Ngày 30/6 – 2/7 v?a qua Vietwind ?ã vinh d? là ??n v? t? ch?c chuy?n du l?ch hè cho Công ty Oristar. Chuy?n du l?ch ??n v?i ??o Cát Bà vô cùng thú v? và ngh?a.

to-chuc-team-building-cat-ba-oristar-vietwind-12

   to-chuc-team-building-cat-ba-oristar-vietwind-13

 to-chuc-team-building-cat-ba-oristar-vietwind-11

to-chuc-team-building-cat-ba-oristar-vietwind-14

to-chuc-team-building-cat-ba-oristar-vietwind-15

Ch??ng trình Team Building ??c s?c và lôi cu?n các chi?n binh c?a Oristar tham gia h?t mình và bùng cháy. Các thành viên tham gia ch??ng trình ?ã có nh?ng tr?i nghi?m vô cùng b? ích

Vietwind – B?t phá v??n cao!

 * Xem thêm album: 

>>> https://www.facebook.com/vietwindtravel.com.vn/photos/?tab=album&album_id=982185071889573