* Trong chuy?n du l?ch B?n Lác – Mai Châu v?a qua,  các thành viên c?a ??i gia ?ình Midea ?ã có nh?ng k? ni?m vô cùng khó quên. Các th? thách c?a ch??ng trình Team building mà Vietwind ??a ra giúp cho các chi?n binh hi?u nhau và g?n k?t h?n.

team-building-media-vietwind-1

team-building-media-vietwind-3

Thông qua nh?ng th? thách, trò ch?i team building, các thành viên c?a t?ng ??i ?ã rút ra ???c nh?ng  bài h?c, kinh nghi?m vô cùng quý báu.

team-building-media-vietwind-2

team-building-media-vietwind-4

team-building-media-vietwind-5

Vietwind – B?t phá v??n cao!

* Xem thêm album: 

>>> https://www.facebook.com/vietwindtravel.com.vn/photos/?tab=album&album_id=1001047053336708