Tour du L?ch Hàn Qu?c: HÀ N?I – SEOUL – EVERLAND PARK 5 NGÀY 4 ?ÊM (Bay hãng hàng không ZE AIR)

Hành trình: Hà N?i – Seoul – Nami – Everland  – Công viên Yeouido

Th?i gian:             5 NGÀY 4 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  Liên h?

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

Trong hành trình du l?ch Hàn Qu?c l?n này, hãy cùng Vietwind khám phá m?t th? ?ô Seoul hoa l? – Linh h?n c?a châu Á – n?i mang trong mình nét ??p c?a s? c? kính pha l?n ph?n vinh, hi?n ??i. Và th?a s?c qu?y t?ng b?ng trong Công viên Everland – m?t trong 10 công viên gi?i trí ???c khách du l?ch ?ánh giá h?p d?n nh?t th? gi?i.

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Du l?ch Hàn Qu?c – V? ??p c?a n?n v?n hóa, ??t n??c và con ng??i Hàn Qu?c h?n ?ã không còn quá xa l? v?i ng??i Vi?t Nam. N?i không ch? có nh?ng món ?n ??c s?n nh? kim chi hay th?t n??ng Bulgogi ngon tuy?t, mà còn có nh?ng th?m lá vàng r?p tr?i thu, nh?ng con ???ng ph? ??y tuy?t tr?ng tinh khôi vào mùa ?ông và c? s?c hoa anh ?ào trong ng?n m?i ?? xuân ??n. Th?t ?áng ti?c n?u nh? b?n ch? ???c th?y t?t c? nh?ng ?i?u ?ó qua nh?ng b? phim, video ca nh?c. V?y nên, thay vì ?i du l?ch Hàn Qu?c trên màn ?nh, hãy ??t ngay Tour du l?ch Hàn Qu?c c?a Vietwind Travel ?? ???c tai nghe, m?t th?y và có nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t t?i ??t n??c xinh ??p này nhé.

NH?NG ?I?M ??N H?P D?N, THÚ V? TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH HÀN QU?C

1. Seoul

?i?m ??n ??u tiên trong chuy?n du l?ch Hàn Qu?c, hãy cùng ghé th?m th? ?ô c?a Hàn Qu?c – Thành ph? Seoul ???c m?nh danh là linh h?n c?a châu Á, mang trong mình nét ??p c?a s? c? kính pha l?n ph?n vinh, hi?n ??i. V?i nh?ng trung tâm th??ng m?i s?m u?t, nh?ng công viên gi?i trí hi?n ??i b?c nh?t, nh?ng di s?n v?n hóa ngàn n?m tu?i ?ã khi?n cho th? ?ô Seoul tr? thành m?t ?i?m ??n hàng ??u trên b?n ?? du l?ch th? gi?i.

Tháp Namsan – N?i minh ch?ng tình yêu

??n v?i Seoul trong hành trình khám phá Hàn Qu?c l?n này, b?n s? ???c ghé th?m tháp Namsan – n?i minh ch?ng tình yêu c?a các c?p ?ôi v?i hàng ngàn chi?c ? khóa tình nhân ???c treo t?i ?ây. Con ???ng d?n lên tháp Namsan có c?nh s?c hai bên vô cùng tuy?t ??p, ?? s?c ??n tim b?t c? m?t du khách nào.

thap-tinh-yeu

??o Nami – Lãng m?n nh? B?n tình ca mùa ?ông

Trong tour du l?ch Hàn Qu?c 2017 t?i ?ây, b?n s? có c? h?i ???c ??t chân lên ??o Nami, hòn ??o xinh ??p ???c l?y làm b?i c?nh cho nh?ng c?nh quay lãng m?n trong b? phim B?n tình ca mùa ?ông t?ng gây s?t toàn châu Á. Hãy c?n th?n v?i khung c?nh thiên nhiên tr? tình, th? m?ng n?i ?ây vì r?t có th? nó s? khi?n b?n không mu?n quay tr? v? nhà n?a.

