VietinBank Aviva (VietinAviva) là liên doanh gi?a Ngân hàng TMCP Công th??ng Vi?t Nam (50%) và T?p ?oàn b?o hi?m Aviva (50%).

Aviva là t?p ?oàn b?o hi?m s? m?t t?i Anh, x?p th? sáu trên th? gi?i v? doanh thu phí b?o hi?m v?i trên 300 n?m kinh nghi?m. Tính ??n h?t 31/12/2014, t?ng tài s?n c?a t?p ?oàn Aviva là 285,7 t? GBP (t??ng ???ng 421,6 t? USD) v?i s? l??ng khách hàng là 34 tri?u khách hàng t?i 16 qu?c gia c?a 3 châu l?c: Châu Âu, Châu M?, Châu Á.

du-lich-teambuilding-vietin-aviva

V?a qua vào ngày 18/11/2015, t?i Nhà hàng Làng Vi?t, Vietwind vinh d? ???c t? ch?c ch??ng trình Teambuilding ” V? ?ích thành công” – VietinAviva

Ch??ng trình teambuilding này ?ã truy?n c?m h?ng cho m?i ng??i ?? h? m?nh d?n b??c ra kh?i vùng an toàn c?a b?n thân, tham gia nh?ng th? thách l?n h?n, và t?o nên nh?ng ??t phá ?? v??n ??n nh?ng m?c tiêu cao nh?t.

du-lich-teambuilding-vietin-aviva-1

??n v?i ch??ng trình ??u tiên c?a Teambuilding. Các thành viên s? ???c ??n v?i ph?n làm nóng..Các thành viên s? ???c BTC cho ch?i nh?ng chò ch?i nh? nhàng,mát xa… ?? có m?t tâm th? s?n sàng.

Khi các thành viên c?a Viettin Aviva ?ã s?n sàng cho ph?n game ti?p theo. BTC s? chia các thành viên ra các ??i khác nhau, các thành viên s? ph?i xây d?ng cho mình nh?ng th??ng hi?u riêng c?a t?ng ??i nhóm ?? có th? hoàn thành t?t nh?ng ph?n thi mà BTC ??a ra.

  • Game 1: “M?c tiêu tr?ng ?i?m” – Là game ?òi h?i s? nhanh nh?n, khéo léo, s? ph?i h?p ?n ý ,tinh t? c?a các thành viên.

BTC s? phát cho các thành viên nh?ng chiêc c?c nh?a, bóng bàn và và nh?ng xô ??ng n??c .. các thành viên s? ph?i di chuy?n m?c tiêu v? ?ích.

du-lich-teambuilding-vietin-aviva-tro-choi-1

  • Game 2: M?t trong nh?ng game th? thách và có l? ???c các thành viên c?a Viettin Aviva mong ??i nh?t, Game ?òi h?i s? k?t h?p, tinh th?n làm vi?c nhóm, giúp các thành viên hình thành nên cho mình nh?ng kh? n?ng sáng t?o, tinh th?n vì t?p th?, ??a l?i ích chung lên trên t?t c?.

du-lich-teambuilding-vietin-aviva-2 du-lich-teambuilding-vietin-aviva-tro-choi du-lich-teambuilding-vietin-aviva-tro-choi-team

Khi mà các thành viên ?ã xây d?ng cho mình nh?ng chiêc th?p nh? và các thành viên trong ??i ph?i h?p nh?ng chi?c th?p nh? thành nh?ng chi?c tháp l?n h?n.

du-lich-teambuilding-vietin-aviva-xep-thap-1

du-lich-teambuilding-vietin-aviva-xep-thap-2 du-lich-teambuilding-vietin-aviva-xep-thap-4

Và ?? ??n lúc cu?i cùng… Khi các ??i nhóm ?ã xây d?ng cho mình nh?ng chi?c tháp. Các thành viên c?a Viettin Aviva ph?i ?oàn k?t, thông nh?t v?i nhau và cùng nhau xây thành m?t chi?c tháp duy nh?t. Và chi?c tháp duy nh?t ?ó t?o nên m?t Viettin Aviva.

du-lich-teambuilding-vietin-aviva-xep-thap

Suy cho cùng, con ng??i là nhân t? chính c?a m?i thành công. M?t t?p th? mu?n v??n cao v??n xa và chinh ph?c nh?ng th? thách m?i luôn c?n có nh?ng con ng??i m?nh m?, v?ng chãi và ?oàn k?t. Ch??ng trình teambuilding này ?ã truy?n c?m h?ng cho m?i ng??i ?? h? m?nh d?n b??c ra kh?i vùng an toàn c?a b?n thân, tham gia nh?ng th? thách l?n h?n, và t?o nên nh?ng ??t phá ?? v??n ??n nh?ng m?c tiêu cao nh?t.