Hoàng Long Resort cách thành ph? Hà N?i ch? 15 phút lái xe. Khu resort ?ã và ?ang tr? thành ?i?m ??n ngh? d??ng và vui ch?i quen thu?c cho nh?ng ng??i Hà N?i, các t?nh lân c?n mu?n tránh xa cái ?n ào, náo nhi?t c?a ch?n ?ô th? và tr? v? v?i thiên nhiên. H??ng t?i s? hoàn m? và ??ng c?p, Hoàng Long Resort ???c quy ho?ch và thi?t k? ?? kh?ng ??nh v? th? c?a m?t t? h?p ngh? d??ng sinh thái v?i c?nh quan ??c ?áo, ki?n trúc ?n t??ng và h? th?ng d?ch v?, ti?n ích tiêu chu?n cùng phong cách ph?c v? hoàn h?o. V??t tr?i v? ch?t l??ng và ?a d?ng v? ch?c n?ng,không ??n thu?n ch? là không gian ngh? d??ng gi?a thiên nhiên, Hoàng Long Resort cùng v?i chu?i h? th?ng d?ch v? còn ?em ??n nh?ng giá tr? v? m?t tinh th?n, giúp du khách th? giãn tâm h?n sau nh?ng m?t m?i, c?ng th?ng và t?n h??ng m?t cu?c s?ng ??y ý ngh?a.

du-lich-teambuilding-CEO-1

V?a qua, nga?y 01/11/2015, t?i Hoàng Long resort ?ã di?n ra ch??ng trình Teambuilding “L?P CEO – B?T PHÁ V??N CAO”. ?ây c?ng chính là d?p ?? các các gia ?ình tha?nh viên cu?a CEO ???c ngh? ng?i, g?p g?, rèn luy?n tinh th?n ?oàn k?t trong ch??ng trình teambuilding v?i r?t nhi?u trò ch?i h?p d?n  Sau khi di chuy?n ??n khu Hoàng Long Resort, các thành viên c?a l?p CEO s? b?t ??u b??c vào ph?n ??u tiên c?a ch??ng trình Team BuildingB?t Phá V??n Cao.

  • Trong ti?t tr?i cu?i thu, th?i ti?t se se l?nh, ph?n mà luôn luôn không th? thi?u ?ó là nh?ng màn kh?i ??ng nh? nhàng, vui v? nh?m giúp các thành viên c?a CEO nóng h?n, có m?t s?c kh?e d?o dai và ??c bi?t là s?n sàng hòa mình vào chu?i các ho?t ??ng c?a ch??ng trình “TEAMBUILDING – B?T PHÁ V??N CAO

du-lich-teambuilding-CEO

  • ??n v?i ph?n chính c?a ch??ng trình “TEAMBUILDING – B?T PHÁ V??N CAO”  các thành viên c?a l?p CEO ???c thành 4 ??i và m?i ??i ???c BTC phát cho 1 lá c?, gi?y Decan, kéo…  Nhi?m v? c?a m?i ??i là xây d?ng cho mình m?t th??ng hi?u b?ng cách c?t dán lên lá c? nh?ng logo, nh?ng câu slogan th? hi?n ???c s?c m?nh và tinh th?n ?oàn k?t c?a ??i.

du-lich-teambuilding-CEO-khoi-dong

  • Sau khi m?i ??i xây d?ng cho mình m?t th??ng hi?u riêng, và bài toán lúc này là các thành viên c?a CEO ph?i cùng nhau gi?i quy?t. ?ó là  xây d?ng d?ng và qu?ng bá th??ng hi?u cu? mình, m?i ng??i cùng nhau h?p s?c, Và Game : “??NG TÂM HI?P L?C”

du-lich-teambuilding-Ceo-tro-choi-2 du-lich-teambuilding-Ceo-tro-choi du-lich-teambuilding-Ceo-tro-choi-1

  • Khi m?i ng??i ?ã cùng nhau xây d?ng th??ng hi?u v?n ?? ti?p theo là phát tri?n chúng, qu?ng bá chúng sao hi?u qu? và phát tri?n nhanh nh?t. ??n v?i Game ch? ??o : “B?t Phá V??n Cao” ph?n game mà ?òi h?i các thành viên trong CEO c?n ph?i có s? ph?i h?p nhi?u nh?t. Nh?ng thành viên phía sau âm th?m c?ng hi?n và cùng nhau ??a ??i nhóm c?a mình ??t ???c m?c tiêu. BTC s? setup 2 s?i dây th?ng to ???c bu?c c? ??nh và ??u còn l?i s? dành cho các thành viên c?a ??i c?m và kéo ra. M?i ??i c? ra 3 ng??i 1 ng??i ??a ??a chi?c c? ( s?n ph?m ) t?i ?ích c?m (ng??i s? d?ng) d??i s? tr? giúp c?a 2 thành viên còn l?i. Các thành viên trong ??i ph?i s? d?ng s?c m?nh và k?t h?p khéo léo ?? có th? ??a ???c nhi?u s?n ph?m (là c? ) c?a mình t?i ng??i s? d?ng ( ?ích c?m) . ??i nào c?m ???c nhi?u c? nh?t ??i ?ó s? dành chi?n th?ng.

du-lich-teambuilding-ceo-game-2 du-lich-teambuilding-ceo-game du-lich-teambuilding-ceo-game-1

  • Sau ph?n B?t Phá V??ng cao là ??n ph?n Game : “M?c Tiêu Tr?ng ?i?m” Nh?ng s?n ph?m sau khi ???c phát tri?n và ??a ??n tay ng??i tiêu dùng. Công vi?c ti?p theo ?ó là duy trì ch?t l??ng s?n ph?m và doanh s? bán hang ?ó là : “M?c Tiêu Tr?ng ?i?m”

Các thành viên ???c BTC phát cho nh?ng chi?c c?c, bóng bàn và xô n??c là nhi?m v? c?a các thành viên trong ??i l?n l??t ?? n??c vào t?ng chi?c c?c và ??a qu? bóng bàn v? ?ích.

du-lich-teambuilding-CEO-thoi-bong-1 du-lich-teambuilding-CEO-thoi-bong

  • K?t thúc chu?i Games ??c s?c và thú v? các thành viên ???c ban t? ch?c thông b? các ??i giành chi?n th?ng, là lúc m?i ng??i ng?i l?i chia s? nh?ng ni?m vui và nh?ng bài h?c quý giá t? cu?c s?ng.

du-lich-teambuilding-CEO-chia-se-2 du-lich-teambuilding-CEO-chia-se du-lich-teambuilding-CEO-chia-se-1

  • K?t thúc ch??ng trình TEAMBUILDING – B?T PHÁ V??N CAO các thành viên trong l?p CEO s? ??n v?i ch??ng trình Gala Lunch. ??n v?i ch??ng trình Gala L?nch các thành viên s? ???c th??ng th?c nh?ng món ?n ngon, ???c tham gia vào b?a gameshow cùng v?i nh?ng trò ch?i vui nh?n, ?m cúng c?a gia ?ình CEO.

du-lich-teambuilding-CEO-gala-2 du-lich-teambuilding-CEO-gala du-lich-teambuilding-CEO-gala-1