dao-nami-1

Cung ?i?n Geyongbok – B?o tàng dân gian qu?c gia Hàn Qu?c

N?u là m?t ng??i yêu thích du l?ch v?n hóa, thì cung ?i?n Hoàng gia Kyongbok (Gyeongbokgung) – cung ?i?n l?n và n?i ti?ng nh?t c?a Seoul là m?t ?i?m ??n h?p d?n ?ang ch? ?ón b?n. ?ây là n?i di?n ra ho?t ??ng c?a các tri?u ??i trong su?t chi?u dài l?ch s? c?a v??ng tri?u Joseon, giai ?o?n t? n?m 1392 ??n n?m 1910. Có th? ví cung ?i?n Hoàng gia Kyongbok nh? là m?t “T? C?m Thành” c?a Hàn Qu?c.

Gyeongbokgung-han-quoc

N?m trong khuôn viên c?a cung ?i?n Geyongbok là B?o tàng dân gian qu?c gia Hàn Qu?c, b?o tàng duy nh?t tr?ng bày và gi?i thi?u các di s?n v?n hóa dân gian c?a x? s? kim chi. T?i ?ây l?u gi? t?i h?n 4000 hi?n v?t, tái hi?n h?u h?t các ??c ?i?m v?n hóa, tín ng??ng trong cu?c s?ng hàng ngày t? x?a t?i nay c?a ng??i dân Hàn Qu?c.

Nhà xanh (Cheongwadae)

Bên c?nh ?ó, Dinh T?ng th?ng c?a Hàn Qu?c – hay còn g?i là Nhà Xanh (Cheongwadae), c?ng là m?t trong nh?ng ??a ?i?m ???c du khách yêu thích khi ?i du l?ch Hàn Qu?c. Gi?ng nh? Nhà Tr?ng c?a M?, Nhà Xanh là n?i ? và n?i làm vi?c c?a các ??i T?ng th?ng c?a Hàn Qu?c. ?n t??ng ??u tiên b?n có ???c khi ??n ?ây chính là m?t không gian ??y s?c xanh: màu xanh c?a mái ngói, c?a n?n g?ch, c?a th?m c?, c?a hàng cây bao quanh và c?a ng?n núi Bugaksan ? phía xa.

Tour du l?ch Han Quoc, tour giá r? Han Quoc, d?ch v? khách s?n Han Quoc

2. Công viên Everland

Cách trung tâm th? ?ô Seoul m?t gi? di chuy?n b?ng xe buýt, Công viên Everland là công viên gi?i trí hi?n ??i và l?n nh?t c?a Hàn Qu?c, n?m trong danh sách 10 công viên gi?i trí h?p d?n nh?t th? gi?i, m?i n?m ?ón hàng tri?u l??t khách du l?ch Hàn Qu?c ghé th?m.

Everland-2

? Everland có gì? ?ó chính là 5 khu ch? ?? ??c ?áo, t??ng ?ng l?ch s?, v?n hóa, l? h?i c?a 5 châu l?c. Nh?ng trò ch?i m?o hi?m không dành cho ng??i y?u tim, nh?ng l? h?i carnaval sôi ??ng d?p cu?i tu?n, nh?ng loài ??ng v?t t? hoang dã ??n thu?n ch?ng hay v??n hoa 4 mùa r?c r?, tuy?t ??p ???c bài trí theo phong cách Pháp… B?n s? ???c khám phá t?t c? nh?ng ?i?u m?i l? trên khi ??n v?i Everland trong hành trình tr?i nghi?m du l?ch Hàn Qu?c s?p t?i.

V?i nh?ng ?i?m ??n h?p d?n nh? trên, h?n b?n ?ang r?t nóng lòng và háo h?c mu?n khám phá Hàn Qu?c ngay r?i. V?y thì b?n còn ch?n ch? gì mà không xách vali lên và ??t tour du l?ch Hàn Qu?c c?a Vietwind Travel ngay thôi!

