Lãnh ??o s? làm gì ?? thay ??i tính sáng t?o và g?n k?t các thành viên trong công ty sau nh?ng gi? làm vi?c c?ng th?ng? b?n ?ang  tìm ki?m gi?i pháp cho doanh nghi?p c?a mình, b?n ?ang lên ý t??ng  cho nh?ng bu?i party. Hãy ?? chúng tôi g?i ý cho b?n nh?ng l?a ch?n vô cùng h?p d?n và ??n gi?n ?? g?n k?t và thay ??i v?n hóa làm vi?c t?p th? ?ó chính là ho?t ??ng Teambuilding

hoat-dong-du-lich-teambuilding

B?n ?ang th?c m?c Team building là gì?

Gi?i ?áp ng?n g?n cho c?m t? teambuilding chính là m?t khóa h?c bình th??ng thông qua các trò ch?i ???c t? ch?c ngoài tr?i, ?? cho các thành viên là nh?ng ng??i tham gia tr?c ti?p ???c tr?i nghi?m các trò ch?i các tình hu?ng, sau m?i ho?t ??ng, m?i trò ch?i gi?ng viên hay chính là ng??i qu?n trò s? rút ra ???c nh?ng bài h?c th?c ti?n  ý ngh?a mô ph?ng trong trò ch?i ?ó ?? các thành viên hi?u ???c và nh?m ?i?u ch?nh thái ?? và hành vi c?a m?i ng??i trong công vi?c, g?n k?t m?i ng??i trong chính doanh nghi?p c?a mình thu h?p kho?ng cách gi?a s?p và nhân viên ?? cùng nhau h??ng  ??n m?c tiêu chung c?a t?p th? doanh nghiêp…

Xem chi ti?t thêm t?i bài vi?t : Team building là gì ? 10 l?i ích tuy?t v?i t? team building

hoat-dong-du-lich-teambuilding-2

T?i sao thông qua ho?t ??ng Teambuilding các thành viên l?i g?n k?t và th? hi?n thái ?? tích c?c h?n tong môi tr??ng công vi?c? ?ây chính là ?i?m thú v? trong teambuilding vì các trò ch?i trong teambuilding kh?i d?y t?ng cá nh?n s? ??ng lòng g?n k?t, các thành viên s? tr? nên g?n k?t và chung s?c t?o nên m?t giá tr? ??ng ??i v?ng ch?c cho doanh nghi?p hay t? ch?c c?a b?n.

hoat-dong-du-lich-teambuilding-1

Nh?ng ai có th? th?c hi?n teambuilding?

H?u h?t các doanh nghi?p, các ??i nhóm, các t? ch?c ??u có nhu c?u thi?t ?? th?c hi?n team building b?i vì ?ây không ch? là th?i gian ?? m?i ng??i vui ch?i mà còn gi?m b?t c?ng th?ng trong công vi?c.

hoat-dong-du-lich-teambuilding-y-nghia

Team building th?c s? khóa h?c b? ích và c?n thi?t cho các ??n v?, t? ch?c, các doanh nghi?p các ??i nhóm c?n có s? ph?i h?p làm vi?c c?a các cá nhân và t?ng b? ph?n trong m?t t?p th?. Và v?i nh?ng ??i nhóm, ?oàn th? ?ang xu?t hi?n m?t s? nh?ng b?t ??ng thi?u ?oàn k?t thì teambuilding s? là m?t gi?i pháp hi?u qu? nh?t giúp các nhà lãnh ??o g?n k?t nh?n viên c?a mình tr? nên b?n ch?t h?n, yêu th??ng nhau h?n

hoat-dong-du-lich-teambuilding-3

Th?i gian và ??a ?i?m t? ch?c team building thích h?p nh?t

B?n có th? t? ch?c team building trong kho?ng th?i gian 1 ??n 2 ngày ??a ?i?m th??ng là các khu v?c ngoài tr?i có ??a hình nh? bãi ??t r?ng có c?, h? b?i,…

Nh?ng ?? t? ch?c team building t?t nh?t ta nên t? ch?c t?i các resort ? Hà N?i ho?c H? Long, hay các ?i?m vui ch?i nh? Ao Vua, Khoang Xanh,.. các khu ngh? d??ng ? S?n Tây…

dia-diem-du-lich-teambuilding-2 dia-diem-du-lich-teambuilding dia-diem-du-lich-teambuilding-1