Tr?i qua g?n 22 n?m xây d?ng và phát tri?n, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N?i ( SHB) t? hào là m?t trong nh?ng ngân hàng th??ng m?i có t?c ?? phát tri?n m?nh m?, g?t hái nhi?u thành công r?c r? v?i chi?n l??c phát tri?n toàn di?n song hành v?i m?c tiêu vì l?i ích c?a c?ng ??ng và xã h?i. Là m?t trong nh?ng chi nhánh l?n c?a Ngân Hàng SHB, Chi nhành Hà N?i v?i r?t nhi?u phòng giao d?ch tr?i kh?p thu? ?ô, v??i hàng tr?m cán b? nhân viên, chi?nh vi? thê? tinh th?n ?oàn k?t, s? th?u hi?u gi?a các thành viên trong chi nhánh là vô cùng c?n thi?t. Nh?n th?c ???c ?i?u ?ó, ban lãnh ??o Ngân hàng SHB chi nhánh Hà N?i ?ã t?o ?i?u ki?n cho ??i gia ?ình có chuy?n du l?ch ngh? d??ng k?t h?p ch??ng trình Team Building : “K?T N?I V??N XA” t?i bãi bi?n Thiên C?m – Hà T?nh.

du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-1

D???i s?? h??p ta?c, ?ô?ng ha?nh cu?ng ??n vi? tô? ch??c Vietwind, ca?c thành viên SHB ?ã xoá tan kho?ng cách và hoà nh?p v?i nhau thành m?t t?p th? th?ng nh?t thông qua ca?c tro? ch?i giao l?u trên xe va? ???c biê?t la? ch??ng tri?nh Team Building, Galadinner cu?ng L??a tra?i trong th??i gian 4 nga?y 3 ?êm ?a?ng nh??…

M?t series các ch??ng trình hay, ??c s?c xuyên su?t trong chuy?n hành trình c?a các thành viên SHB. B?t ??u chuy?n hành trình, khi các thành viên trong ?oàn b??c lên xe HDV c?a vietwind travel, các thành viên ???c ph?c v? nhi?t tình, chu ?áo. Các ch??ng trình mini gameshow, ?? vui ???c th?c hi?n xuyên su?t quá trình di chuy?n., nh?ng bài thuy?t minh ??c s?c khi ?i qua t?ng vùng, t?ng ?ia ph??ng liên t?c ???c ?an xen. Giúp cho các thành viên có th? hi?u nhau h?n, g?n g?i nhau h?n khi còn ? ngay trên xe.

du-lich-teambuilding-shb-thien-cam

K?t thúc nh?ng ngày ??u th?m quan các ??a danh n?i tiêng, các thành viên d?ng chân t?i Thiên C?m – m?t bãi bi?n ??p nh?t Hà T?nh. T?i ?ây các thành viên ???c tham gia vào các ho?t ??ng sôi ??ng t?i bãi bi?n.

Ch?ng 1: M?t ch??ng trình vui ch?i c?n có s? chu?n b? k? l??ng ? ph?n m? ??u. Vì v?y các trò ch?i kh?i ??ng c?a Vietwind luôn mang ??n môi tr??ng thu?n l?i cho t?t c? ch??ng trình.Giúp cho các thành viên có m?t c? th? d?o dai h?n, có m?t tâm th? s?n sàng h?n ?? b?t ??u vào ph?n chính c?a ch??ng trình Team.

du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-hoat-dong-1 du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-tro-choi

Sau màn kh?i ??ng, các thành viên s? ???c BTC ch?c chia ra thành các ??i và thành viên s? ???c BTC phát áo ,phát c? và nhi?m v? c?a t?ng ??i s? ph?i xây d?ng cho mình m?t th??ng hi?u riêng c?a ??i, logo, nh?ng câu slogan mang phong cách riêng.

du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-hoat-dong du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-tro-choi-1 du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-hoat-dong-team du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-hoat-dong-team-1

