?à N?ng trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây ?ã có nh?ng thay ??i, phát tri?n vô cùng rõ r?t v? ngành du l?ch. Bên c?nh nh?ng câu c?u sông Hàn, ?à N?ng ?ã cho xây thêm C?u R?ng, c?u Tr?n Th? Lý và các khu vui ch?i ngh? d??ng nh? Bà Nà Hill. ?i?u ??c bi?t mà ?à N?ng luôn là n?i thu hút nhi?u khách du l?ch nh?t ?ó chính là con ng??i thân thi?n, món ?n l? và h?p d?n. Sau ?ây Vietwind xin chia s? các ??a ?i?m du l?ch ?à N?ng n?i b?t nh?t không th? b? qua.

du-lich-da-nang-dep

Du l?ch ?à N?ng không th? b? qua bi?n M? Khê

Không nói quá khi bãi bi?n M? Khê ???c t?p chí hàng ??u Forbes c?a M? bình ch?n là m?t trong sáu bãi bi?n ??p và quy?n r? nh?t hành tinh. V?i ??y ?? các y?u t? ?? ???c Forbes bình ch?n nh? thu?n ti?n v? giao thông, t?t c? các du khách ???c vào c?a mi?n phí, b? cát tr?i dài, là 1 ??a ?i?m thích h?p cho các ho?t ??ng th? thao nh? câu cá, cano dù l??n, ?á bóng và t?p l?n. Ngoài ra khi du khách ngh? ng?i, t?m bi?n t?i ?ây c?ng vô cùng yên tâm v?i ??i ng? c?u h? t?n tâm và chuyên nghi?p.

du-lich-da-nang-bien-my-khe-2

Du l?ch ?à N?ng n?i ti?ng v?i C?u quay Sông Hàn tuy?t ??p

du-lich-da-nang-cau-song-han-2

Khi ?i du l?ch ?à N?ng, ??a ?i?m du l?ch ??p nh?t vào bu?i t?i mà m?i ng??i mu?n ??t chân ??u tiên ?ó là C?u quay Sông hàn. Chi?c c?u là m?t bi?u t??ng ??c tr?ng riêng, ni?m t? hào c?a ng??i dân ?à N?ng. ?à N?ng không ch? bi?t ??n v?i nh?ng bãi bi?n xinh ??p, ??c s?n h?p d?n mà còn ???c tô ?i?m thêm b?i chi?c c?u b?t qua dòng sông th? m?ng, ??c bi?t là vào ban ?êm c?u sông Hàn lên ?èn r?t ??p và r?c r?.

cau-song-han-du-lich-da-nang

C?u R?ng ?i?m du l?ch ?à N?ng n?i ti?ng

Chi?c c?u ???c nh?c t?i ti?p theo chính là C?u R?ng, và ?ó là 1 trong s? 30 cây c?u ?n t??ng nh?t th? gi?i. Cây c?u v?i ki?n trúc ??c ?áo v?i hình con R?ng có kh? n?ng trình di?n phun l?a, phun n??c vô cùng ?n t??ng vào các ngày t7, cn hàng tu?n và các ngày l? l?n. Trong 3 n?m tr? l?i ?ây, C?u R?ng ?ã tr? thành bi?u t??ng ??c trung c?a thành ph? ?à N?ng, b?t c? ai khi ?i du l?ch ?à N?ng không th? không ghé qua d?o ch?i c?u R?ng vào m?i t?i.

 du-lich-da-nang-cau-rong

Bà nà Hill luôn hút khách du l?ch ?à N?ng nh?t

??a ?i?m thích h?p nh?t dành cho các ho?t ??ng gia ?ình và các nhóm ?oàn du khách là Bà Nà Hill, s? h?u nhi?u khu vui ch?i và các ??a ?i?m tham quan thú v?. Trong nh?ng n?m g?n ?ây, Bà Nà Hill tr? thành ??a ?i?m hút khách du l?ch nh?t m?i th?i ?i?m trong n?m. M?t ?i?m thích nh?t khi b?n ??t chân lên Bà Nà Hil là không khí trong s?ch và thoáng mát. B?n nên dành c? ngày ?? t?n h??ng h?t c?ng nh? ch?i h?t nh?ng trò ch?i ? ?ây.

du-lich-da-nang-ba-na

Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm cách b? bi?n C?a ??i 15km thu?c xã ??o Tân Hi?p, thành ph? H?i An, t?nh Qu?ng Nam. Trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây, Cù Lao Chàm ???c nhi?u du khách bi?t ??n b?i v? ??p hoang s?, th? m?ng v?i d?ch v? du l?ch ?n ??nh. Các b?n nên thu x?p th?i gian 1 ngày ?? khám phá, chinh ph?c nh?ng th? thách n?i ?ây nh? l?n ng?m san hô, l??t ván, b?i thuy?n, mô tô n??c, dù bay và t?n h??ng các lo?i ??c s?n h?p d?n nh? m?c, tôm, gh?, cá, cua ?á, b? b?.

du-lich-da-nang-cu-lao-cham-1

Ph? c? H?i An

M?t ki?n trúc ?a d?ng v?i giá tr? v?n hóa lâu ??i mà không th? không bi?t t?i khi ?i du l?ch ?à N?ng ?ó là Ph? c? H?i An. ??n v?i H?i An các b?n s? ???c chiêm ng??ng nh?ng ngôi nhà c?,???c hòa mình vào cu?c s?ng, phong t?c t?p quán, l? h?i v?n hóa và các món ?n ??c s?n. B?n nên du l?ch H?i An vào nh?ng ngày r?m âm l?ch s? ???c t?n m?t ng?m nhìn nh?ng chi?c ?èn l?ng ?? r?c ???c gi?ng kh?p ph?, khung c?nh ??c tr?ng c?a H?i An vào các d?p l?.

du-lich-da-nang-hoi-an-1