Tour du l?ch Myanmar: HÀ N?I – MYANMAR – HÀ N?I 4 NGÀY 3 ?ÊM

Hành trình: Yangon – Bago – Golden Rock – Kyaikhtiyo

Th?i gian:             4 NGÀY 3 ?ÊM

Ngày kh?i hành:  29/04/2017

(Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?)

N?i kh?i hành:     Hà N?i

GIÁ TOUR: Liên h? ngay ?? nh?n giá t?t nh?t

(Giá s? ?u ?ãi h?n khi ??t tour theo ?oàn)

Trong hành trình du l?ch Myanmar l?n này hãy cùng Vietwind khám phá m?t ??t n??c ??y huy?n bí mang v? ??p l?ng l?y c?a nh?ng ngôi chùa dát vàng l?p lánh n?i ti?ng. N?i ?ây thu hút nhi?u du khách m?i n?m b?i v? ??p thiên nhiên hoang s?, nh?ng di tích tôn giáo mang tính ch?t v? ??i v? quy mô và tinh t? v? ki?n trúc và s? hi?u khách c?a ng??i dân n?i ?ây.

 

THÔNG TIN CHI TI?T CH??NG TRÌNH TOUR

Du l?ch Myanmar – ??t n??c chùa vàng có m?t s? cu?n hút ??y mê ho?c ??i v?i m?i du khách v?i các công trình tôn giáo c? kính và n?n v?n hóa ?a d?ng bi?u hi?n qua ngôn ng?, ?m th?c, ngh? thu?t mà n?i b?t trong ?ó là Ph?t giáo. Trong tour du l?ch Myanmar, Vietwind s? tr? thành ng??i b?n ??ng hành c?a du khách trong hành trình khám phá m?t ??t n??c v?i n?n v?n hóa in ??m d?u ?n Ph?t giáo qua các ??a ?i?m du l?ch n?i ti?ng.

NH?NG ?I?M ??N H?P D?N TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH MYANMAR

Chùa Kyaik Pun

Ngôi chùa này n?i ti?ng v?i b?n t??ng Ph?t kh?ng l? ??u l?ng vào nhau. B?c t??ng b?n m?t này là ?i?m ??c bi?t thu hút nhi?u du khách b?i v? ??p ??c ?áo. Ngôi chùa này là m?t trong nh?ng n?i linh thiêng nh?t c?a Myanmar. Khách du l?ch Dubai ??n ?ây th??ng ??ng tr??c b?c t??ng h??ng v? phía quê h??ng mình và c?u chúc s?c kh?e, h?nh phúc, bình an cho gia ?ình, b?n bè và b?n thân.

Chùa Kyaik Pun

Chùa Shwethalyaung

Shwethalyaung ???c xây n?m 994 d??i th?i vua Mgadeikpa, n?i ti?ng v?i b?c t??ng Ph?t n?m kh?ng l?. Truy?n thuy?t k? r?ng, ?ây là là m?t v? vua vô cùng ??c ác, v??ng qu?c d??i s? cai tr? c?a ông ta ch? toàn s? nhi?u lo?n và b?o l?c. M?t ngày kia, con trai ông ?i s?n và l?c vào m?t ngôi làng nh?. ? ?ó chàng ?em lòng yêu m?t cô gái ng??i Môn là m?t Ph?t t?. Bi?t chuy?n v? vua vô cùng gi?n d? ra l?nh x? t? hai ng??i. Tuy nhiên, khi cô gái c?u nguy?n tr??c t??ng pagan thì b?c t??ng n?t ra và v? v?n. V? vua vô cùng s? hãi và nh?n ra t?i l?i c?a mình. Ông cho xây d?ng m?t b?c t??ng Ph?t v?i v? ??p hi?n t? và bao dung lay ??ng tâm h?n con ng??i. T? ?ó m?i ng??i trong v??ng qu?c chuy?n sang th? Ph?t.

