Nha Trang ?i?m ??n c?a nh?ng l?a ch?n, c?nh ??p, món ?n ngon, th?i ti?t d? ch?u, và ??n du l?ch Nha Trang b?n th??ng ?i ?âu ?n v?t, chúng tôi s? ch? cho b?n vài ??a ?i?m ?? cùng lang thang d?o ph? và th??ng th?c nh?ng món ?n l? mi?ng ? n?i này.

 du-lich-nha-trang-cac-mon-an-thu-vi

Bò n??ng l?i L?c C?nh

Quán n?m ? 44 Nguy?n B?nh Khiêm – Nha Trang. V?i nhi?u món ?n nh? gà xôi m?, c?m tay c?m, ch? tôm n??ng mía, nh?ng n?i ti?ng nh?t v?n là bò n??ng. Món ngon này ngon chính t? khâu ??p gia v? mà ch? có ng??i trong nhà m?i n?m ???c công th?c. Không ch? ngon mà mi?ng th?t bò còn ??p m?t b?i ???c x?t thành mi?ng vuông v?a ?n, th?c khách t? n??ng trên than h?ng và th??ng th?c, có r?t nhi?u quán ?n nh?ng quán L?c C?nh là quán ngon nh?t nhi?u ng??i bi?t ??n.

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-bo-nuong-2

 tour-du-lich-nha-trang-mon-an-bo-nuong

Bún cá bà N?m Beo

Quán n?m ? chung c? B2 Phan B?i Châu – Nha Trang, t?i Nha TRAng thì có r?t nhi?u ??a ?i?m ?n ngon nh?ng khi ?i du l?ch Nha Trang b?n không nên b? qua  quán Bún cá bà N?m Beo, v?i h??ng th?m v? ??m ?à nh?ng không có mùi tanh t? cá, th?m ngon c?a hành ngò k?t h?p hòa qu?n v?i t?ng mi?ng ch? cá dai ng?t và th?t s?a th?t giòn, khi?n ng??i th??ng th?c s? nh? mãi.

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-bun-ca

Bún Bò 15B Hoàng Hoa Thám – Nha Trang

N?u b?n ??n Nha Trang mà l?i b? quên không th??ng th?c món ?n này thì qu? th?t là m?t ?i?u ?áng ti?c. khác v?i bún bò Hu? có th?t bò hay ch? l?a thì v?i bún bò Nha Trang l?i không có, ?i?u ??c bi?t ? món ?n này là rau th?m và k?t h?p v?i ?ó là n??c m?m ??c s?t ?t xiêm thái nh?, nh? ?i?u khác bi?t ? tô bún bò này. ?i du l?ch Nha Trang b?n nên th??ng th?c nh?ng món ?n v?t và d?o ph? t?o c?m giác th? thái và khám phá v? ??p c?a Nha Trang v? ?êm.

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-bun-bo-1 tour-du-lich-nha-trang-mon-an-bun-bo

Món V?t C?u D?a

?ây là m?t trong nh?ng món ?n n?i ti?ng kh?p n?i, v?t C?u D?a ???c ch? bi?n t? v?t Ninh Hoa ???c nuôi th? ngoài nh?ng cánh ??ng phì nhiêu, ? ?ây nhi?u th?c ?n nh? tôm, cua nên v?t r?t béo, món ?n ???c th?c khách ?a chu?ng nh?t là v?t lu?c và n??ng.

tour-du-lich-nha-trang-mon-ngon-vit

B?n có th? ?n v?t C?u D?a ? ?âu? V?t C?u D?a n?m trên qu?c l? 1A, cách trung tâm thành ph? 34km v? phía nam, ? ?ây có m?t khu g?i là “khu ph? v?t” v?i san sát nhà hàng ph?c v? các món v?t c?c ngon. B?n có th? ch?n cho mình m?t nhà hàng ?? th?c món v?t C?u D?a th?m ngon này.

Nem n??ng Nha Trang

Nem n??ng Nha Trang ???c khách du l?ch hay ng??i dân ??a ph??ng r?t ?a thích, b?i cái ngon và h??ng v? ??c tr?ng riêng c?a nem n??ng t?i vùng bi?n xinh ??p này.

tour-du-lich-nha-trang-mon-ngon-nem-nuong

?? th??ng th?c món ?n này du khách có th? ??n m?t s? ??a ?i?m sau.

