M?t ngày ??p tr?i, n?ng không g?t  c?a nh?ng ngày ??u xuân công thêm v?i m?t ??a ?i?m bên c?nh dòng sông H?ng. Và chính hôm nay 9/1/2016 chúng tôi có m?t bu?i g?p m?t, ch?i cùng nhau, s?ng cùng nhau nh?ng kho?nh kh?c c?a t?m lòng tri ân sâu s?c t?i BNI. Và c?ng t?i n?i ?ây Vietwind ?ã t? ch?c thành công ch??ng trình Teambuilding: We are shine – BNI.

du-lich-teambuilding-bni

Khi các thành viên di chuy?n ??n N?ng Sông H?ng, m?t khung c?nh tuy?t ??p, g?n g?i , c?ng tràn s?c s?ng , m?i ng??i g?p g? , hòa vào thiên nhiên, cùng nhau ch?p nh?ng b?c ?nh.

du-lich-teambuilding-bni-1

Quên nh?ng b?n b? c?a cu?c s?ng, nh?ng khó kh?n trong công vi?t nh?ng thành viên c?a BNI ?ã cùng nhau t? h?i v? ?ây, cùng nhau s? chia, g?i g?m nh?ng t?m long tri ân t?i BNI trong su?t 5 n?m qua . Sau khi th?m quan các thành viên s? ???c tham gia Teambuilding – We are shine.

 du-lich-teambuilding-bni-tro-choi-2

du-lich-teambuilding-bni-tro-choi-1

Tr??c khi tham gia ph?n chính c?a Teambuilding – We are shine, các thành viên s? b??c vào màn kh?i ??ng nh? nhàng, giúp các thành viên có m?t c? th? d?o dai h?n,m?i ng??i có th? g?n nhau h?n n?a . Và ??c bi?t là có m?t tâm th? s?n sàng ?? tham gia chu?i Game ??c s?c c?a Vietwind.

 

du-lich-teambuilding-bni-chung-tay-1 

du-lich-teambuilding-bni-chung-tay

Còn ?ây , ?ây là ph?n mà các thành viên BNI ?ang mong ??i nh?t, m?t ph?n game trí tu? , BTC ?? ra cho các thành viên nh?ng bài toán , nh?ng con s? bí ?n, m?i ng??i ph?i cùng nhau gi?i quy?t các bài toán ?ó. M?t game ?òi h?i s? h?p s?c , tình th?n ?oàn k?t c?a toàn thành viên trong ??i c?a mình.

du-lich-teambuilding-bni-tro-choi-3

du-lich-teambuilding-bni-tro-choi

Sau khi gi?i ???c ô s? bí m?t ?ó, ??n ph?n ti?p theo là ph?i dùng nh?ng d? li?u mà ?ã gi?i ???c ?? v??t qua ma tr?n.. Liên ti?p là nh?ng th? thách mà BTC ??t ra , ?òi h?i các thành viên ph?i ph?i h?p và tinh t? m?i có th? v??t qua ???c.

du-lich-teambuilding-bni-chung-tay-4

du-lich-teambuilding-bni-chung-tay-2

K?t thúc ph?n Teambuilding – We are shine  – BNI các thành viên s? b??c sang không gian ti?c .T?i không gian ti?c sang tr?ng này. Các thành viên trong BNI s? dành cho nhau nh?ng bó hoa, ng?i l?i v?i nhau, chia s? v? nh?ng thành công mà t? ch?c ?ã ??t ???c trong 5 n?m qua. Và chu?n b? nh?ng k? ho?ch, nh?ng d? ??nh m?i cho n?m 2016 và nh?ng n?m ti?p theo ?? t? ch?c ngày càng l?n m?nh h?n, thành công h?n.

du-lich-teambuilding-bni-doan-ket

su-kien-tri-an-khach-hang-2