* Trong 3 ngày 16,17,18 tháng 6 v?a qua Vietwind ?ã t? ch?c ch??ng trình Du l?ch k?t h?p Team Building v?i ch? ?? “V?NG VÀNG N?I L?C – B?T PHÁ V??N LÊN”. cho Công ty SEWS. M?t ch??ng trình du l?ch vô cùng ý ngh?a cùng v?i các ho?t ??ng Team building di?n ra vô cùng máu l?a.

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-3

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-5

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-6

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-8

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-9

* Các thành viên tham gia ch??ng trình h?t s?c nhi?t tình, thông qua nh?ng trò ch?i, nh?ng th? thách c?a ban t? ch?c các thành viên ?ã v??t qua m?t cách xu?t s?c, nh?n ???c nh?ng bài h?c giá tr? v? tinh th?n ??ng ??i, v?ng vàng n?i l?c ?? c? m?t t?p th? cùng nhau b?t phá v??n lên, ?ây c?ng là thông ?i?p mà qua chuy?n du l?ch ban lãnh ??o Công ty SEWS mong mu?n th?y ???c ? ??i ng? nhân viên c?a mình.

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-4

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-7

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-1

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-10

* Ch??ng trình Gala Dinner v?i ch? ?? “SEWS – ALL IN ONE” nh? g?n k?t m?i ng??i l?i g?n nhau h?n n?a, b?a ti?c Gala Dinner vô cùng ??c s?c v?i nh?ng game sân kh?u ??c ?áo thu hút các thành viên tham gia, ?ã mang l?i cho t?t c? m?i ng??i nh?ng ti?ng c??i s?ng khoái và vui nh?n.

to-chuc-du-lich-team-building-sews-cua-lo-vietwind-2

Vietwind tr?i nghi?m s? khác bi?t!

 * Xem thêm album: 

>>> https://www.facebook.com/vietwindtravel.com.vn/photos/?tab=album&album_id=972779032830177