Vi?t wind ?ã t? ch?c s? ki?n, ti?c t?t niên ?? t?m bi?t n?m c? 2015 và chào ?ón n?m m?i Bính Thân 2016 ?ã di?n ra t?i Công ty TNHH Panasonic Vi?t Nam trong không khí h?t s?c ??m ?m. Vâng, ?ó là m?t ?êm ti?c thân tình cu?i n?m ?? t?p th? BL? c?ng nh? CBCNV Panasonic cùng quây qu?n bên nhau nhìn l?i ch?ng ???ng v?a qua, ôn l?i nh?ng thành tích ??t ???c và nh?ng th? thách ?ã chinh ph?c thành công trong m?t n?m kinh t? khó kh?n v?a qua. Ch??ng trình ??ng di?n ra t?i hai ??a ?i?m TL1 ? bên ?ông Anh – HN và ?i?m c?u TL2 t?i H?ng Yên.

Không gian ti?c ???c ???c setup công phu sang tr?ng t?i khu nhà ?n c?a Panasonic – Ch??ng trình có s? tham gia c?a g?n 1000 CBCNV và BL? công ty ? c? 2 ?i?m c?u.

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-4

Chi nhánh Th?ng Long 1

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-5

Chi nhánh Th?ng Long 2

Ch??ng trình khai màn v?i v? ?oàn Belly Dance th?i bùng không khí c?a b?a ti?c  

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-7

Chi nhánh Th?ng Long 1

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-6-1

Chi nhánh Th?ng Long 2

Sau nh?ng v? ?i?u sôi ??ng các thành viên c?a ??i gia ?ình Panasonic s? b?t ??u v?i màn khai ti?c v?i Champagne và pháo ?i?n hoành tráng

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-8

BL? c? s? TL 1 khai ti?c

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-9

BL? c? s? TL2 khai ti?c

Sau ch??ng trình khai ti?c CBCNV và BL? c?a công ty b?t ??u th??ng th?c ti?c

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-10 to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-11

Ch??ng trình có tr? nên náo nhi?t ngay khi chính các thành viên c?a Panasonic tham gia.

   to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-12 to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-13

Ch??ng trình vinh danh các cá nhân, t?p th? có thành tích ?óp góp l?n cho công ty.Nh?ng g?i g?m, nh?ng chia s? c?a BL? công ty t?i toàn th? CBCNVC.

   to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-15 to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-14

Ch??ng trình Gala ch?a b??c vào không gian m?i c?a b?a ti?c, t?i ?ây các thành viên c?a ??i gia ?ình Panasonic s? ???c th??ng th?c h??ng v? m?i c?a b?a ti?c do Vietwind t? ch?c v?i Gameshow : “S?C M?NH PAP”

  to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-16 to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-17

Lucky Draw :  Ph?n mà t?t c? m?i ng??i mong ch? nh?t – v?i m?t kho nh?ng ph?n quà giá tr? v? ti?n m?t và t?ng ph?m t? máy s?y tóc, n?i c?m, T? l?nh và Tivi… dành cho nh?ng ng??i có là phi?u may m?n.

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-18 to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-19

Ch??ng trình còn có nh?ng ti?t m?c t? các thành viên BL? ??n t? Nh?t  B?n. Trong trang ph?c áo c? Vi?t Nam h? ?ã th? hát, cùng v?i nh?ng ?i?u múa qu?t uy?n chuy?n, và c? nh?ng tiêt m?c t? s? s? hoa Anh ?ào g?i t?i toàn th? CBCNV PAP.

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-20 to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-21

Gameshow 2: “L? h?i s?c màu”… trong ph?n game này các thành viên s? ???c m?i lên sân kh?u, BTC s? phát cho nh?ng ??i ch?i 1 b? d?ng c? g?m V?i, kéo, kim tuy?n, bóng bay, tóc gi? … và nhi?m v? c?a m?i ??i là ph?i thi?t k? ra nh?ng trang ph?c sexy , g?i c?m, quy?n r? nh?t, sáng t?o cho mình nh?ng ?i?u nh?y sexy nh?t.

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-1

Th?ng long 1

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-22

Th?ng Long 2

Ch??ng trình Lucky draw l?n 2 v?i nh?ng giá tr? l?n h?n dành cho các thành viên c?a PAP.

to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-2 to-chuc-su-kien-tong-ket-cuoi-nam-panasonic-3

Ch??ng trình k?t thúc thành công t?t ??p. Các thành viên c?a PAP ?ã có m?t ch??ng trình YEAR END PARTY tuy?t v?i. Vietwind c?ng r?t vinh d? ???c là m?t trong nh?ng ??i tác ??ng hành cùng v?i Panasonic trong su?t ch?ng ???ng phát tri?n.

Vietwind trân tr?ng c?m ?n!