-Nem n??ng V? Thành An 15 Lê L?i

-Quán Nem 25 Lê H?ng Phong

-Quán Nem ??nh V?n Quyên 16B Lãn Ông

-Quán Nem Nhã Trang 39 Nguy?n Th? Minh Khai

-Quán Nem Nhã Trang ngay chân c?u Bóng

-Quán Nem Ng?c Tiên 59 Lê Thành Ph??ng

M?c rim ch? ??m

?ây là món ?n ???c làm t? m?c nh?ng nó không ??n gi?n ch? là m?c khô mà nó hoàn toàn khác bi?t so v?i lo?i m?c chúng ta ?n th??ng ngày ho?c ?n ? nh?ng n?i khác. M?c ???c t?m ???ng, me t??i, ?t và n??c m?m r?i canh lên cho th?m. M?c rim có th? dùng làm ?? nh?m, ?n chung v?i d?a hành.

tour-du-lich-nha-trang-mon-ngon-vit-rua

M?t s? ??a ?i?m th??ng th?c h?i s?n t??i ngon

tour-du-lich-nha-trang-mon-ngon-hai-san

– H?i s?n Gió Bi?n, ???ng Ph?m V?n ??ng
– Các quán h?i s?n giá r?t bình dân nh? Hoàng Long? quán B?n? Nha Trang quán… trên c?u Tr?n Phú, giá c? ph?i ch?ng, v? trí c?ng khá ??p
– Nhà hàng Vi?t Ph? – 18 Lê ??i Hành
– Nhà hàng Seafood­ Ng?c Trai­ V??n Xoài ???ng Nguy?n Th? Minh Khai
– Nhà hàng Ng?c S??ng­ Chiêu Anh­ H?i Minh­ ? khu 96 Tr?n Phú
– Nhà hàng H?i ??ng­ Bi?n Ng?c­ Thiên Ph??c.

Bánh tráng Diên Khánh

?ây là món ?n khá n?i ti?ng ? Nha Trang, ? khu ph? bánh ??t Diên Khánh là n?i ti?ng nh?t, tuy nhiên b?n có th? tìm th?y  bánh tráng Diên Khánh ? nhi?u n?i trong thành ph? Nha Trang. ?i du l?ch Nha Trang b?n nên th??ng th?c món ?n này ?? tr?i nghi?m ??y ?? nh?t v? thành ph? bi?n.

tour-du-lich-nha-trang-mon-ngon-banh-trang

Bánh tráng xoài

M?t món ?n khá ??n gi?n nh?ng l?i là m?t ??c s?n n?c ti?ng c?a Nha Trang, nguyên li?u c?a bánh tráng xoài chính là xoài chín và ???ng ?n bánh tráng xoài không c?n ch? bi?n hay k?t h?p thêm nguyên li?u ?n kèm. Bánh có v? chua thanh,ngòn ng?t và mùi th?m th?m t? nhiên c?a xoài, h?i dai và mùi th?m ??c tr?ng c?a cái n?ng g?t Nha Trang

tour-du-lich-nha-trang-mon-an-ngon-banh-xoai

B?n có th? tìm mua bánh tráng xoài ? nhi?u n?i trong thành ph? Nha Trang.

Bánh canh Nha Trang

tour-du-lich-nha-trang-mon-ngon-banh-canh

Có r?t nhi?u ??a ?i?m th??ng th?c món ?n này m?t vài g?i ý giúp b?n

-Bánh canh bà Th?a 55 Yersin, Nha Trang

-Quán bánh canh Phúc 53 Vân ??n

-Quán bánh canh 2 cá Nguy?n TH? Minh Khai

-­ Quán bánh canh cô Hà 14 Phan Chu Trinh

– Quán bánh canh cô L?c 30 Phan Chu Trinh

– Quán bánh canh s? 4 Tr?n Th? Tính

– Quán bánh canh 42 Phan ?ình Phùng

-Quán bánh canh ngay ngã 3 Th?ng Nh?t + Bà Tri?u

– Quán bánh canh Nguyên Loan + Bún cá 123 Ngô Gia T?

– Quán bánh canh 37 Hu?nh Thúc Kháng

– Quán bánh canh cua bi?n Ph??ng H?nh n?m ? A12
Hoàng Hoa Thám

– Quán bánh canh 05/14 Tô Hi?n Thành

Bánh c?n Nha Trang

tour-du-lich-nha-trang-mon-ngon-banh-can

 M?t s? ??a ?i?m b?n có th? th??ng th?c

-­ Bánh c?n ???ng Lý Thánh Tôn (Ch? bán vào bu?i t?i)

– ??u ???ng 2 – 4 bán bu?i t?i (ngay c? hàng ?i?n t? Vi­P)

– Ngã 3 Lê Thánh Tôn v?i Nguy?n Thi?n Thu?t , ngay h?m xóm nhà cháy