Ch??ng trình du xuân Tam ??o là m?t chu?i các ch??ng trình: l?a tr?i, teambuilding ch? ?? xuyên su?t là S?c m?nh VietinAviva. 

Xe và HDV ?ón quý khách t?i Tòa nhà Mipec, 229 Tây S?n, qu?n ??ng ?a, Hà N?i kh?i hành ?i Tam ??o. ??n chân núi xe d?ng l? t?i ??n C?u và ??n Chân Su?i. ?oàn ti?p t?c kh?i hành ?i Tam ??o.

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-6

Sau ?ó ?oàn ti?p t?c kh?i hành ?i Tam ??o. Các thành viên s? ngh? chân t?i GIALE HOTEL và th??ng th?c nh?ng món ?n t?i ?ây.

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-9 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-8

B??c sang bu?i chi?u là ch??ng trình h?i th?o c?a Công ty Vietin AVIVA

M? ??u ch??ng trình là bu?i chia s? c?a di?n gi? Lê Anh Minh, t?o ??ng l?c cho các thành viên VietinAviva. Cùng v?i ?ó là các ho?t ??ng, th?o lu?n nhóm ?? tìm ra gi?i pháp hoàn thành k? ho?ch trong n?m 2016.

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-10 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-11 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-12

Gi?i lao v?i Ch??ng trình Team “S?c m?nh VietinAviva” – K?t n?i các thành viên c?a ViettinAviva

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-15 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-14 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-13

Các thành viên ViettinAviva cùng nhau ?? ra nh?ng m?c tiêu, nh?ng k? ho?ch v?i quyêt tâm c?a t?ng ??i nhóm, t?ng cá nhân.

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-16

??n chi?u t?i các thành viên s? ???c b??c sang b? b?a ti?c m?i ch??ng trình L?a Tr?i: “Ng?n L?a Ni?m Tin”

Ch??ng trình b?t ??u v?i s? h?o h?ng c?a các thành viên trong ?oàn, m?i ng??i x?p thành vòng tròn quanh khu v?c l?a l?i tr?i.

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-19 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-18 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-17

B?t ??u nghi th?c g?i l?a, các thành viên c?a ViettinAviva s? ???c phát nh?ng chi?c ?èn hòa ??ng và b?t ??u nghi th?c g?i l?a.

                 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-21 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-20

??i di?n c?a ViettinAviva s? b?t ??u nghi th?c g?i l?a và châm ?u?c b?t ??u cho ?êm L?a tr?i bùng cháy.

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-22 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-23 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-24

M?i ng??i cùng nh?y, múa, reo hò theo ?i?u nh?c mang âm h??ng c?a r?ng núi.

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-1 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-26 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-25 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-2 to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-3

Ch??ng trình khép l?i v?i nhi?u n?i ni?m, s? luy?n ti?c. Giây phút t?nh l?ng m?i ng??i ngh? v? nh?ng th?i gian ?ã tr?i qua, nh?ng th?i ?i?m khó kh?n t?i nh?ng lúc huy hoàng nh? th?i ?i?m c?a nh? bây gi?. Và hôm nay ??i gia ?ình ViettinAviva l?i có d?p t? h?i cùng nhau.

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-4

Ngày 2: Khách s? vãn c?nh nh?ng ngôi ??n chùa linh thiêng n? ti?ng c?a Tam ??o : Chùa Vàng, ??n M?u Th??ng…

T? chân núi Thiên Th?, qua 200 b?c ?á, xuyên qua khu r?ng trúc thâm u, t?nh m?ch, du khách s? ??n ??n Bà Chúa Th??ng Ngàn và chùa Vàng.

to-chuc-du-lich-team-building-vietin-aviva-5

K?t thúc ch??ng trình vào nh?ng ni?m vui trên nh?ng khuân m?t c?a các thành viên c?a ViettinAviva, các thành viên g?n g?i h?n, g?n bó h?n, và s? quy?t tâm xây d?ng nên m?t ViettinAviva ngày càng l?n m?nh. Và Vietwind c?ng luôn hy v?ng trong th?i gian t?i s? luôn là m?t trong nh?ng ??n v? t? ch?c ch?t l??ng ?? ti?p t?c ??ng hành cùng các b?n.

Vietwind trân tr?ng c?m ?n!