T?t trung thu m?t trong nh?ng ngày t?t dành cho thi?u nhi, hòa chung v?i không khí trung thu Chi nhánh d?ch v? nhà ? Linh ?àm k?t h?p cùng v?i Vietwind t? ch?c cho các bé m?t ch??ng trình trung thu 2015 ý ngh?a v?i ch? ?? “ ?ÊM H?I TR?NG R?M”v?i m?c ?ích t? ch?c cho các bé m?t ngày t?t vui v?, ý ngh?a ??y ?p ni?m vui và ti?ng c??i, thông qua ?ó giúp các có m?t sân ch?i b? ích và có tính giáo d?c nhân v?n sâu s?c.

don-vi-to-chuc-su-kien-trung-thu-uy-tin-tai-ha-noi-vietwind-travel

Ch??ng trình v?i ch? ?? ” ?êm h?i tr?ng r?m”

cong-ty-to-chuc-su-kien-tet-trung-thu-cho-be-vietwind-travel

Ch??ng trình hài h??c vui v? b?i s? chuyên nghi?p và dí d?m c?a các MC

cong-ty-to-chuc-su-kien-trung-thu-uy-tin-tai-ha-noi-vietwind-travel

Ti?t m?c múa ?èn l?ng chuyên nghi?p ??p m?t, làm ch??ng trình thêm h?p d?n

don-vi-to-chuc-su-kien-trung-thu-cac-be-bieu-dien-vietwind-travel

Các bé cùng bi?u di?n nh?ng ti?t m?c v?n ngh? th?t ?áng yêu

don-vi-to-chuc-su-kien-trung-thu-cac-be-bieu-dien-van-nghe-vietwind-travel

Các bé nh?n nh?ng ph?n quà ý ngh?a ??n t? ban t? ch?c c?a ch??ng trình

cong-ty-to-chuc-su-kien-trung-thu-trao-qua

Ch??ng trình trung thu ” ?ÊM H?I TR?NG R?M” k?t thúc v?i s? hài lòng c?a m?i ng??i ??c bi?t là nh?ng ti?ng c??i, ni?m vui c?a các bé trong ch??ng trình , h?n g?p l?i các bé trong ch??ng trình trung thu n?m 2016 , Vietwind chúc các em luôn ch?m ngoan h?c gi?i và ??t ???c nh?ng thành tích  t?t trong h?c t?p.