n d??i bi?n và khám phá nh?ng r?ng san hô ty?t ??p thì còn ch?n ch? gì khi ?i du l?ch Nha Trang l?i không t?i n?i này

tour-du-lich-nha-trang-hon-mun tour-du-lich-nha-trang-dia-diem-khong-the-bo-qua-1

??o Hòn T?m

?ây là hòn ??o n?m trong h? th?ng ??o du l?ch ? Nha Trang, v?i di?n thích c?a ??o là kho?ng 100ha, cách b? bi?n Nha Trang kho?ng 7km v? phía ?ông nam. tên g?i Hòn T?m c?ng mang ý ngh?a t??ng tr?ng cho ng??i dân chài thu? xa x?a ??t vì hòn ??o trông gi?ng nh? m?t con t?m màu xanh l?c.

tour-du-lich-nha-trang-doc-let tour-du-lich-nha-trang-dia-diem-hon-tam-1

Vi?n H?i D??ng H?c Nha Trang

Vi?n H?i D??ng H?c cách trung tâm thành ph? Nha Trang kho?ng 6km là ??a ?i?m thu hút nhi?u khách du l?ch khi ??n Nha Trang v?i lí do ?ây là Vi?n H?i D??ng h?c có l?ch s? g?n 100 n?m là vi?n h?i d??ng h?c ??u tiên c?a Vi?t Nam, t?i ?ây ?ang tr?ng bày trên 20.000 m?u v?t c?a 4.000 lo?i sinh v?t bi?n và n??c ng?t ??c bi?t là b? x??ng cá voi kh?ng l? dài g?n 26m, cao 3m v?i 48 ??t s?ng ???c ph?c d?ng l?i chi ti?t

tour-du-lich-nha-trang-vien-hai-duong-1 tour-du-lich-nha-trang-vien-hai-duong

Hòn Ch?ng – Hòn V?

?ây là m?t công trình ???c thiên nhiên ban t?ng n?m bên b? bi?n Nha Trang cách trugn tâm thành ph? kho?ng 3km. B?n có th? l?u gi? nh?ng b?c ?nh tuy?t v?i t?i ?ây. 

tour-du-lich-nha-trang-hon-vo-hon-chong

Tháp Bà Ponagar

M?t di tích l?ch s? c?a dân t?c Ch?m Pa và nó th? hi?n v?n hóa c?a ng??i Ch?m thoogn qua l?i ki?n trúc và nh?ng h?a ti?t ?iêu kh?c ch?m tr? tinh x?o trên tháp. B?n không ch? ng?m c?nh mà còn ???c th??ng th?c nh?ng v? ?i?u c?a dân t?c Ch?m khi ?i du l?ch Nha Trang.

tour-du-lich-nha-trang-thap-ba-ponagar-1

Ch? ??m Nha trang

B?n ?ang tìm ??a ?i?m ?? mua quà cho ng??i thân và b?n bè thì ch? ??m Nha Trang n?i b?n có th? mua các ??c s?n ??c tr?ng c?a Nha Trang v? làm quà.

tour-du-lich-nha-trang-cho-dam

??m Nha Phu ? Nha Trang

??m Nha Phu là m?t trong 7 ??m phá l?n nh?t và ??p nh?t ? Vi?t Nam, trong ?ó ??m Nha Phu là ? Nha Trang – Khánh Hòa

tour-du-lich-nha-trang-hon-tam

V?nh Vân Phong

?ây là m?t trong nh?ng v?nh ??p ? Vi?t Nam n?u b?n ?i du l?ch Nha Trang  b?n có th? ??n khám phá V?nh Vân Phong thu?c V?n Ninh Khánh Hòa  cách trung tâm thành ph? Nha Trang  kho?ng 60km. Vân phong không ch? ??p mà còn là m?t khu du l?ch tuy?t v?i cho nh?ng ai ?a khám phá. ??c bi?t có c?nh quan b?t m?t nên th?, có nhi?u ??o ??p, có v?nh sâu kín gió.

tour-du-lich-nha-trang-vinh-van-phong

Khu du l?ch D?c L?t

Khu du l?ch D?c L?t cách Nha Trang 50km v? phía B?c

tour-du-lich-nha-trang-bien-dai-lanh

Bi?n ??i Lãnh

?ây là m?t khu du l?ch ? V?n Ninh – Khánh Hòa cách Nha Trang kho?ng 80km ?ây là m?t bãi bi?n v?n còn hoang s? v?i bãi bi?n dài cát ph?ng m?n

tour-du-lich-nha-trang-nha-phu