DigiCity có quá trình hình thành và phát tri?n t? nh?ng n?m 90 c?a th? k? tr??c v??i 20 n?m kinh nghiê?m trên th??ng tr???ng, mà ti?n thân là Công ty TNHH Th??ng m?i D?ch v? và Du l?ch Dung Tân. S?? pha?t triê?n bê?n v??ng cu?a Dung Tân chính la? ba?n ?a?p cho s? pha?t triê?n cu?a DigiCity, THA?NH PHÔ? ?IÊ?N MA?Y cùng v??i c? s?? vâ?t châ?t hi?n ??i va? bi? quyê?t kinh doanh tha?nh công.

du-lich-teambuilding-digicity-chien-binh

Tha?nh phô? ?iê?n ma?y ?a? t?o ra m?t phong cách mua s?m hoàn toàn m?i ??i v?i ng??i dân th? ?ô thông qua các s?n ph?m và d?ch v? t?i ng??i tiêu dùng.

DigiCity ?a? kh?ng ??nh s? phát tri?n ?n ??nh và b?n v?ng trong b?i c?nh các doanh nghi?p Vi?t Nam và th? gi?i ?ang g?p r?t nhi?u nh?ng khó kh?n, thách th?c.

?ây chính là th??c ?o giá tr? nh?ng thành qu? ??t ???c trong th?i gian qua c?a Digicity.

V?a qua, nga?y 22/10/2015, t?i ZEN RESORT Ba Vì Hà N?i, VietWind Travel ???c vinh d? là ??n v? t? ch?c ch??ng tình l?n nh?t trong n?m c?a ??i gia ?ình DIGICITY : TEAM BUILDING – TINH TH?N CHI?N BINH THÉP 2015. ?ây chính là d?p ?? ban lãnh ??o công ty thê? hiê?n s?? quan tâm ??n t?p th? cán b? nhân viên và c?ng là d?p ?? các các gia ?ình tha?nh viên cu?a DIGICITY ???c ngh? ng?i, g?p g?, giao l?u, rèn luy?n tinh th?n ?oàn k?t trong ch??ng trình teambuilding v?i r?t nhi?u trò ch?i h?p d?n, k?ch tính cùng nh?ng ph?n quà vô cùng thu? vi? mà VietWind Travel trao t?ng.

Ch?ng 1: TEAM BUILDING GAMES OUTDOOR

  • V?i m?i ch??ng trình Team building games c?a vietwind các thành viên s? ???c chia thành các ??i nhóm khác nhau… và nhi?m v? c?a m?i ??i là ph?i xây d?ng cho ??i nhóm c?a mình m?t logo và m?t th??ng hi?u ??i nhóm riêng.

du-lich-teambuilding-digicity-chien-binh-1

  • V?i nh?ng chi?n binh tr? c?a Digicity , s?c sáng t?o, long ?am mê..h? ?ã xây d?ng cho mình nh?ng logo, nh?ng câu slogan th?c s? b?t m?t và h?p d?n.

du-lich-teambuilding-digicity-2

  • ??ng hành cùng v?i Team building Games c?a Vietwind các b?n s? có m?t kh?i ??u th?t ?n t??ng, nh? nhàng, và giúp cho các chi?n binh c?a Digicity có m?t s?c kh?e d?o dai, phá tan b?c t??ng kho?ng cách, t?o nên s? g?n g?i, thân thi?t gi?a các thành viên trong ??i gia ?ình Digicity. t?o tâm thái vui v? s?n sàng cho ng??i ch?i.

du-lich-teambuilding-digicity-tap-the

Sau màn kh?i ??ng nh? nhàng và vui nh?n – Các chi?n binh c?a Digicity s? ???c b??c vào màn chính c?a chu?i ch??ng trình Team building games c?a Vietwind:

Game ??u tiên mà các chi?n bình Digicity s? ???c tr?i nghi?m ?ó là : “Ng? Long Tranh Châu”.

Ng? Long Tranh Châu là m?t trong nh?ng Game ?òi h?i các chi?n binh c?a Digicity ph?i có m?t s?c kh?e, s? k?t h?p tinh t?, cùng v?i chi?n thu?t thông minh.

du-lich-teambuilding-digicity-ngu-long du-lich-teambuilding-digicity-ngu-long-1

B??c sang game th? 2 trong ch??ng trình Team Building Outdoor – Các chi?n bình Digicity s? ???c tham gia ph?n game nh? nhàng h?n. Tuy nhiên v?i ph?n game này ?òi h?i các chi?n binh c?n khéo léo ,nhanh nh?n, s? ph?i k?t h?p kéo léo tinh t? và k? n?ng m?i có th? dành chi?n th?ng.

du-lich-teambuilding-digicity-thoi-bong-1 du-lich-teambuilding-digicity-thoi-bong-2 du-lich-teambuilding-digicity-thoi-bong

Ch?ng 2 : Team Building Game Indoor

Sau khi k?t thúc chu?i Game Outdoor v?n ??ng, các chi?n binh Digicity s? ???c tham gia ph?n game nh? nhàng h?n – các chi?n bi s? di chuy?n vào khu v?c phía d??i nhà sàn tham gia series game indoor ti?p theo c?a Vietwind:

du-lich-teambuilding-digicity-up-coc-1 du-lich-teambuilding-digicity-up-coc

du-lich-teambuilding-digicity-dam-boc-1 du-lich-teambuilding-digicity-thu-thach du-lich-teambuilding-digicity-thu-thach-1 du-lich-teambuilding-digicity-dam-boc

K?t thúc chu?i Team games outdoor và indoor các chi?n binh s? chuy?n qua khu v?c b? b?i… nh?m xua tan cái nóng và m?t m?i c?a các trò ch?i v?n ??ng – Các thành s? ???c ??m mình trong làn n??c xanh mát , không gian tuy?t ??p c?a núi r?ng – Ch?a r?ng l?i ? ?ó các thành viên ti?p t?c ???c tham gia vào chuyên m?c game ti?p theo:

du-lich-teambuilding-digicity-be-boi du-lich-teambuilding-digicity-be-boi-1

K?t thúc chu?i Games TEAM BUILDING – Các chi?n binh s? ???c tham gia ch??ng trình : Gala Party – Digicity Got Talent – TINH TH?N CHI?N BINH THÉP. V?i dàn âm thanh ánh sáng, sân kh?u hoành tráng, nh?ng ti?n m?c sôi ??ng ???c dàn d?ng công phu và chuyên nghi?p – ?em ??n c?m giác m?i l? cho các chi?n binh.

du-lich-teambuilding-digicity-gala-1

Sau ch??ng trình gala hoành tráng và công phu – các chi?n binh s? ??n v?i không gian l?a tr?i – t?i ?ây các b?n s? ???c ch?i các trò ch?i l?a tr?i, ???c r??c ?èn hoa ??ng, ???c nh?y, ???c múa, ???c ca hát.. trên n?n nh?c mang ??m âm h??ng r?ng núi v?i nh?ng ti?ng tù và, ti?ng chiêng.

du-lich-teambuilding-digicity-gala