NGÀY 01:

(Kh?i hành)

 

HÀ N?I – SEOUL

21h30: Quý khách t?p trung t?i ?i?m h?n. Xe và h??ng d?n viên ?ón ?oàn và ??a ra sân bay N?i Bài, ?áp chuy?n bay ZE 542 ( 01:10 – 7:25) ?i Seoul – Hàn Qu?c. ?oàn ngh? ?êm trên máy bay

NGÀY 02:

SEOUL – NAMI – THÁP TRUY?N HÌNH SEOUL (?n sáng, tr?a, t?i)

07h25: ?oàn t?i sân bay làm th? t?c H?i Quan, sau ?ó ?oàn ?n sáng. H??ng d?n viên và xe du l?ch c?a công ty ?ón ?oàn ??n v?i Seoul – thành ph? hi?n ??i và là th? ?ô c?a Hàn Qu?c n?m tr?i dài hai bên b? sông Hàn hi?n hòa, êm ?, th? ?ô c?a ??t n??c Kim Chi và b?t ??u hành trình tham quan du l?ch Seoul sôi ??ng. HDV ??a ?oàn ??n ??o Nami – là tr??ng quay th?c hi?n b? phim truy?n hình n?i ti?ng “B?n tình ca mùa ?ông”. ?n tr?a v?i l?u gà n??ng.

Chi?u: ?oàn tham quan tháp truy?n hình Seoul m?t trong nh?ng ??a ?i?m thu hút khách du l?ch nh?t ? th? ?ô Seoul – T? TÚC CHI PHÍ LÊN ??NH THÁP. Trên ???ng v? Seoul, Quý khách d?ng chân mua sâm n?m linh chi Hàn Qu?c, v?i nhi?u lo?i n?m t? n?m trang tr?i, n?m núi…, thu?c b? tr? gan t? th?o d??c thiên nhiên t?i c?a hàng mi?n thu?. ?oàn ?n t?i l?u Shabu. ?oàn ngh? ?êm t?i khách s?n Urban*** ho?c t??ng ???ng.

NGÀY 03:

SEOUL – CÔNG VIÊN EVERLAND – MUA S?M (?n sáng, tr?a, t?i)

?oàn tham quan Công viên Everland – m?t trong 10 công viên l?n nh?t th? gi?i, v?i r?t nhi?u trò ch?i h?p d?n, t? do tham gia các trò ch?i trong công viên, xem phim 3D, th?m v??n thú Safari… ?oàn tham gia l?p h?c làm Kim Chi v?i trang ph?c truy?n th?ng Hanbook c?a ng??i Hàn Qu?c. ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n ? Seoul.

NGÀY 04:

SEOUL CITY  – CÔNG VIÊN YOIDO(?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: Sau khi dùng ?i?m tâm t?i khách s?n, Quý khách s? ti?p t?c tham quan cung ?i?n Gyeongbok – ?ây là n?i ? chính c?a Hoàng gia trong su?t v??ng tri?u Chosun (1392-1910). Các ??a ?i?m ti?p theo là b?o tàng Dân Gian Seoul – b?o tàng hàng ??u tr?ng bày v?n hóa dân gian Hàn Qu?c, Nhà Xanh (dinh T?ng Th?ng)-là n?i ? và làm vi?c c?a T?ng th?ng Hàn Qu?c. 

Chi?u: ?oàn ghé th?m công viên Yeouido – n?i t? ch?c l? h?i hoa anh ?ào hàng n?m, là n?i t?p trung 80% hoa anh ?ào c?a Seoul. ?oàn ng?m hoa anh ?ào và ch?p hình t?i công viên. ?oàn mua s?m t?i Trung tâm Nhân sâm Qu?c gia và Shop m? ph?m, c?a hàng mi?n thu? v?i nhi?u th??ng hi?u m? ph?m n?i ti?ng c?a Hàn Qu?c. ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm ? Seoul.

NGÀY 05: SEOUL – HÀ N?I (?n sáng, tr?a)

Sáng: Sau b?a sáng, ?oàn ?i tham quan Công viên b?u tr?i – n?i t? ch?c r?t nhi?u l? h?i hoa.

