V?a qua t?i Th?o Viên resort , Vietwind ???c vinh d? là ??n v? t? ch?c s? ki?n l?n nh?t trong n?m c?a Công ty máy tính H?i Anh. Ch??ng trình Family day – We are family c?a Công ty máy tính H?i Anh là m?t chu?i các ch??ng trình Teambuilding, Gala dinner v?i ch? ?? xuyên su?t là g?n k?t m?i ng??i l?i v?i nhau, hi?u nhau h?n n?a ?? t? ?ó có th? dành cho nhau nh?ng c? h?i tuy?t v?i trong công vi?c v?i r?t nhi?u trò ch?i h?p d?n và k?ch tính.

du-lich-teambuilding-hai-anh-family-day-2

Family day b?t ??u v?i hàng lo?t các ch??ng trình team building ???c dàn d?ng, t?c ch?c công phu b?i ??i ng?  nhân s? tr?, nhi?t tình, n?ng ??ng c?a Vietwind

du-lich-teambuilding-hai-anh-family-day

du-lich-teambuilding-hai-anh-family-day-1

T?t c? ?ã s?n sàng, các thành viên s? b??c vào ch? games c?a Vietwind. Trong m?t khuân viên r?ng rãi, thoáng mát, các thành viên ???c hòa mình vào thiên nhiên, ???c tr?i nghi?m nh?ng s?n ph?m game ??c s?c: Ném phi tiêu, ?á bóng, kéo co, ném vòng, ??p l?….

du-lich-teambuilding-hai-anh-family-day-games

?á bóng

du-lich-teambuilding-hai-anh-family-day-da-bong

Ném vòng: S? khéo léo và may m?n là ?i?u không th? thi?u khi b?n tham gia game này

du-lich-teambuilding-hai-anh-nem-vong

Kéo co: ? ph?n game này t?t c? m?i ng??i trong gia ?ình H?i Anh ??u tham gia. T? tr? em, ??n thanh niên và c? các v? trung niên, lão niên… c?ng nhi?t tình tham gia. Càng làm cho không khi c?a ch??ng tình team building náo nhi?t h?n bao gi? h?t.

du-lich-teambuilding-hai-anh-family-day-keo-co

Phi tiêu: Các thành s? cõng nhau, sau ?ó v??t qua các ch??ng ng?i v?t c?a vietwind, dùng phi tiêu ném n? bóng.

du-lich-teambuilding-hai-anh-family-day-phi-tieu

K?t thúc ch??ng trình teambuilding trong ngày,các thành viên s? b??c sang ch??ng trình Gala. V?i sân kh?u hoành tráng, c?ng v?i nh?ng ti?t m?c múa ???c dàn d?ng công phu, chuyên nghi?p – ?em ??n cho các thành viên nhi?u c?m xúc, nhi?u h??ng vi c?a b?a ti?c gala.

du-lich-teambuilding-hai-anh-gala

Ngoài nh?ng ch??ng trình ???c dàn d?ng công phu chuyên nghi?p, nh?ng ph?n game show ??c s?c, li kì, cu?n hút, mà còn là nh?ng ti?t m?c do chính các thành viên c?a H?i Anh.

du-lich-teambuilding-hai-anh-gala-1

Ch??ng trình k?t thúc v?i nhi?u ?n t??ng và c?m xúc ??ng l?i trong m?i thành viên H?i Anh. T?i n?i ?ây h? ???c tham gia vào nh?ng ch? game – ???c xem, ???c ca hát, nh?y múa và bùng cháy trong ?êm Gala. ?ây còn là d?p mà ?? các thành viên trong ??i gia ?ình H?i Anh càng hi?u nhau h?n, sát l?i g?n nhau h?n, k? cho nhau nghe nh?ng câu chuy?n vui, nh?ng khó kh?n trong cu?c s?ng, công vi?c. Và ?? r?i cùng nhau phát tri?n , cùng nhau xây d?ng nên m?t gia ?ình H?i Anh ngày càng l?n m?nh và phát tri?n. Cu?i cùng, Vietwind c?ng r?t vui ?ã ??ng hành cùng các b?n trong su?t th?i gian qua.Và trong th?i gian t?i Vietwind hy v?ng s? luôn là ??i tác tin c?y s? m?t ?? khách hàng ti?p t?c l?a ch?n.

du-lich-teambuilding-hai-anh-gala-2