* Trong chuy?n du l?ch 4 ngày 3 ?êm v?a qua t?i ?à N?ng các thành viên c?a Công ty Emico ?ã có nh?ng tr?i nghi?m thú v? t?i m?nh ??t “ ?áng s?ng nh?t Vi?t Nam”.

team-building-emico-vietwind-1

team-building-emico-vietwind-2

* Không ch? ???c chiêm ng??ng nh?ng th?ng c?nh ??p, ??m mình trong làn n??c trong xanh c?a bãi bi?n M? Khê xinh ??p mà Vietwind còn mang ??n nh?ng kho?nh kh?c và k? ni?m cho các thành viên c?a Công ty Emico qua ch??ng trình Team Building vô cùng ý ngh?a. 

team-building-emico-vietwind-5

team-building-emico-vietwind-6

team-building-emico-vietwind-3

* Các thành viên ?ã cùng nhau v??t qua các th? thách và rút ra ???c nh?ng kinh nghi?m cho riêng mình, nh?ng bài h?c v? tinh th?n ?oàn k?t, làm vi?c nhóm và cùng nhau h??ng ??n m?c tiêu chung ??a doanh nghi?p phát tri?n.

Vietwind – B?t phá v??n cao!

 * Xem thêm album: 

>>> https://www.facebook.com/vietwindtravel.com.vn/photos/?tab=album&album_id=989489951159085