H?n 37 n?m thành l?p v?i 7 l?n ??i tên, mà ti?n thân c?a nó là “Công ty Xây l?p N?i th??ng ?à N?ng” – “Xí nghi?p xây l?p V” – “Chi nhánh VLXD Xây l?p ?à N?ng” – “Chi nhánh VLXD & Xây l?p Mi?n Trung” – “Công ty VLXD & Xây l?p Trung Trung b?” – “Công ty VLXD & Xây l?p N?i th??ng Mi?n Trung” – “Công ty Xây l?p & VLXD III” và nay là “Công ty C? ph?n Long Vi?t”

V?a qua, nga?y 21/11/2015 ?ã di?n ra ch??ng trình Teambuilding – Gala lunch “K?T N?I S?C M?NH – THÚC ??Y N?I L?C”. ?ây c?ng chính là d?p ?? m?i ng??i ???c giao l?u, h?c h?i và g?n k?t v?i nhau, t?o nên s?c m?nh t?p th?, rèn luy?n tinh th?n thép.

??n v?i “Khu Sinh Thái Làng Vi?t” b?n ???c hòa mình vào không gian c?a làng quê. Ph?n ??u tiên ch??ng trình c?a công ty Long Viêt là ???c tham gia vào m?t chu?i các game m?i c?a Vietwind. Tr??c khi b?t ??u ch??ng trình chính luôn s? là nh?ng màn kh?i ??ng nh? nhàng và vui nh?n ?? có th? b?t ??u cho ph?n chính c?a b?a ti?c Team games.

du-lich-teambuilding-long-viet-1du-lich-teambuilding-long-viet

      Ph?n chính c?a b?a ti?c , b?n s? ng?c nhiên ??y? Vì d??i ?ây chu?i các game Outdoor và Indoor b?n s? tr?i nghi?m:

  • Game ??u tiên : “Ng? long tranh ?uôi”  các thành viên c?a Long vi?t ???c chia làm 2 ??i m?i ng??i x?p thành  hang và ôm vào eo c?a nhau. BTC s? giúp bu?c 2 qu? bóng vào phía ?uôi c?a 2 ??i ch?i.Nhi?m v? c?a 2 ??i là làm sao ?? có th? làm v? qu? bóng phía sau c?a ??i khác và ph?i gi? cho bóng c?a mình không b? v? và hang c?a mình không b? r?i ra.Game này giúp ?òi h?i các thành viên trong công ty Long Vi?t c?n có nh?ng chi?n thu?t, m?t s?c m?nh d?o dai và ??c bi?t là tinh th?n ?oàn k?t .

du-lich-teambuilding-tro-choi

  • Ti?p sau ?ó là game: “Kéo Co Trên C?n” Ph?n game này là ph?n ch?i ??c ?áo và m?i l? nh?t mà các thành viên công ty Long Vi?t ?ã ???c tr?i nghi?m. Các thành viên s? chia làm 2 ??i và cõng ??ng ??i c?a mình trên l?ng. Ngoài  c?n s?c m?nh d?o dai c?a ng??i ch?i, trò ch?i này còn ?òi h?i s? ph?i h?p ?n ý v?i ??ng ??i c?a mình ?? có th? dành chi?n th?ng.

du-lich-teambuilding-keo-co

  • Ch??ng trình ti?p theo sau ph?n Game Outdoor  s?c m?nh ?ó là ph?n Games Indoor nh? nhàng, tuy nh? nhàng nh?ng c?ng không kém ph?n ??c ?áo và th? v?… Nh?ng ph?n game này ?òi các thành viên c?a công ty Long Vi?t c?n có tinh th?n ?oàn k?t, các chi?n thu?t c?a toàn ??i, s? khéo léo c?a m?i cá nhân m?i có th? dành chi?n th?ng.

du-lich-teambuilding-xep-coc du-lich-teambuilding-long-viet-3 du-lich-teambuilding-game du-lich-teambuilding-game-2

  •   Sau hi k?t thúc chu?i các ch??ng trình Game ??c s?c và thú v? c?a Vietwind, các thành viên c?a công ty Long Vi?t s? là ph?n ch?p ?nh l?u ni?m ?? l?u gi? l?i nh?ng b?c ?nh ??p nh?t.

du-lich-teambuilding-long-viet-tung-bay

K?t thúc ch??ng trình Team Building Games các thành viên c?a cty Long Vi?t s? ???c ngh? ng?i và ch??ng trình GALA LUNCH “K?T N?I S?C M?NH – THÚC ??Y N?I L?C”.

du-lich-teambuilding-long-viet-thanh-cong

du-lich-teambuilding-long-viet-hat-ho

Ngoài nh?ng ti?t m?c ??c s?c gameshow, trò ch?i sân kh?u vui nh?n trong Gala Lunch mà Vietwind mang ??n cho công ty Long Vi?t. Thì ti?p ?ó còn có nh?ng ti?t m?c v?n ngh?, nh?ng ?i?u nh?y mà các thành viên c?a công ty ?em ??n cho b?a ti?c. Nó càng làm cho ch??ng trình tr? nên h?p d?n và thành công h?n bao gi? h?t.