Tinh th?n SÔI ??NG – H?NG KH?I – G?N K?T ?ã bao trùm lên toàn th? các cán b? nhân viên ??n t? 3 chi nhánh Thanh Xuân, Ch??ng D??ng và Ngô Quy?n thu?c Ngân hàng ViettinBank trong ch??ng trình du l?ch team building “G?p G? Mùa Thu” di?n ra vào ngày 17/9 v?a qua t?i ?? S?n, H?i Phòng.

V?i m?t chu?i nh?ng ho?t ??ng h?p d?n cùng màn “cháy” h?t mình trong ?êm gala, ?ây th?c s? là bu?i g?p g?, giao l?u thú v?, th?m tình ?oàn k?t và ?? l?i nhi?u d? v? xúc ??ng, ý ngh?a cho c? 3 chi nhánh Ngân hàng ViettinBank.

Sáng ngày 17/9, t?i sân c? L?ch Tray, H?i Phòng, ban t? ch?c ?ã ti?n hành khai m?c ch??ng trình và kh?i ??ng gi?i bóng ?á tranh cúp vô ??ch gi?a 3 ??i.

team-building-vietin-bank-vietwind-14

team-building-vietin-bank-vietwind-15

Ti?ng tr?ng thôi thúc cho ??ng l?c chi?n th?ng dâng cao…

team-building-vietin-bank-vietwind-16

Và ?ây chính là “v? khí bí m?t” c?a m?i ??i – nh?ng khán gi? ngoài sân c? c? v? h?ng say, cu?ng nhi?t không ng?ng ngh?.

Không ch? là nh?ng “ng??i tiên phong” trong l?nh v?c tài chính ngân hàng, cán b? nhân viên c?a ngân hàng ViettinBank còn th? hi?n mình là nh?ng “chi?n binh” th?c th? trên sân c?.

team-building-vietin-bank-vietwind-17

M?t c?u th? ??i xanh ??n t? chi nhánh Thanh Xuân tr? tài v?i k? thu?t ?iêu luy?n và khéo léo.

team-building-vietin-bank-vietwind-18

team-building-vietin-bank-vietwind-19

Ho?t ??ng ti?p theo trong l?ch trình bu?i giao l?u Viettinbank là ch??ng trình team building di?n ra t?i bãi bi?n ?? S?n.

???c thiên nhiên ?u ái dành t?ng nh?ng bãi cát tr?ng m?n ph?ng phiu cùng v?i ánh n?ng tháng 9 không quá gay g?t, bãi bi?n ?? S?n th?c s? là ??a ?i?m lý t??ng và c?c phù h?p cho các ho?t ??ng t?p th? ngoài tr?i trong mùa thu này.

team-building-vietin-bank-vietwind-20

Ch??ng trình kh?i ??ng v?i trò ch?i team building Nh?y bao b?. M?c ?ích c?a trò ch?i là giúp rèn luy?n th? l?c, kh? n?ng gi? th?ng b?ng và s? khéo léo cho ng??i tham gia.

team-building-vietin-bank-vietwind-21

Ti?p theo, các ??i ch?i ???c th? s?c v?i m?t trò ch?i r?t hay – game chuy?n vòng. ?ây là trò ch?i ?? cao tinh th?n ?oàn k?t và làm vi?c trong m?t t?p th?. ??i chi?n th?ng s? là ??i có ???c s? ph?i h?p nh?p nhàng, khéo léo và ?n ý nh?t gi?a các thành viên.

team-building-vietin-bank-vietwind-22

team-building-vietin-bank-vietwind-1

Sau khi k?t thúc các trò ch?i team building và tìm ra ??i chi?n th?ng, toàn b? 3 chi nhánh tr? v? khách s?n ngh? ng?i, chu?n b? nh?ng b? trang ph?c ??p nh?t cho ?êm gala h?a h?n nhi?u ti?t m?c “cây nhà lá v??n” ??c s?c trong bu?i t?i cùng ngày.

Ngay t? cu?i gi? chi?u, ??i ng? nhân s? c?a Vietwind cùng v?i nhà hàng ?ã chu?n b? chu ?áo th?c ??n cho b?a ti?c gala. Các món ?n ???c trang trí và trình bày ??p m?t. ?ây ??u là nh?ng món ?n ??c s?n v?i h??ng v? h?p d?n, th?m ngon c?a vùng bi?n ?? S?n.

team-building-vietin-bank-vietwind-2

team-building-vietin-bank-vietwind-3

M? màn cho ?êm gala, nhóm múa v?i trang ph?c mang phong cách Hawai ?ã trình di?n nh?ng ti?t m?c sôi ??ng, khu?y ??ng b?u không khí c?a ch??ng trình.

team-building-vietin-bank-vietwind-4

Ti?p theo, MC gi?i thi?u ch??ng trình. Ban lãnh ??o 3 chi nhánh khui sâm panh vui m?ng tuyên b? khai m?c bu?i ti?c.

team-building-vietin-bank-vietwind-5

Các ti?t m?c “cây nhà lá v??n” c?a cán b? nhân viên 3 chi nhánh l?n l??t ???c trình di?n.

team-building-vietin-bank-vietwind-6

team-building-vietin-bank-vietwind-7

Sau ?ó là ch??ng trình t?ng quà và trao gi?i cho các ??i giành chi?n th?ng trong gi?i bóng ?á giao h?u và các trò ch?i team building.

team-building-vietin-bank-vietwind-8

team-building-vietin-bank-vietwind-9

team-building-vietin-bank-vietwind-10

Cu?i ch??ng trình, kho?ng cách c?a các thành viên ??n t? 3 chi nhánh ?ã th?c s? ???c phá v? hoàn toàn. Không còn s? phân bi?t gi?a chi nhánh Thanh Xuân, Ngô Quy?n hay Ch??ng D??ng n?a, lúc này ch? còn l?i nh?ng con ng??i c?a m?t ngôi nhà chung duy nh?t: Gia ?ình ViettinBank.

team-building-vietin-bank-vietwind-11

???c s?ng, ???c hát, và ???c nh?y h?t mình, kho?nh kh?c xúc c?m th?ng hoa này s? mãi ?? l?i d? v? sâu ??m khó quên trong lòng m?i thành viên gia ?ình ViettinBank.

team-building-vietin-bank-vietwind-12

team-building-vietin-bank-vietwind-13 

Vinh d? là ??n v? th?c hi?n t? ch?c, Vietwind vô cùng vui m?ng và h?nh phúc khi bu?i g?p g? giao l?u c?a 3 chi nhánh c?a Ngân hàng ViettinBank ?ã di?n ra thành công t?t ??p. Chúng tôi s? luôn c? g?ng mang ??n nhi?u h?n n?a nh?ng c?m xúc th?ng hoa trong t?ng ch??ng trình ?? m?i khách hàng ??n v?i Vietwind ??u nh?n l?i ???c nh?ng l?i ích và giá tr? ?ích th?c.