Ngày 24 – 26/06 v?a qua Vietwind ti?p t?c ??ng hành v?i ngân hàng SHB chi nhánh Hà N?i trong ch??ng trình du l?ch hè v? v?i bi?n H?i Ti?n ??t 2. Ch??ng trình ???c khách hàng ?ánh giá cao v? ch?t l??ng ph?c v? c?a Vietwind trong su?t hành trình. ??c bi?t là ch??ng trình Team Building và ch??ng trình Gala Dinner vô cùng sôi ??ng và ?? l?i nh?ng d?u ?n trong lòng khách hàng.

to-chuc-du-lich-team-building-shb-hai-tien-vietwind-2

to-chuc-du-lich-team-building-shb-hai-tien-vietwind-3

Ch??ng trình Team Building các chi?n binh SHB ?ã ph?i v??t qua nh?ng th? thách mà ban t? ch?c ??a ra, sau m?i th? thách các thành viên có thêm nh?ng bài h?c giá tr? v? tinh th?n ??ng ??i và cách v??t qua khó kh?n.

to-chuc-du-lich-team-building-shb-hai-tien-vietwind-4

to-chuc-du-lich-team-building-shb-hai-tien-vietwind-5

to-chuc-du-lich-team-building-shb-hai-tien-vietwind-6

to-chuc-du-lich-team-building-shb-hai-tien-vietwind-7

to-chuc-du-lich-team-building-shb-hai-tien-vietwind-8

to-chuc-du-lich-team-building-shb-hai-tien-vietwind-9

to-chuc-du-lich-team-building-shb-hai-tien-vietwind-10

Ch??ng trình Gala Dinner là b?a ti?c chi?n th?ng dành cho t?t c? nh?ng chi?n binh và c?ng là d?p k? ni?m 10 n?m thành l?p chi nhánh Hà N?i c?a SHB. Ch??ng trình Gala v?i ch? ?? SHB – S?n sàng – H?t mình – B?t phá, các chi?n binh SHB ?ã tham gia h?t mình vào các game sân kh?u vui nh?n do Vietwind t? ch?c, mang l?i b?u không khí vui nh?n và nh?ng ti?ng c??i s?ng khoái.

Vietwind tr?i nghi?m s? khác bi?t!

 * Xem thêm album: 

>>> https://www.facebook.com/vietwindtravel.com.vn/photos/?tab=album&album_id=977794862328594