Ch??ng trình “Khánh thành nhà máy m?i và k? ni?m 06 n?m thành l?p “Công ty CP công ngh? N?ng L?c Vi?t

cong-ty-to-chuc-su-kien-ky-niem-thanh-lap-khanh-thanh-VCC-6

cong-ty-to-chuc-su-kien-ky-niem-thanh-lap-khanh-thanh-VCC-9

cong-ty-to-chuc-su-kien-ky-niem-thanh-lap-khanh-thanh-VCC-8

cong-ty-to-chuc-su-kien-ky-niem-thanh-lap-khanh-thanh-VCC-10

cong-ty-to-chuc-su-kien-ky-niem-thanh-lap-khanh-thanh-VCC-1

cong-ty-to-chuc-su-kien-ky-niem-thanh-lap-khanh-thanh-VCC-2

cong-ty-to-chuc-su-kien-ky-niem-thanh-lap-khanh-thanh-VCC-3

Tr?i qua 06 n?m hình thành và phát tri?n, b?ng s? n? l?c không ng?ng ngh? mà Công ty N?ng L?c Vi?t ?ã có nh?ng b??c phát tri?n v??t tr?i trên th? tr??ng và ?ánh d?u b?ng vi?c ??a nhà máy m?i ?i vào ho?t ??ng, ??y nhanh n?ng su?t s?n xu?t và ??a th??ng hi?u VCC lên m?t t?m cao m?i.

cong-ty-to-chuc-su-kien-ky-niem-thanh-lap-khanh-thanh-VCC-4

cong-ty-to-chuc-su-kien-ky-niem-thanh-lap-khanh-thanh-VCC-5

Vietwind vinh d? là ??n v? t? ch?c ch??ng trình s? ki?n ?ánh d?u b??c phát tri?n c?a VCC trong t??ng lai.