Chùa Shwethalyaung

Chùa Kyaikhtiyo  

Chùa Kyaikhtiyo (hay còn g?i là chùa ?á Vàng) là m?t ?i?m ??n hành h??ng chính cho các Ph?t t? ng??i Mi?n n?m trên trên ??nh núi Kyaiktiyo. B?ng b?nh trôi gi?a nh?ng ?ám mây cao vút bên trên vùng ??ng b?ng ven bi?n, d??ng nh? ?ây là n?i duy nh?t ch?m ??n ???c thiên ?àng. Không khí xung quanh ??nh núi Kyaiktiyo luôn tràn ng?p s? m?u nhi?m và thành tâm c?a các Ph?t t? t? m?i n?i. ??c bi?t là khi hòn ?á vàng l?p lánh ???c t?m d??i ánh n?ng tím, ?ôi khi là m? s??ng c?a ánh ráng chi?u tà và bình minh. Nh?ng dòng ng??i hành h??ng ni?m ph?t, ??t n?n và t?ng kinh xuyên ?êm.

Chùa ?á Vàng là m?t ngôi chùa c? t?a l?c ? bang Mon, Myanma

Chùa Shwedagon

H?u h?t khách du l?ch Myanmar hay các Ph?t t? ??u m? ??c ???c m?t l?n hành h??ng t?i Shwedagon – ki?t tác ki?n trúc c?a thành ph? Yangon v?i thân và ng?n tháp dát vàng ròng, còn ??nh g?n hàng nghìn viên kim c??ng và h?ng ng?c.V?i l?ch s? h?n 2500 n?m, t??ng truy?n ngôi chùa này a ??i tr??c khi ??c Ph?t Thích Ca qua ??i, Shwedagon chính là bi?u t??ng vàng c?a ??t n??c Myanmar. Nh?ng mái chùa, ng?n tháp cong vút n?i b?t trên n?n tr?i xanh, mang ??n c?m giác uy nghi cho vùng ??t thiêng Myanmar.

shwedagon

Ch? Bogyoke Aung San

Ch? Bogyoke Aung San t?a l?c t?i c? ?ô Yangon ?ã t? lâu n?i ti?ng v?i các m?t hàng ng?c và ?á quý. L?c b??c vào khu ch? này, khách du l?ch Myanmar s? choáng ng?p tr??c vô s? các lo?i ?á quý nh? ng?c bích, ruby, sapphire và các ?? kim hoàn bày bán la li?t t?i các c?a hàng v?i các m?c giá t? vài USD t?i hàng nghìn USD.

388893ab1a4c515c69db985effe97021

Myanmar là ?i?m ??n lý t??ng v?i nh?ng ai yêu thích v? ??p huy?n bí c?a các công trình ki?n trúc mang ??m d?u ?n tôn giáo và ??c bi?t là các Ph?t t? t? kh?p n?i trên th? gi?i. Hãy nhanh tay ??t tour du l?ch Myanmar ?? ???c h??ng nh?ng ?u ?ãi h?p d?n nh?t t? Vietwind nhé.

 NGÀY 01: HÀ N?I – YANGON 
T?i: 19h50 xe và HDV ?o?n quý khách ta?i trung tâm tha?nh phô? Ha? Nô?i ra sân bay Nô?i Ba?i ?a?p chuy?n bay EK 389 (22:50-00:20) – Máy bay Boeing 777. ??n sân bay Yangon lúc 00h20, xe và h??ng d?n viên ?ón ?oàn v? khách s?n ngh? ng?i.
NGÀY 02: YANGON – BAGO – GOLDEN ROCK (?n sáng, tr?a, t?i)
Sáng:

Sau b?a sáng, Quý khách kh?i hành ?i thành ph? Bago (cách Yangon 80km).

Trên ???ng ??n Bago quý khách s? ???c d?ng l?i chiêm ng??ng công trình T??ng ?ài t??ng ni?m li?t s? quân ??ng minh (Htauk Kyant) – n?i ?ang l?u danh 27000 li?t s? quân ??ng minh trong chi?n tranh th? gi?i th? 2.