?n t?i và ?áp chuy?n bay  ZE541 (21:20 – 00:20) v? Hà N?i.  T?i sân bay N?i Bài, xe ??a ?oàn v? ?i?m h?n ban ??u.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành: Vui lòng liên h? ?? bi?t thêm chi ti?t!

*GIÁ BAO G?M:

? Ve? ma?y bay kh?? hô?i + thuê? phí hàng không: Ha? Nô?i – Seoul / Seoul – Ha? Nô?i

? Phi? d?ch thu?t công ch?ng, l? phí xin visa va?o Ha?n Quô?c

? Xe ??a ?o?n, tham quan các ?i?m theo ch??ng tri?nh

? Kha?ch sa?n tiêu chu?n 3* theo ch??ng tri?nh, 02 ng???i/ 1 pho?ng (?oa?n le? se? ngu? 3 ng???i/ 1 pho?ng)

? Các b?a ?n theo ch??ng trình

? H??ng d?n viên nhiê?t ti?nh, kinh nghiê?m theo ch??ng tri?nh

? Ve? tham quan va?o c??a theo ch??ng tri?nh (va?o c??a 1 lâ?n ?â?u)

? B?o hi?m du l?ch theo ch??ng tri?nh.

? N???c uô?ng theo ha?nh tri?nh, 01 chai n??c/ khách/ ngày

*GIÁ CH?A BAO G?M:

? Chi phí làm h? chi?u.

? Tips cho HDV và lái xe (6 USD/ ng??i/ ngày * 5 ngày = 30USD).

? Ngu? pho?ng ??n cô?ng thêm 4.500.000/ng??i.

? Visa tái nh?p c?nh VN (??i v?i nh?ng tr??ng h?p Vi?t Ki?u/ ng??i n??c ngoài).

? Ca?c chi phi? ca? nhân: Ti?n ?i?n tho?i, Gi?t là, Xe v?n chuy?n ngoài ch??ng trình, ?? u?ng trong các b?a ?n… và các chi phí cá nhân khác không ???c bao g?m nh? trên.

*TR? EM:

Tr? em t? 2 ??n 11 tu?i 90% ng??i l?n.

? Tre? em 12 tuô?i tr? lên tính nh? ng??i l?n.

*CHÍNH SÁCH CHUNG ??I V?I KHÁCH L? GHÉP ?OÀN:

Quý khách ??t c?c 50% giá tr?n gói ngay khi ??ng ký tour.

Thanh toán 100% ti?n tour tr??c ngày kh?i hành ít nh?t 5 ngày làm vi?c, ho?c có thông báo ???c c?p visa.

Do tính ch?t ?oàn khách l?, nên l?ch kh?i hành có th? thay ??i sang ngày kh?i hành m?i sau ?ó n?u:

 • Tr??c ngày kh?i hành 07 ngày mà ?oàn không ?? s? l??ng 15 khách tr? lên.
 • Th?i gian d? ki?n ngày kh?i hành g?p các nguyên nhân b?t kh? kháng nh? thiên tai, bão l?t, chi?n tranh…

*L?U Ý:

? Hành trình ho?c d?ch v? có th? thay ??i theo tình hình th?c t? nh?ng v?n ??m b?o ??y ?? các ?i?m tham quan và dung d?ch v? t??ng ???ng ho?c cao h?n.

? Các d?ch v? ???c ??t và thanh toán tr??c nên n?u các thành viên tách ?oàn ho?c không s?? d?ng d?ch v? s? không ???c hoàn l?i.

? M?i thay ??i ph?i ???c th?ng nh?t v?i tr??ng ?oàn, chúng tôi không ?áp ?ng các thay ??i c?a cá nhân. N?u các thay ??i làm ?nh h??ng t?i l?ch trình, d?ch v? (b? ?i?m tham quan, b? d?ch v?..)quý khách ph?i ch?p nh?n các phát sinh ?ó.Các thay ??i ph?i d?a trên tính kh? thi và tình hình th?c t?.

