V?a qua, nga?y 19/12/2015 ?ã di?n ra ch??ng trình : Teambuilding – Gala Lunch “Ti?p N?i Thành Công –CFO” t?i Sông H?ng Village . N?m ? v? trí th?a dân, ngay c?nh sông H?ng, ph?n l?n khuôn viên c?a nhà hàng ??u n?m c?nh sông . Sông H?ng Village là m?t ??a ?i?m lý t??ng ?? th?c khác có th? th??ng th?c nh?ng món ?n ngon , t?n h??ng không khí trong lành. K?t h?p v?i m?t v? trí ??p , Vietwind travel ?ã t? ch?c thành công ch??ng trình Teambuilding – Gala Lunch cho các thành viên c?a CFO.?ây không ch? là d?p ?? m?i ng??i ???c giao l?u, h?c h?i, chia s? v?i nhau mà thông qua ch??ng trình này s? giúp cho m?i ng??i kh?c ph?c nh?ng ?i?m y?u, phát huy ???c nh?ng ?i?m m?nh c?a b?n thân, thúc ??y s? sáng t?o, xây d?ng ni?m tin và tinh th?n ?oàn k?t

du-lich-teambuilding-CFO

   Trong bu?i sáng ??u tiên, khi xe c?a Vietwind ??a các thành viên c?a CFO t?i Sông H?ng Village – m?t không gian truy?n th?ng. Các thành viên ???c t?n h??ng không khí trong lành, mát m? khác h?n v?i b?u không khí ng?t ng?t trong thành ph?..

  • Tr??c khi b?t ??u vào ch??ng trình teambuilding, các b?n s? ???c tham gia vào màn kh?i ??ng theo nh?c vui nh?n chào bu?i sáng c?a Vietwind. Các thành viên CFOs? t? sáng t?o cho mình nh?ng ?i?u nh?y trên n?n nh?c mà BTC ??a ra.

du-lich-teambuilding-CFO-1

du-lich-teambuilding-CFO-tro-choi-1

du-lich-teambuilding-CFO-tro-choi

  • Sau màn nh?ng ?i?u nh?y vui nh?n, các thành viên CFO ?ã b?t ??u vào b?a ti?c chính c?a sáng ngày hôm nay . ?ó là ho?t ??ng Teambuilding – M?t trong nh?ng ho?t ??ng mà các thành viên CFO mong ??i nh?t.

    Và ph?n game ??u tiên mà các thành viên s? ???c tham gia ?ó là : “Chi?c ??u khó b?o” – BTC s? chia các thành viên c?a CFO thành 3 ??i và m?i ??i m?t qu? bóng bàn, m?i thành viên s? ???c BTC phát cho m?t chi?c c?c .Nhi?m v? c?a các thành viên là ??a qu? bóng bàn t? ng??i ??u tiên c?a ??i mình ( ch? s? d?ng ??u) ??a v? ?ích mà BTC quy ??nh.Game này ?òi h?i các thành viên trong CFO ph?i khéo léo , s? k?t h?p ?n ý m?i có th? dành chi?n th?ng.

    M?t s? hình ?nh game:

du-lich-teambuilding-CFO-game du-lich-teambuilding-CFO-tro-choi-2 du-lich-teambuilding-CFO-game-1 du-lich-teambuilding-CFO-5

  • V?i chu?i ch??ng trình game ??c s?c c?a vietwind các thành viên c?a CFO liên t?c, liên t?c ???c ho?t ??ng h?t mình, ???c ch?i h?t mình . Và ??n v?i Ma Tr?n S?” – Trò ch?i này làm n?i b?t vai trò c?a ng??i ??i tr??ng bi?t nhìn xa trông r?ng, h??ng d?n và ch? ???ng cho các thành viên trong ??i ?i ?úng con ???ng ?ã ch?n.

M?t s? hình ?nh ch?i ma tr?n s? c?a các thành viên CFO.

du-lich-teambuilding-CFO-7 du-lich-teambuilding-CFO-tap-the du-lich-teambuilding-CFO-game-2

Tr??c khi k?t th?c thúc ch??ng trình Team building games bu?i sáng, các thành viên còn ???c tham gia m?t trò ch?i khác c?ng không kém ph?n ??c s?c và thú v?. Game: “Khéo Co Thì ?m” m?i thành viên s? ???c BTC phát cho m?t mi?ng x?p, và sau khi nh?n l?nh c?a BTC các thành viên tròn ??i ph?i ??ng làm sao trên các mi?ng x?p, ??i nào ??ng ???c trên ít mi?ng x?p nh?t thì ??i ?ó s? dành chi?n th?ng.

du-lich-teambuilding-CFO-tap-the-1

K?t l?i ch??ng trình TEAM BUILDING bu?i sáng, các thành viên CFO s? ???c ngh? ng?i sau m?t bu?i ch?i, ch?i h?t mình.Không ch? d?ng l?i ? ?ó, ph?n game c?a CFO t?m d?ng các thành viên s? tham gia vào b?a ti?c Gala Lunch  _ CFO – TI?P N?I THÀNH CÔNG. T?i ?ây các thành viên s? ???c th??ng th?c nh?ng món ?n ngon, ???c tham gia vào vào các ch??ng trình gameshow ??c s?c . ??n món chính trong b?a ti?c Team building và Gala Lunch, các thành viên s? ???c th??ng th?c m?t h??ng v? khác hoàn toàn , nh? nhàng, tinh t? – Nh?ng ?? lôi cu?n cu?n hút thì không ph?i bàn. Các thành viên ???c bay ch?i, ???c nh?y ???c ca hát.

du-lich-teambuilding-CFO-nghi-ngoi-2 du-lich-teambuilding-CFO-nghi-ngoi-1

du-lich-teambuilding-CFO-nghi-ngoi

Ngoài th??ng th??ng th?c nh?ng món ?n ngon, ???c ch?i nh?ng trò ch?i ??c s?c kì thú, thú v?. Ch??ng trình Gala Lunch – CFO – TI?P N?I THÀNH CÔNG còn là lúc mà m?i ng??i chia s?, g?i g?m nh?ng l?i chúc, nh?ng l?i yêu th??ng cho nhau, nh?ng s? chia trong công vi?c c?ng nh? cu?c s?ng. Là lúc mà m?i ng??i g?n nhau h?n, hi?u nhau h?n