Ch??ng trình du l?ch team building v? v?i bi?n ??o Cô Tô 3 ngày 24-26/06 v?a qua c?a Vietwind t? ch?c ?ã ???c các thành viên trong ??i gia ?ình Dolphin h??ng ?ng và tham gia nhi?t tình t?o nên b?u không khí sôi ??ng và tràn ng?p ni?m vui.

 to-chuc-du-lich-team-building-dolphin-co-to-vietwind-4

to-chuc-du-lich-team-building-dolphin-co-to-vietwind-5

to-chuc-du-lich-team-building-dolphin-co-to-vietwind-7

* Ho?t ??ng Team Building ?ã mang ??n nh?ng tr?i nghi?m vô cùng khác bi?t v?i ch? ?? “ WE ARE ONE TEAM” ?ã g?n k?t m?i ng??i l?i g?n nhau h?n thông qua nh?ng trò ch?i vô cùng thú v? mà ban t? ch?c ??a ra, v??t qua nh?ng th? thách rút ra ???c nh?ng bài h?c vô cùng giá tr? v? tinh th?n ?oàn k?t, cùng nhau chung s?c ??ng lòng v??t qua m?i khó kh?n trong công vi?c và cu?c s?ng.

to-chuc-du-lich-team-building-dolphin-co-to-vietwind-8

to-chuc-du-lich-team-building-dolphin-co-to-vietwind-9

to-chuc-du-lich-team-building-dolphin-co-to-vietwind-10

to-chuc-du-lich-team-building-dolphin-co-to-vietwind-1

to-chuc-du-lich-team-building-dolphin-co-to-vietwind-3

to-chuc-du-lich-team-building-dolphin-co-to-vietwind-2

* Ch??ng trình Gala Dinner v?i ch? ??: “ Ng?n L?a Ni?m Tin” c? ?oàn cùng th??ng th?c b?a ti?c BBQ bên b? bi?n cùng hòa mình v?i ch??ng trình, tham gia các trò ch?i sân kh?u mang l?i nh?ng giây phút vô cùng vui v? nh?ng ti?ng c??i và nh?ng kho?nh kh?c khó phai trong m?i ng??i.

Vietwind – B?t phá v??n cao!

*Clip Team building – Dolphin


 * Xem thêm album: 
>>> https://www.facebook.com/vietwindtravel.com.vn/photos/?tab=album&album_id=977857182322362