? Trong hành trình, Quý Khách không ???c t? ??ng nh?n thêm ng??i nhà ho?c ng??i quen lên xe mà không có s? th?a thu?n d?ch v? v?i chúng tôi tr??c ?ó – chúng tôi có quy?n t? ch?i cung c?p d?ch v? cho các tr??ng h?p trên.

Quy ??nh chung c?a khách s?n, nh?n phòng 12:00 – 14:00, tr? phòng tr??c 12:00.

Quy ??nh chung Quý khách ph?i có m?t t?i qu?y làm th? t?c lên máy bay tr??c gi? c?t cánh ít nh?t 2 ti?ng ??i v?i các chuy?n bay Qu?c t?, và 1 ti?ng ??i v?i các chuy?n bay N?i ??a.

Hành trình tham quan th??ng là không có th?i gian ngh? tr?a và th??ng ph?i ?i b? nhi?u.

Chúng tôi không ch?u trách nhi?m b?t c? s? ch?m tr? nào t? phía Quý khách.

N?u quý khách có nhu c?u tách ?oàn vui lòng thông báo cho nhân viên bán tour t?i th?i ?i?m ??ng ký tour (chi phí tách ?oàn là 2.000.000VN?/ng??i/ngày).

Ngay khi quý khách ??ng ký, chúng tôi ?ã ti?n hành n?p h? s? xin visa, phí xét duy?t h? s? xin visa không ???c hoàn l?i trong m?i tr??ng h?p 2.100.000?/ 1 ng??i.

Khi ???c c?p visa, chúng tôi s? qu?n lý visa c?a Quý khách cho ??n khi ?oàn kh?i hành, quý khách có th? lên v?n phòng chúng tôi ?? xem visa, ho?c chúng tôi s? scan và g?i cho quý khách. Sau khi k?t thúc tour, trong tr??ng h?p c?n thi?t quý khách vui lòng n?p l?i H? chi?u cho cho HDV ?? chúng tôi trình di?n v?i ?SQ theo quy ??nh. Chúng tôi s? hoàn tr? l?i H? chi?u cho quý khách ngay sau khi trình ?SQ.

Tr??ng h?p Quý khách không ???c xu?t c?nh và nh?p c?nh vì lý do cá nhân, công ty s? không ch?u trách nhi?m và s? không hoàn tr? ti?n tour.

Tùy thu?c vào tính ch?t c?a t?ng ??i t??ng mà quý khách có th? s? ph?i ?óng 1 kho?n ti?n c?c t? 100 Tri?u VND/ khách ??n 300 Tri?u VND/ khách (Khi có yêu c?u). S? ti?n này s? ???c hoàn tr? khi quý khách tr? v? Vi?t Nam. N?u trong tr??ng h?p công ty ?ã thông báo ký qu? mà Quý khách không thanh toán ti?n ký qu? (dù ?ã ??t visa) thì s? ??ng ngh?a v?i vi?c Quý khách ch?a hoàn t?t th? t?c thanh toán và ???c coi là t? h?y tour. Quý khách s? không ???c tham gia chuy?n ?i và công ty s? áp d?ng m?c ph?t theo quy ??nh m?c ?i?u ki?n hoãn hu?.

Tour chúng tôi xây d?ng d?a trên tiêu chí du l?ch thu?n túy và có s? h? tr? c?a các trung tâm mua s?m, nên n?u quý v? mu?n tách ?oàn thì s? b? c?ng thêm các kho?n chi phí nh? sau:

 • C?ng thêm 100 USD/ 1 ng??i/ 1 ngày th??ng tách ?oàn, và không ???c hoàn l?i các chi phí không ???c s? d?ng trong ngày tách ?oàn.
 • C?ng thêm 200 USD/ 1 ng??i/ 1 ngày n?u ngày tách ?oàn là ngày vào các ?i?m h? tr? mua s?m theo ch??ng trình nh? sau: Trung tâm Nhân sâm, M? ph?m c?a chính ph? Hàn Qu?c, c??a hàng Tinh d?u thông, N?m Linh chic?a hàng Thu?c B? tr? gan.

