N?m ? phía nam c?a Vi?t Nam – Phú Qu?c ???c m?nh danh là ng?c xanh gi?a bi?n kh?i, là m?t n?i th?m quan và ngh? d??ng thú v? ?? các b?n có th? l?a ch?n. V?i khí h?u nhi?t ??i gió mùa rõ r?t chia làm 2 mùa, mùa khô t? tháng 11 – 4 n?m sau và mùa m?a t? tháng 5 – 10. Nhi?t ?? lý t??ng 28 ?? C, khí h?u mát m? quanh n?m, và s? là n?i lý t??ng ?? b?n có th? ?i du l?ch vào b?t c? th?i gian nào trong n?m.

du-lich-phu-quoc-bien-dep

V?i d? ??nh du l?ch Phú Qu?c vào mùa hè (t? tháng 4 – 9) b?n s? ph?i lên cho mình nh?ng k? ho?ch ph?i không? Theo chúng chúng tôi ?? có m?t kì ngh? th?t thú v? nha.

1.Chu?n b? ?? dùng khi du l?ch Phú Qu?c.

V?i d? ??nh du l?ch phú b?n không th? không mang theo cho mình nh?ng v?t d?ng c?n thi?t nh? ?? t?m, dép sandal, kính l?n, ?ng th?, m? vành r?ng… Vì khi t?i ?ây b?n s? ?i b? trên bãi cát dài và ??p, hòa mình vào làn n??c trong xanh, l?n bi?n ?? ng?m san hô. Và ??ng quên mang theo kem ch?ng n?ng ?? gi? cho làn da c?a b?n không b? cháy n?ng nha.

du-lich-phu-quoc-do-dac

M?t s? v?t d?ng khi ?i bi?n

2. Di chuy?n nh? th? nào khi du l?ch Phú Qu?c?

N?u xu?t phát ?i?m c?a b?n t? Hà N?i, b?n m?t kho?ng 2.5 gi? bay c?a Vietnamairline v?i m?c giá kho?ng h?n 1 tri?u ??ng, nh?ng b?n ph?i ??c tr??c và c?n th?i gian ?? s?n ???c nh?ng t?m vé giá r?. Còn n?u di chuy?n t? TP. H? Chí Minh b?n có hai hình th?c di chuy?n, th? nh?t b?n có th? bay th?ng ra Phú Qu?c m?t kho?ng 60 phút bay v?i m?c giá kho?ng 1 tri?u ??ng, th? hai b?n có th? di chuy?n b?ng xe ô tô ch?t l??ng cao ??n R?ch Giá và sau ?ó di chuy?n b?ng tàu bi?n ra ??o Phú Qu?c. Có 2 chuy?n tàu kh?i t? lúc 8h và 11h v?i m?c giá 320 nghìn ??ng v?i ng??i l?n và 250 nghìn v?i tr? em.

du-lich-phu-quoc-cang-bien

3. Ng? ngh? nh? th? nào khi du l?ch Phú Qu?c.

V?i nh?ng ng??i ?i du l?ch Phú Qu?c t? do và mu?n m?t m?c chi phí giá r? b?n c? th? l?a ch?n khách s?n (2*) v?i m?c giá t? 250 – 500 nghìn. V?i túi ti?n r?ng rình h?n các b?n có th? ch?n cho mình nh?ng khách s?n (3*) v?i m?c giá t? 650 – 1.500 nghìn ??ng. Và n?u b?n th?c s? có ?i?u ki?n v? kinh t? b?n có th? ch?n khách s?n (4*) v?i m?c giá t? 1.800 nghìn ??ng t?i v? cùng.

du-lich-phu-quoc-khach-san

Khách s?n ? Phú Qu?c

4. ?n gì khi du l?ch ? Phú Qu?c?

M?t ??a ?i?m ?n u?ng mà b?n không th? b? qua khi ?i du l?ch Phú Qu?c ?ó là ch? ?êm Dinh C?u, v?i các gian hàng h?i s?n t??i s?ng, t?i ?ây b?n có th? t? ch?n cho mình nh?ng lo?i h?i s?n ngon nh?: tôm sú, ?c, m?c, cá trích n??ng, nhum n??ng…và r?t r?t nhi?u lo?i h?i khác nhau.

du-lich-phu-quoc-cho

4. Ch?i gì khi ?i du l?ch Phú Qu?c?

Du l?ch ? Phú Qu?c có l? là m?t l?a ch?n thông minh cho cho kì ngh? c?a các b?n. V?i làn n??c trong xanh, bi?n cát tr?ng và dài, b?n có th? l?n ng?m san hô ? B?c ??o, hay là khám phá ??o hoang An Th?i, thú v? h?n là b?n co th? câu m?c vào ban ?êm và n??ng chúng ngay trên tàu.

du-lich-phu-quoc-san-ho

Ng?m san hô – B?c ??o

du-lich-phu-quoc-bien-xanh

??o hoang – An Th?i

du-lich-phu-quoc-cau-muc

Câu m?c vào ban ?êm

5.Mua gì làm quà khi du l?ch ? Phú Qu?c

Khi ?i du l?ch Phú Qu?c các b?n c?ng nên ghé th?m ch? ??c s?n D??ng ?ông. Ch? D??ng ?ông là m?t n?i t?p trung bán nh?ng ?? ??c s?n c?a Phú Qu?c. T?i ?ây có r?t nhi?u m?t hàng t? bi?n nh?: Cá kh?, m?c khô, H?i Mã s?ng, n?m tràm khô, trái m? qu?, h?ng tiêu, r??u sim…và ??c bi?t là n??c m?m. ??ng quên mua chúng v? làm quà khi b?n ?i du l?ch Phú Qu?c nha.

du-lich-phu-quoc-cho-duong-dong

Ch? ?ông D??ng

Và trên ?ây là m?t s? thông tin cho các b?n khi ?i du l?ch Phú Qu?c. Và n?u b?n th?c s? mu?n bi?t nhi?u h?n n?a hay theo chân chúng tôi, chúng tôi s? cùng các b?n khám phá ??o ng?c gi?a bi?n kh?i.

Chúc các b?n có nh?ng s? ch?n l?a và chu?n b? t?t nh?t cho kì ngh? c?a mình.