??n Bago, ?oàn ghé th?m chùa Kyaikpun, hay còn ???c g?i là Chùa Ph?t 4 m?t. Th?m chùa Shwethalyaung v?i t??ng Ph?t n?m l?n th? 2 th? gi?i, dài 55m, cao 16m ???c xây d?ng t? th? k? th? 9 cùng v?i truy?n thuy?t v? Th?n l?a và ??c Ph?t.

?oàn ti?p t?c ch??ng trình t?i Bago v?i vi?c tham d? nghi th?c cung ti?n b?a tr?a cho các nhà s? t?i tr??ng thi?n vi?n Kyat Khat Wine – n?i ?ang có h?n 700 nhà s? ngay ngày ngày tu ni?m.

  Tr?a: Quý khách dùng b?a t?i nhà hàng ??a ph??ng v?i các món ??c s?n c?a ??a ph??ng.
Chi?u: ?oàn ti?p t?c th?m quan cung ?i?n hoàng gia Kanbawza Thardi. Th?m chùa Shwemawdaw – ngôi chùa có ??nh tháp cao nh?t Myanmar (114 mét)  n?i ?ang l?u gi? xá l?i x??ng ph?t.

Cu?i gi? chi?u ?oàn di chuy?n lên Golden Rock (cách Bago 120km).

T?i: ??n Golden Rock, ?oàn nh?n phòng khách s?n, ngh? ng?i và ?n t?i.

 NGÀY 03: KYAIKHTIYO – YANGON (?n sáng, tr?a, t?i)
Sáng: Sau b?a sáng t?i khách s?n, Quý khách kh?i hành ?i Kyaikhtiyo. T?i tr?m d?ng chân Kin Pun (cách Yangon 194 km), Quý khách lên núi b?ng “xe chuyên d?ng c?a chính ph?”. ?? lên Chùa Hòn ?á Vàng hay còn g?i là Chùa Kyaikhtiyo  – m?t tuy?t tác k? di?u ???c k?t h?p b?i s?c sáng t?o vô h?n c?a con ng??i và t?o hóa.

Chùa Kyaikhtiyo là m?t trong nh?ng ngôi chùa n?i ti?ng và c? kính nh?t c?a ??t n??c Myanmar – ???c nhi?u ng??i tin r?ng ???c xây d?ng h?n 2500 n?m tr??c, khi ??c Ph?t còn s?ng. T?i ?ây, Quý khách s? ???c chiêm ng??ng m?t t?ng ?á thiêng n?m cheo leo trên b? vách ?á và ???c bao b?c b?i hàng nghìn lá vàng dát m?ng. T??ng truy?n r?ng, t?ng ?á có th? ??ng v?ng nh? v?y là nh? có 1 s?i tóc c?a Ph?t T? ???c ??t trong tháp th? cao 7,3 m n?m trên kh?i ?á. Quý khách còn có c? h?i th??ng ngo?n c?nh hoàng hôn bình yên ??y màu s?c trên ??nh núi.

Công ty cam k?t dùng xe chuyên d?ng ?? ??a quý khách lên t?n ??nh núi, không thu b?t c? m?t chi phí nào.

Tr?a: ?oàn xu?ng núi và dùng b?a tr?a t?i nhà hàng ??a ph??ng.

Chi?u: ??u gi? chi?u ?oàn kh?i hành v? Yangon, tham quan công viên Kandawgyi.

T?i: Sau b?a t?i ?oàn ?i th?m Chùa Shwedagonm?t trong nh?ng ch?n linh thiêng b?c nh?t c?a ??t n??c Myanmar. Dù ban ngày hay ban ?êm, ngôi chùa luôn phát ra nh?ng tia sáng vàng l?p lánh vì ch? riêng tòa tháp trung tâm ?ã ???c ch?m kh?c vô cùng tinh vi v?i 9300 lá vàng dát m?ng t??ng ???ng 500 kg và hàng ngàn viên kim c??ng, ?á quý cùng hàng tr?m chi?c chuông vàng. Trong chùa còn l?u gi? 8 s?i tóc c?a ??c Ph?t Thích Ca – b?o v?t linh thiêng nh?t c?a Ph?t giáo.

