Ngày 8/10/2016, Vietwind hân h?nh là ??n v? t? ch?c L? k? ni?m 11 n?m thành l?p cho Công ty CP T?p ?oàn Khoáng s?n và Th??ng m?i VQB.

Không ??n thu?n bó h?p trong m?t b?a ti?c gala truy?n th?ng, L? k? ni?m 11 n?m thành l?p c?a Công ty VQB th?c s? là m?t ch??ng trình m?i m?, h?p d?n v?i s? k?t h?p c?a ho?t ??ng du l?ch ngh? d??ng cùng các trò ch?i team building t?p th? thú v?.

Toàn b? s? ki?n ???c t? ch?c t?i Th?o Viên Resort – m?t trong nh?ng khu du l?ch sinh thái ??t tiêu chu?n qu?c t? v?i c?nh quan ??p, không gian thiên nhiên xanh mát và các d?ch v? ti?n ích ??y ??.

  to-chuc-team-building-vqb-vietwin-26

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-27

L? k? ni?m thành l?p là d?p doanh nghi?p nhìn l?i ch?ng ???ng phát tri?n, ??ng th?i ghi nh?n và bày t? l?i c?m ?n t?i toàn th? cán b? nhân viên ?ã n? l?c c?ng hi?n cho s? phát tri?n c?a doanh nghi?p.

B?i v?y, vi?c l?ng ghép ch??ng trình team building trong l? k? ni?m thành l?p là m?t ho?t ??ng ý ngh?a, không ch? góp ph?n g?n k?t gi?a nhân viên v?i nhân viên mà còn khích l? tinh th?n và t?o s? g?n bó lâu dài gi?a nhân viên v?i doanh nghi?p.

Trong l? k? ni?m thành l?p công ty VQB, các ho?t ??ng team building ?ã ???c ekip ?i?u hành c?a Vietwind xây d?ng h?t s?c khéo léo. Thông qua t?ng trò ch?i, các giá tr? l?i ích ng??i ch?i s? nh?n ???c ?i t? Phá v? kho?ng cách ??n Chung s?c ??ng lòng và cu?i cùng là G?n k?t ?? thành công.

  to-chuc-team-building-vqb-vietwin-28

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-29

Kho?ng cách gi?a các nhân viên th?c s? ???c lo?i b?

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-30

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-31

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-32

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-33

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-1

  to-chuc-team-building-vqb-vietwin-2

S? ??ng lòng th? hi?n qua trò ch?i th? 2

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-3

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-4

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-5

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-7

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-8

  to-chuc-team-building-vqb-vietwin-9

S? chung s?c trong trò ch?i th? 3

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-10

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-11

Và trò ch?i th? 4

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-13

  to-chuc-team-building-vqb-vietwin-14

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-16

Và s? g?n k?t trong trò ch?i cu?i cùng

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-17

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-18

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-19

  to-chuc-team-building-vqb-vietwind

 

Sau khi ho?t ??ng team building vui nh?n k?t thúc, b?a ti?c Gala lunch là lúc ?? toàn b? nhân viên c?a VQB có d?p ???c quây qu?n và giao l?u, chia s? cùng nhau.

??c bi?t trong b?a ti?c, Vietwind ?ã dành t?ng riêng ??n Công ty VQB m?t món quà k? ni?m thành l?p nh? m?t l?i chúc phát ??t, th?nh v??ng cho s? phát tri?n trên ch?ng ???ng ho?t ??ng lâu dài c?a Quý Công ty.

  to-chuc-team-building-vqb-vietwin-20

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-21

Vietwind dành t?ng món quà k? ni?m thành l?p ý ngh?a cho ??i tác

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-22  

to-chuc-team-building-vqb-vietwin-23

 to-chuc-team-building-vqb-vietwin-24

L? k? ni?m 11 n?m thành l?p là m?t s? ki?n ??c bi?t quan tr?ng trên ch?ng ???ng ho?t ??ng và phát tri?n c?a Công ty VQB. Là ??n v? t? ch?c, Vietwind vô cùng vui m?ng, ph?n kh?i khi nh?n ???c s? hài lòng c?ng nh? nh?ng n? c??i luôn n? trên môi trong su?t hành trình c?a toàn b? Ban lãnh ??o và nhân viên Công ty VQB.

Chúc cho Quý Công ty VQB luôn phát tri?n th?nh v??ng, v?ng m?nh và s? tr? thành ??i tác lâu dài c?a Vietwind trong t??ng lai!

?? ???c t? v?n chi ti?t v? d?ch v? t? ch?c Team building, hãy nh?c máy g?i ngay ??n Vietwind theo s? hotline: 0962 699 981 (24/24h).