D??i cái n?ng không g?t, làn gió xanh mát, các thành viên c?a SHB s? b??c vào ph?n chính c?a Teambuilding Games, các thành viên ???c cháy h?t mình , ???c bò, tr??n, chui… t?t c? các games ph?i h?p mà thành viên c?a SHB ???c tr?i nghi?m.

du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-game-team-3 du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-game-hay du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-game-team du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-game-team-1

Bên trên là nh?ng ph?n games ??i h?i tinh th?n d?o dai và s? ph?i h?p ?n ý khéo léo. Ph?n game d??i ?ây ?òi h?i các thành viên có s? ph?i h?p tinh t?, nhanh nh?n,khéo léo và có nh?ng chi?n thu?t riêng..m?i có th? dành chi?n th?ng.

du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-but-pha-2 du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-but-pha-1

N?i dung:

– Dùng 5 thanh g? cho tr??c ??a toàn ??i sang m?t bãi l?y, sao cho không có thành viên nào r?i xu?ng bãi cát trong th?i gian nhanh nh?t.
– ?em toàn b? 7 thanh g? cùng sang b? bên kia v?i ??i.
Lu?t:
– Khi th?c hi?n không có thành viên nào r?i xu?ng bãi l?y
– Ch? ???c ??ng lên 7 thanh g? cho tr??c.
?i?m :
– Tính th?i gian hoàn thành.
– Tính s? l?i vi ph?m khi b? r?i xu?ng bãi l?y.
 Ý ngh?a trò ch?i :
– Th?o lu?n trong nhóm.
– Gi?i quy?t khó kh?n c?a c? nhóm.
– Phát hi?n các cá nhân trong nhóm.
– Cách s? d?ng ngu?n l?c h?p lý nh?t c?a nhóm.

du-lich-teambuilding-shb-thien-cam-but-pha

K?t thúc Series game hay và ??c s?c mà Vietwind mang ??n cho các thành viên SHB ,ch?a r?ng l?i ? ?ó sau m?t ngày ho?t ??ng h?t mình, tham gia nhi?t tình vào các tr? ch?i. Các thành viên s? l?i ti?p t?c b??c ngay vào ch??ng trình Gala Dinner c?ng không kém ph?n sôi ??ng và li kì.

du-lich-teambuilding-shb-lua-trai-2

T?i ch??ng Chình trình Gala Dinner – Các thành viên s? ???c tham gia vào các game show, các trò ch?i. M?i ng??i ???c ca hát, ???c nh?y múa

du-lich-teambuilding-shb-lua-trai-1

Sau khi th??ng thúc nh?ng món ?n mang h??ng v? bi?n, nh?ng ch??ng trình ??c s?c trên sân kh?u, ???c ca hát và ???c ?ung ??a x?p xình theo ?i?u nh?c… Các thành viên s? ??n phân cu?i c?a ch??ng trình L?a Tr?i. Có l? ph?n này là các thành viên c?a SHB ?ang mong ch? nh?t trong chu?i ch??ng trình Th?m quan k?t h?p Teambuilding, Gala và ??n bây gi? là l?a tr?i.

du-lich-teambuilding-shb-lua-trai-6

T?i ?ây các thành viên c?a SHB s? n?i v?i nhau thành vòng tròng, và b?t ??u nghi th?c G?i l?a – ??i di?n c?a SHB s? châm ?u?c và b?t ??u ch??ng trình L?a tr?i…các thành viên s? cùng nhau nh?y múa bên ánh l?a b?p bùng, trên nên nh?c sôi ??i.

du-lich-teambuilding-shb-lua-trai-3

Không ch? ???c nh?y múa, ???c ca hát…. Ch??ng trình l?a tr?i là lúc mà các thành viên SHB có th? ng?i l?i g?n nhau h?n., k? cho nhau nghe nh?ng câu chuy?n, nh?ng thành công c?ng nh? nh?ng khó kh?n trong cu?c s?ng và công vi?c.Giúp nhau phát tri?n , giúp nhau tr??ng thành và ??c bi?t là ??i gia ?ình SHB ngày m?t v?ng m?nh h?n.

du-lich-teambuilding-shb-lua-trai