 H??NG D?N TH? T?C XIN VISA DU L?CH HÀN QU?C

A. CH?NG MINH NHÂN THÂN (b?t bu?c ??i v?i m?i cá nhân)

 1. H? chi?u ph? thông, còn nguyên v?n không rách nhàu nát có d?u v?t ??c bi?t … còn th?i h?n ít nh?t 6 tháng tính ??n ngày kh?i hành, có ch? ký c?a ng??i mang h? chi?u, H? chi?u c? (n?u có) (b?n g?c).
 2. N?p 2 ?nh 4×6 n?n tr?ng, ch?p không quá 6 tháng.
 3. CMTND còn h?n trong vòng 15 n?m (b?n sao).
 4. ??ng ký k?t hôn ho?c s? h? kh?u (b?n sao, tr??ng h?p 2 v? ch?ng ho?c gia ?ình ?i cùng nhau).
 5. Gi?y khai sinh (b?n sao, tr??ng h?p con ?i cùng b?, m?).
 6. T? khai xin Visa (khách ch? ký tên, Công ty du l?ch cung c?p m?u).
 7. S? y?u lý l?ch (khách t? khai, Công ty du l?ch cung c?p m?u).

 B. CH?NG MINH TÀI CHÍNH

a/ ??i v?i quý khách ch?ng minh cá nhân

 1. S? ti?t ki?m yêu c?u t?i thi?u 5000USD/khách, ?ã g?i tr??c ít nh?t trên 1 tháng tính ??n ngày n?p h? s?. (photo 2 m?t s?). Tr??ng h?p s? ch?a g?i ???c 1 tháng ??n th?i ?i?m n?p h? s?, s? ti?t ki?m ?ó ph?i có k? h?n g?i 3 tháng c?n b? sung thêm: S? ?? nhà ??t, ??ng ký xe ô tô… (b?n sao).
 2. Không ch?p nh?n s? ti?t ki?m m? t?i Qu? tín d?ng.
 3. Xác nh?n s? d? th?i ?i?m hi?n t?i song ng? Anh Vi?t. Th?i gian xác nh?n trong vòng 2 tu?n tính ??n th?i ?i?m n?p h? s? (b?n g?c – Ngân hàng có s?n m?u).
 4. N?u Quý khách ?ã t?ng th?m các n??c thành viên thu?c t? ch?c h?p tác và phát tri?n kinh t? OECD (tr? Hàn Qu?c) trong 3 n?m g?n nh?t so v?i ngày kh?i hành thì ???c mi?n ch?ng minh tài chính nh?ng c?n cung c?p b?n copy trang visa và trang ?óng d?u xu?t nh?p c?nh.

b/ ??i v?i quý khách ch?ng minh theo công ty (INCENTIVE)

Công ty b?o lãnh ph?i có các gi?y t? ch?ng minh t? cách pháp nhân và kh? n?ng tài chính nh? sau:

 1. Gi?y phép thành l?p ho?c ??ng ký kinh doanh c?a Công ty (b?n sao).
 2. Xác nh?n s? d? tk ngân hàng th?i ?i?m n?p h? s? xin visa song ng? Anh Vi?t có s? ti?n t?i thi?u 100.000.000 x s? khách trong ?oàn (b?n g?c).
 3. Sao kê tài kho?n công ty giao d?ch 3 tháng g?n nh?t (b?n g?c).
 4. Biên lai n?p thu? 3 tháng g?n nh?t c?a công ty (b?n g?c).
 5. Gi?y b?o lãnh và quy?t ??nh cho nhân viên ?i du l?ch do ng??i có tên trên ?KKD ký ?óng d?u (b?n g?c , m?u công ty DL cung c?p) thì các cá nh?n ?ó ???c mi?n ch?ng minh tài chính.