Quý khách v? nh?n phòng khách s?n, ngh? ng?i ho?c có th? cùng HDV nhâm nhi nh?ng tách cafe ??m ch?t Myanmar, ng?m Yangon lung linh v? ?êm v?i n?n vàng phát ra t? Chùa Shwedagon huy?n bí t? trên ??nh tòa tháp cao nh?t Yangon.

 NGÀY 04: YANGON  HÀ N?I (?n sáng, tr?a)

Sáng: Sau b?a sáng t?i khách s?n, Quý khách ti?p t?c tham quan Chùa Chaukhtatgyi, n?i có t??ng Ph?t kh?ng l? dài 72m, cao 16m n?m uy nghi gi?a trung tâm thành ph?.

?oàn t? do mua s?m t?i Ch? Bogyoke Aung San (ch? ?óng c?a vào ngày ngh? l? và th? 2) – ?ây là ngôi ch? n?i ti?ng nh?t Yangon, ?ã có trên 70 n?m tu?i, v?i h?n 2000 qu?y hàng bán t? con r?i n?i ti?ng c?a Mandalay ??n nh?ng viên ?á quý l?p lánh.

Trên ???ng ra sân bay, ?oàn ??n th?m chùa Voi tr?ng (v?i ng??i dân Myanmar con voi có v? trí h?t s?c trang tr?ng trong tín ng??ng). ?oàn ti?p t?c th?m Chùa xá l?i R?ng Ph?t – Swedaw, n?i l?u gi? xá l?i r?ng Ph?t thích ca mâu ni cùng v?i nh?ng nét ki?n trúc ??c s?c c?a qu?n th? linh thiêng b?c nh?t Yangon.

10h30 ?oàn ra sân bay, ?áp chuy?n bay EK 388 (13:00 – 15:10) – Máy bay Boeing 777 v? Hà N?i. T?i sân bay N?i Bài xe ??a quý khách v? ?i?m h?n t?i trung tâm thành ph? Hà N?i.

K?t thúc chuy?n tham quan, chia tay Quý khách. H?n g?p l?i trong nh?ng hành trình khác.

Ngày kh?i hành: 29/04/2017

(Kh?i hành các tháng khác vui lòng liên h?)

*D?CH V? BAO G?M:

Vé máy bay kh? h?i Hà N?i – Yangon – Hà N?i.

? L? phí sân bay qu?c t?, b?o hi?m an ninh hàng không, ph? phí x?ng d?u.

? Ngh? t?i khách s?n 3 sao, 02 ng??i/phòng (l? ghép 03).

? Các b?a ?n theo ch??ng trình.

? Vé th?ng c?nh theo ch??ng trình (vào c?a m?t l?n).

? V?n chuy?n b?ng xe ôtô có ?i?u hoà.

? Xe chuyên d?ng lên chùa Hòn ?á Vàng.

? H??ng d?n viên ti?ng Vi?t kinh nghi?m, nhi?t tình.

? B?o hi?m du l?ch ACE m?c ??n bù t?i ?a 10.000 USD/ khách.

*D?CH V? KHÔNG BAO G?M:

? Phí làm h? chi?u.

? Ð? u?ng, ?i?n tho?i, gi?t là, chi phí cá nhân khác ngoài ch??ng trình…

? Ti?n b?i d??ng cho HDV n??c ngoài(3 USD/khách).

*L?U Ý:

? Tr? em t? 02 ??n d??i 11 tu?i: Tính 80% giá ng??i l?n (ng? chung g??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 02 ??n d??i 11 tu?i: Tính 90% giá ng??i l?n (ng? riêng g??ng v?i cha m?).

? Tr? em t? 12 tu?i: Giá tour tính nh? ng??i l?n.

Th? t? th?m quan có th? thay ??i cho phù h?p v?i tình hình th?c t? nh?ng v?n ??m b?o ??y ?? các ?i?m tham quan trong ch??ng trình.

*TH? T?C: H? chi?u còn hi?u l?c ít nh?t 6 tháng cho ??n ngày k?t thúc chuy?n ?i.