C. CH?NG MINH NGH? NGHI?P (b?t bu?c ??i v?i m?i cá nhân)

a/ ??i v?i khách ?ang ?i làm, là cán b?, nhân viên trong c? quan Nhà n??c ho?c t? nhân:

 1. H?p ??ng lao ??ng ho?c gi?y b? nhi?m ch?c v? (b?n photo có ?óng d?u treo và d?u giáp lai c?a công ty).
 2. Gi?y xác nh?n ngh? nghi?p t?i th?i ?i?m hi?n t?i (b?n g?c, m?u công ty DL cung c?p).
 3. Xác nh?n m?c l??ng ho?c b?ng l??ng có d?u c?a công ty ho?c sao kê tài kho?n ti?n l??ng 3 tháng g?n nh?t so v?i th?i ?i?m n?p h? s? n?u công ty thanh toán l??ng qua tài kho?n (b?n g?c).

b/ ??i v?i khách là ch? doanh nghi?p có tên trong gi?y phép ??ng ký kinh doanh

 1. Gi?y phép ?KKD (B?n sao).
 2. Sao kê tài kho?n công ty 3 tháng g?n nh?t (b?n g?c).
 3. Biên lai n?p thu? công ty 3 tháng g?n nh?t (photo ?óng d?u treo d?u giáp lai công ty).
 4. Gi?y b? nhi?m ch?c v? (b?n sao ho?c b?n photo có ?óng d?u treo c?a công ty) ho?c Gi?y xác nh?n ngh? nghi?p t?i th?i ?i?m hi?n t?i (b?n g?c, m?u công ty DL cung c?p).

c/ ??i v?i khách ?ã ngh? h?u:

Quy?t ??nh h?u trí ho?c s? h?u trí hay th? l?nh l??ng h?u (b?n sao).

d/ ??i v?i khách làm n?i tr?:

Xin xác nh?n ph??ng ho?c s? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a ??a ph??ng và b?n d?ch công ch?ng nhà n??c (b?n g?c).

e/ ??i v?i h?c sinh, sinh viên và tr? nh? ?i cùng b? m?:

 1. Th? h?c sinh, sinh viên ho?c gi?y khen c?a k? h?c g?n nh?t (b?n sao) ho?c gi?y phép ngh? h?c (có xác nh?n ?óng d?u c?a nhà tr??ng) (b?n g?c).

N?u là th? c?ng, quý khách scan 2 m?t th? g?i email cho công ty du l?ch s? công ch?ng cho khách.

 1. Gi?y t? c?a b? ho?c m? ch?ng minh tài chính cho con – nh? trên.

i/ ??i v?i h?c sinh, sinh viên và tr? nh? không ?i cùng b? m?.

 1. CMT ho?c h? chi?u có ch? ký c?a b? m? (b?n photo).
 2. Giây khai sinh ho?c h? kh?u gia ?ình (b?n sao).
 3. Th? b?o lãnh (hay gi?y ?y quy?n) c?a b? ho?c m?, n?i dung ??ng ý cho con ?i du l?ch cùng ng??i nào ?ó và chi phí do ai chi tr? (b?n g?c).
 4. Gi?y t? ch?ng minh quan h? h?p pháp c?a nh?ng ng??i liên quan (ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh em h?…) qua: gi?y khai sinh, s? h? kh?u, ??ng ký k?t hôn (b?n sao).

D. L?U Ý:

 1. T?t c? gi?y t? s? quán yêu c?u n?p b?n sao công ch?ng Nhà n??c t?i ??a ph??ng n?i khách ?ang c? trú + b?n d?ch ti?ng Anh. B?n công ch?ng trong h?n 3 tháng tính ??n ngày vào h? s?.
 2. Quý khách cung c?p toàn b? h? s? h?p l? nh? h??ng d?n ? trên, Công ty DL s? ?em d?ch thu?t công ch?ng.
 3. M?i m?c ?? gian d?i hay trình bày sai s? th?t ??u có th? d?n ??n vi?c b? t? ch?i visa. Trong tr??ng h?p liên quan v? v?n ?? thân nhân, s? quán có th? yêu c?u b? sung thêm gi?y t? c?n thi?t khác (tùy t?ng tr??ng h?p c? th?).
 4. Th?i gian quy ??nh xin Visa c?a ?SQ Hàn Qu?c t?i Hà N?i là: 08 ngày làm vi?c (không tính th? 7, ch? nh?t, ngày l?…)